L’Arts San­ta Mò­ni­ca tan­ca por­tes per evi­tar ser ocu­pat pels ar­tis­tes

La PAAC en rei­vin­di­ca la con­ti­nu­ï­tat com a cen­tre d’art plu­ri­dis­ci­pli­na­ri

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - TE­RE­SA SESÉ

Els tre­ba­lla­dors que van acu­dir ahir als seus llocs de tre­ball a l’Arts San­ta Mò­ni­ca es van tro­bar per sor­pre­sa amb les por­tes tan­ca­des i un car­tell en què se’ls in­for­ma­va que per ra­ons “or­ga­nit­za­ti­ves” el cen­tre ro­man­dria tot el dia tan­cat i els redi­ri­gia cap a una al­tra adre­ça. Cap avís però ad­ver­tia el pú­blic que no po­dria vi­si­tar les ex­po­si­ci­ons, ai­xí com que la clau­su­ra de l’equi­pa­ment es pro­lon­ga­rà fins di­lluns vi­nent. Qui­nes eren les ve­ri­ta­bles ra­ons de tant mis­te­ri? En ab­sèn­cia del con­se­ller Llu­ís Puig, exi­li­at a Brus­sel·les, els fun­ci­o­na­ris del De­par­ta­ment de Cul­tu­ra van pren­dre aques­ta me­su­ra per im­pe­dir l’“ocu­pa­ció pa­cí­fi­ca i fes­ti­va” que la Pla­ta­for­ma As­sem­ble­à­ria d’Ar­tis­tes de Ca­ta­lu­nya (PAAC) ha­via anun­ci­at per rei­vin­di­car la con­ti­nu­ï­tat del cen­tre com a es­pai d’art plu­ri­dis­ci­pli­na­ri.

Pot­ser al­gú en­ca­ra té fresc el tràn­gol que van viu­re el 1989 al De­par­ta­ment de Cul­tu­ra quan 16 can­tants ca­ta­lans (Llu­ís Llach, Rai­mon, Ma­ria del Mar Bo­net...) es van tan­car a la se­va seu per exi­gir més pre­sèn­cia als mit­jans de rà­dio i te­le­vi­sió au­to­nò­mics. En tot cas, des de la di­rec­ció de Co­o­pe­ra­ció Cul­tu­ral van ar­gu­men­tar ra­ons de “se­gu­re­tat”, per a “per­ple­xi­tat del ma­teix di­rec­tor del cen­tre, Jau­me Reus”, que as­se­gu­ra no ha­ver es­tat con­sul­tat i con­si­de­ra que es trac­ta­va d’una pro­tes­ta pa­cí­fi­ca (s’ha­vi­en anun­ci­at ta­llers i fins i tot una pa­e­lla po­pu­lar per a dis­sab­te) i per­fec­ta­ment le­gí­ti­ma.

El males­tar dels ar­tis­tes ve de lluny. La in­ge­rèn­cia po­lí­ti­ca ha im­pe­dit con­so­li­dar l’es­pai des que es va inau­gu­rar, el 1988, i l’ha sot­mès a cons­tants sac­se­ja­des i can­vis de rumb pràc­ti­ca­ment ca­da ve­ga­da que ar­ri­ba­va un nou in­qui­lí al De­par­ta­ment de Cul­tu­ra. L’úl­tim, anun­ci­at per Llu­ís Puig el se­tem­bre pas­sat, és la re­con­ver­sió en un cen­tre d’ar­qui­tec­tu­ra. I el ces­sa­ment de fac­to del seu di­rec­tor, Jau­me Reus, tri­at a tra­vés

El con­se­ller Llu­ís Puig va anun­ci­ar un nou can­vi de rumb de l’es­pai com a cen­tre per a l’ar­qui­tec­tu­ra

d’un con­curs pú­blic, a fi­nals del 2014, un any abans que fi­na­lit­zi el seu com­pro­mís.

Els ar­tis­tes, que ahir van des­ple­gar una pan­car­ta amb el le­ma #Sal­vem­san­ta­mò­ni­ca, con­si­de­ren que “mal­grat el mo­ment de per­ple­xi­tat i com­ple­xi­tat po­lí­ti­ca en què vi­vim”, és ne­ces­sa­ri obrir un de­bat so­bre la go­ver­nan­ça del cen­tre i que du­rant el 2018 s’ac­ti­vi una tau­la de tre­ball per di­lu­ci­dar el fu­tur del cen­tre en què par­ti­ci­pin tots els sec­tors, in­clòs el de l’ar­qui­tec­tu­ra. De mo­ment han ac­ti­vat un for­mu­la­ri en lí­nia per ob­te­nir ad­he­si­ons al seu ma­ni­fest pú­blic.

MONTSE GIRALT

Pan­car­ta des­ple­ga­da pels ar­tis­tes al bal­có del cen­tre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.