El bit­coin es dis­pa­ra el dia de la se­va es­tre­na al mer­cat de fu­turs

Co­tit­za­ció vir­tu­al

La Vanguardia (Català) - - SU­MA­RI - PI­ER­GI­OR­GIO M. SAN­DRI

El bit­coin, la crip­to­di­vi­sa que es­tà des­per­tant tant en­tu­si­as­me com es­cep­ti­cis­me en­tre els in­ver­sors, s’es­tre­na en el mer­cat de fu­turs de la fir­ma CBOE, de Chi­ca­go, amb una des­ta­ca­ble aco­lli­da.

Pro­va su­pera­da. El bit­coin, la crip­to­di­vi­sa que es­tà des­per­tant tant en­tu­si­as­me com es­cep­ti­cis­me en­tre els in­ver­sors, es va es­tre­nar ahir al mer­cat de fu­turs de la fir­ma CBOE, de Chi­ca­go (EUA). I ho va fer amb una des­ta­ca­ble aco­lli­da, ja que en els con­trac­tes a fe­brer el preu ar­ri­ba­va, a mit­ja tar­da, a 18.000 dò­lars per crip­to­mo­ne­da, i en els de març as­so­li­en els 18.090 dò­lars. Les ne­go­ci­a­ci­ons van co­men­çar en 15.000 dò­lars, la qual co­sa su­po­sa un avenç del 16%, en­ca­ra que en al­gu­nes ope­ra­ci­ons es van ar­ri­bar a su­perar els 19.000.

És la pri­me­ra ve­ga­da que la di­vi­sa vir­tu­al en­tra en el cir­cuit fi­nan­cer dels con­trac­tes a ter­mi­ni, que apos­ten so­bre el fu­tur va­lor que tin­drà la mo­ne­da. Un es­que­ma que ja fun­ci­o­na per exem­ple amb ma­tè­ri­es pri­me­res com l’or o el pe­tro­li. Amb una di­fe­rèn­cia subs­tan­ci­al: si es com­pa­ra amb el me­tall groc, aquest va bai­xar l’úl­tim mes més del 2%, men­tre que el bit­coin ha més que du­pli­cat el seu va­lor en el ma­teix perí­o­de.

“Jo no es­ta­ria sor­près de veu­re xi­fres de sis dí­gits, so­bre els 100.000 dò­lars abans de fi­nals del 2018”, de­cla­ra­va ahir Da­ve Chap­man, di­rec­tor de la so­ci­e­tat de tra­ding Oc­ta­gon Stra­tegy. La di­vi­sa vir­tu­al es ne­go­ci­a­rà ben avi­at en al­tres mer­cats de fu­turs, en el que sem­bla un pas més cap a la se­va ac­cep­ta­ció. Gar­rick Hi­le­man, del Cen­tre for Al­ter­na­ti­ve Fi­nan­ce de la Uni­ver­si­tat de Cam­brid­ge, subrat­lla­va fa uns di­es que “la le­gi­ti­mi­tat de les crip­to­mo­ne­des ve do­na­da per la quan­ti­tat de per­so­nes que en pos­se­ei­xen i en com­pren. A l’abril, es van es­ti­mar en­tre 6 i 10 mi­li­ons de per­so­nes, avui ja són en­tre 20 i 40 mi­li­ons. En sis me­sos, el nom­bre s’ha qua­dru­pli­cat. La ve­lo­ci­tat és una re­mi­nis­cèn­cia de les com­pa­nyi­es més re­ei­xi­des de Si­li­con Va­lley”.

Són molts els que pro­nos­ti­quen un ave­nir de co­lor ro­sa per a aques­ta di­vi­sa, mal­grat les con­tí­nu­es ad­ver­tèn­ci­es so­bre el seu crei­xe­ment ex­po­nen­ci­al i els ris­cos de bom­bo­lla. De fet, Deutsc­he Bank, en un in­for­me di­fós ahir, si­tua una cai­gu­da del bit­coin com un dels ris­cos més grans per al 2018. Tam­bé cal re­cor­dar que ni Gold­man Sachs ni JP Mor­gan no au­to­rit­zen als seus cli­ents ne­go­ci­ar els fu­turs so­bre els bit­coins.

Un dels úl­tims ar­gu­ments per jus­ti­fi­car la pu­ja­da ex­cep­ci­o­nal re­gis­tra­da per la crip­to­di­vi­sa re­si­deix en una cam­pa­nya d’atacs in­for­mà­tics. D’acord amb els ex­perts de For­ti­net, s’ha de­tec­tat un aug­ment de tra­me­sa de vi­rus in­for­mà­tics mit­jan­çant cor­reu elec­trò­nic amb l’ob­jec­tiu de des­truir ar­xius d’or­di­na­dors d’em­pre­ses. Per re­cu­pe­rar les da­des, els de­lin­qüents de­ma­nen un “res­cat” en bit­coins, atès que la ti­tu­la­ri­tat dels comp­tes en aques­ta di­vi­sa és di­fí­cil d’iden­ti­fi­car. Ai­xò hau­ria cau­sat un aug­ment pro­gres­siu de la de­man­da d’aques­ta mo­ne­da vir­tu­al, amb efec­tes a l’al­ça so­bre el seu preu.

És la te­si que com­par­tei­xen des del Col·le­gi d’En­gi­nyers Tèc­nics de Te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons de Ca­ta­lu­nya (Co­ettc), el de­gà del qual, Jor­di Fer­rer, con­fir­ma que per aques­tes ra­ons fins ara “no hi ha ha­gut grans mo­vi­ments de com­pra de bit­coins en vo­lums i no hi ha res que su­por­ti aquest va­lor anor­mal”. Se­gons la se­va opi­nió, la vo­la­ti­li­tat ex­tre­ma és el re­sul­tat de l’adop­ció d’aques­ta mo­ne­da vir­tu­al per part dels ci­ber­de­lin­qüents, que ali­men­ten el mer­cat amb fi­na­li­tats il·lí­ci­tes.

En aquest sen­tit, fa uns di­es el Go­vern búl­gar va in­for­mar que ha­via con­fis­cat aquest any bit­coins per va­lor de 3.500 mi­li­ons de dò­lars, men­tre pre­nia me­su­res con­tra les ban­des del crim or­ga­nit­zat. Una pro­va més de l’ús in­a­pro­pi­at que al­guns fan d’aques­ta crip­to­mo­ne­da, que, mal­grat tot, con­ti­nua ba­tent rè­cords a Wall Stre­et.

Una de les ra­ons de la pu­ja­da re­si­deix en els vi­rus in­for­mà­tics que de­ma­nen di­ners en aques­ta di­vi­sa

KIIC­HI­RO SA­TO / AP

Els in­ver­sors ne­go­ci­ant ahir a Chi­ca­go per pri­me­ra ve­ga­da els con­trac­tes a ter­mi­ni so­bre el preu del bit­coin

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.