Els in­gres­sos aug­men­ten un 55%

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - Mar Gal­tés

La cons­truc­to­ra Vo­pi4 s’ha afe­git al grup d’em­pre­ses col·la­bo­ra­do­res de Bar­ce­lo­na Actua, fins ara in­te­grat per Car­ni­val Foun­da­ti­on, Ve­ri­tas, Ta­ran­nà Vi­at­ges, Fin­ques Grau, Se­sa­e­lec i la Fun­da­ció Tor­res. La pla­ta­for­ma BAC va ser cre­a­da el 2012 , amb la vo­ca­ció d’aju­dar col·lec­tius en si­tu­a­ció de vul­ne­ra­bi­li­tat a tra­vés del com­pro­mís i la im­pli­ca­ció de vo­lun­ta­ris, “sen­se sub­ven­ci­ons pú­bli­ques, però no és fà­cil que les em­pre­ses s’hi afe­gei­xin”, diu la fun­da­do­ra, La­ia Ser­ra­no. Aquest any BAC ha comp­tat amb un pres­su­post de 170.000 eu­ros, un 55% més ele­vat que el de l’any an­te­ri­or, fet que els ha per­mès aten­dre més de 500 per­so­nes ate­ses, fo­ca­lit­za­des en els col·lec­tius d’avis, in­fants i jo­ves, in­clu­sió so­ci­al (do­nes en risc d’ex­clu­sió so­ci­al, per­so­nes sen­se llar) i per­so­nes re­fu­gi­a­des i im­mi­grants. Ser­ra­no ex­pli­ca que la in­cor­po­ra­ció de no­ves BACem­pre­ses “ens per­met con­so­li­dar el mo­del d’in­gres­sos de la Fun­da­ció: les em­pre­ses apor­ten el 55% dels fons, un 35% ve de so­cis i grans do­nants, i un 10% d’es­de­ve­ni­ments i al­tres do­na­tius pun­tu­als”. Fins ara han desen­vo­lu­pat 18 ac­ti­vi­tats con­so­li­da­des –“Vo­pi4 ja hi ha­via col·la­bo­rat, i ara ha co­men­çat a pa­tro­ci­nar el pro­jec­te més icò­nic, els Di­jous Tots a Tau­la al Ra­val, que reu­neix a so­par a unes 125 per­so­nes”. Ac­tu­al­ment, BAC té cinc nous pro­jec­tes en fa­se d’in­cu­ba­do­ra. La co­mu­ni­tat es­tà for­ma­da per 12.000 vo­lun­ta­ris, 1.400 dels quals han par­ti­ci­pat ac­ti­va­ment en pro­jec­tes aquest any, un 16% més que l’any an­te­ri­or. /

MANÉ ESPINOSA/ARXIU

La­ia Ser­ra­no

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.