ADN per a pa­res ir­res­pon­sa­bles

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - Se­vi­lla

Una re­vo­lu­ció en el dret de fa­mí­lia del Mar­roc? Ai­xò és el que pro­po­sa Bas­si­ma Haka­ui, mi­nis­tra de Fa­mí­lia i Desen­vo­lu­pa­ment So­ci­al. Ti­pa de les alar­mants xi­fres de nens con­ce­buts fo­ra del ma­tri­mo­ni, mi­lers que ca­da any són aban­do­nats, ame­na­ça amb de­cla­rar obli­ga­to­ris els tests d’ADN per­què “ca­da nen i ca­da ne­na que vin­gui al món tin­gui un pa­re i se sà­pi­ga qui és”.

L’aban­do­na­ment de cen­te­nars de mi­lers de nens ca­da any és un ta­bú al Mar­roc. El pro­ble­ma fa que es mul­ti­pli­quin les as­so­ci­a­ci­ons d’aju­da a ma­res sol­te­res i nens aban­do­nats per uns pa­res que no vo­len sa­ber-ne res. Jo­ves, fins i tot ado­les­cents, que no te­nen in­ten­ció o mit­jans eco­nò­mics per man­te­nir un fill, o bé ho­mes ca­sats que ja te­nen àm­pli­es fa­mí­li­es i que vi­uen una do­ble vi­da amb les se­ves amants... les ex­cu­ses són va­ri­a­des.

“El Go­vern ha d’as­se­gu­rar als nens aban­do­nats tots els ser­veis que els per­me­tin afron­tar el fu­tur en igual­tat amb els al­tres nens, co­men­çant per la ins­crip­ció en el re­gis­tre ci­vil en què es cone­gui la iden­ti­tat dels pa­res grà­ci­es a les pro­ves d’ADN”, afir­ma la mi­nis­tra. De pas­sa­da, s’eli­mi­na­ria el cal­va­ri que han de pas­sar les ma­res d’il·le­gí­tims quan els vo­len ins­criu­res: in­so­lèn­ci­es, in­sults, hu­mi­li­a­ci­ons...

És el cas de la Zoh­ra, ma­re sol­te­ra aco­lli­da per l’oe­na­gé 100% Ma­mans, una de les més ac­ti­ves en aquest ter­reny. Va vo­ler ins­criu­re el nen, però es ne­ga­va que el fun­ci­o­na­ri po­sés nom des­co­ne­gut a la ca­se­lla del pa­re. “Jo sé per­fec­ta­ment qui és el pa­re de la me­va cri­a­tu­ra. No és cul­pa me­va si no vol as­su­mir la se­va res­pon­sa­bi­li­tat. Com la cri­a­ré jo so­la si no tinc es­tu­dis ni fei­na?”, es pre­gun­ta.

La le­gis­la­ció mar­ro­qui­na, que es re­geix pel co­di de fa­mí­lia Mu­dawa­na, úni­ca­ment re­co­neix els drets dels nas­cuts en el ma­tri­mo­ni, i no exis­teix cap obli­ga­ció del pa­re amb els nens fruit de “re­la­ci­ons il·le­gí­ti­mes”. La in­ten­ció de la mi­nis­tra, mem­bre del par­tit is­la­mis­ta PJD, su­po­sa­ria una ve­ri­ta­ble in­no­va­ció pro­gres­sis­ta, una co­sa so­bre la qual els sa­vis mu­sul­mans s’hau­ri­en de pro­nun­ci­ar.

El fet que es cone­gui la iden­ti­tat del pa­re bi­o­lò­gic d’aquests “nens aban­do­nats”, com els de­fi­neix la mi­nis­tra, no can­vi­a­ria gai­re la se­va vi­da men­tre no es re­for­mi el co­di de fa­mí­lia. Als ulls de la llei, un il·le­gí­tim no po­drà te­nir mai els ma­tei­xos drets que un nas­cut en el ma­tri­mo­ni, com el dret a he­re­tar.

Les in­ten­ci­ons de Haka­ui tan­quen un any que es va obrir amb una sen­tèn­cia his­tò­ri­ca i pi­o­ne­ra. Al ge­ner, el tri­bu­nal de pri­me­ra ins­tàn­cia de Tàn­ger re­co­nei­xia la fi­li­a­ció pa­ter­na d’una ne­na nas­cu­da fo­ra del ma­tri­mo­ni, des­prés que les pro­ves d’ADN es­ta­blis­sin, sen­se pos­si­bi­li­tat d’er­ror, la pa­ter­ni­tat. La ma­re va pre­sen­tar una de­nún­cia per exi­gir que el pa­re pa­gués els cos­tos de ma­nu­ten­ció des del nai­xe­ment. L’ho­me va ser con­dem­nat a lliu­rar-li 10.000 dír­hams (uns 900 eu­ros). En la sen­tèn­cia, el tri­bu­nal de Tàn­ger no es va ba­sar en el dret de fa­mí­lia mar­ro­quí, si­nó en acords in­ter­na­ci­o­nals so­bre els drets de la in­fan­te­sa subs­crits pel Mar­roc.

No va du­rar gai­re l’ale­gria dels pro­gres­sis­tes. A l’oc­tu­bre el tri­bu­nal d’apel·la­ci­ons va re­vo­car la sen­tèn­cia, i fins i tot va con­dem­nar la ma­re al pa­ga­ment de les cos­tes del pro­cés.

Les in­ten­ci­ons de la mi­nis­tra de Fa­mí­lia, en el càr­rec des del 2012, quan es va for­mar el pri­mer go­vern de l’is­la­mis­ta Ab­de­li­lah Benki­ran, han sor­près ja que es trac­ta d’una do­na con­tro­ver­ti­da per les se­ves opi­ni­ons ul­tra­con­ser­va­do­res. Haka­ui es va fer fa­mo­sa el 2011, en­ca­ra a l’opo­si­ció, per li­de­rar una cam­pa­nya con­tra l’ac­tu­a­ció de la can­tant Shaki­ra en un fes­ti­val. Va qua­li­fi­car de “mal­ba­ra­ta­ment” la con­trac­ta­ció d’un “es­pec­ta­cle por­no­grà­fic, far­cit de con­no­ta­ci­ons se­xu­als”. El 2012 va de­cla­rar que “de ve­ga­des, el ma­tri­mo­ni d’una jo­ve amb el seu vi­o­la­dor no su­po­sa un per­ju­di­ci re­al per a la do­na”. Di­es abans s’ha­via su­ï­ci­dat Ami­na Fi­la­li, obli­ga­da a ca­sar-se amb el seu vi­o­la­dor. Tam­bé són cone­gu­des les se­ves di­a­tri­bes con­tra les oe­na­gés fe­mi­nis­tes, per atemp­tar “con­tra la imat­ge del Mar­roc quan es­bom­ben a l’es­tran­ger els ca­sos de vi­o­la­ci­ons de nens i pro­tes­ten de ma­ne­ra des­pro­por­ci­o­na­da con­tra el ma­tri­mo­ni de ne­nes me­nors d’edat”.

El Mar­roc vol im­po­sar pro­ves obli­ga­tò­ri­es per atu­rar el mas­siu aban­do­na­ment

de nens Aplau­di­da pels pro­gres­sis­tes, la ini­ci­a­ti­va és de la mi­nis­tra de Fa­mí­lia, una is­la­mis­ta

FADEL SENNA / AFP

Pro­te­gir els me­nors. Un nen du­rant una ora­ció a la gran mes­qui­ta de Sa­le, a prop de Ra­bat; a baix, la mi­nis­tra Bas­si­ma Haka­ui

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.