El mu­ni­ci­pi vi­ral

El fic­ti­ci Sant Es­te­ve de les Rou­res, el po­ble amb més hu­mor de Ca­ta­lu­nya, no­més exis­teix a Twit­ter i és in­de­pen­den­tis­ta

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - SILVIA HINOJOSA Barcelona

Tots els al­cal­des vol­dri­en go­ver­nar un mu­ni­ci­pi com Sant Es­te­ve de les Rou­res. Té hos­pi­tal, uni­ver­si­tat, ae­ro­port, parc de bom­bers, ter­mes ro­ma­nes, bis­bat i fins i tot un zo­o­lò­gic i un cen­tre d’in­ves­ti­ga­ció nu­cle­ar. I el mi­llor és que els equi­pa­ments crei­xen ca­da dia. Però tot és vir­tu­al. Sant Es­te­ve de les Rou­res no­més exis­teix a Twit­ter, on s’ha con­ver­tit en tot un fe­no­men grà­ci­es a la cre­a­ti­vi­tat d’in­ter­nau­tes anò­nims. Hi ha dese­nes de comp­tes –més de dos­cents– a la xar­xa so­ci­al as­so­ci­ats al nom d’aquest mu­ni­ci­pi ca­ta­là, l’exis­tèn­cia del qual apa­reix do­cu­men­ta­da –per er­ror– en un ates­tat so­bre els fets de l’1-O que la Gu­àr­dia Ci­vil va en­vi­ar al jut­ge Pa­blo Lla­re­na, que ins­tru­eix la cau­sa del pro­cés so­bi­ra­nis­ta.

En l’es­crit s’hi do­cu­men­ta­ven 315 ac­tes de vi­o­lèn­cia con­tra el cos po­li­ci­al re­la­ci­o­nats amb el pro­cés so­bi­ra­nis­ta, su­po­sa­da­ment pro­du­ïts en­tre l’1 de se­tem­bre i el 8 de no­vem­bre, se­gons va pu­bli­car El

Mun­do el 28 de març pas­sat. “Al­guns dels epi­so­dis més agres­sius van te­nir lloc a Sant Es­te­ve de les Rou­res”, es­men­ta­va la in­for­ma­ció.

Po­dia ha­ver que­dat com un er­ror de trans­crip­ció del cos po­li­ci­al –exis­teix el mu­ni­ci­pi de Sant Es­te­ve Ses­ro­vi­res, al Baix Llo­bre­gat–, però al­gú va co­men­çar la bro­ma en un tuit, cre­ant el compte del su­po­sat Ajun­ta­ment (@st_es­te­ve­rou­res), vir­tu­al­ment in­te­grat a l’As­so­ci­a­ció de Mu­ni­ci­pis per la In­de­pen­dèn­cia, se­gons de­ta­lla el per­fil, que ja té més de 20.000 se­gui­dors. A par­tir d’aquí, en qües­tió de di­es s’ha cre­at una me­ga­lò­po­lis vir­tu­al. Fins i tot van con­vi­dar Jor­di Bas­té que fa­ci des d’allà, di­marts que ve,

El món a RAC1. No te­nia cap més re­mei que ac­cep­tar. Tot so­bre­en­tès, es­clar.

I, men­tres­tant, Sant Es­te­ve de les Rou­res va crei­xent a la xar­xa. No­més cal bus­se­jar una es­to­na per Twit­ter per veu­re-ho. Te­nen es­co­la in­fan­til, ins­ti­tut de se­cun­dà­ria, bi­bli­o­te­ca pú­bli­ca, es­co­la de mú­si­ca, au­di­to­ri i un cen­tre per a la ter­ce­ra edat. I la uni­ver­si­tat di­po­sa d’un web pro­pi, que per­met des­car­re­gar un tí­tol uni­ver­si­ta­ri o un màs­ter. Tam­bé te­nen una pis­ci­na mu­ni­ci­pal, par­rò­quia, ta­na­to­ri, una pe­nya del Bar­ça, un ke­bab, un ba­sar xi­nès, lo­cals de lleu­re noc­turn, un cen­tre co­mer­ci­al, co­lla sar­da­nis­ta i colles cas­te­lle­res. Com tants mu­ni­ci­pis ca­ta­lans. I uns quants clubs es­por­tius, de fut­bol, bàs­quet i ho­quei, en­tre d’al­tres. Fins i tot té una pà­gi­na a la Vi­qui­pè­dia.

I al cap­da­vant d’aquest com­plex mu­ni­ci­pi hi ha l’al­cal­de Or­ni, una al­tre gest a l’in­de­pen­den­tis­me, que al·lu­deix a un er­ror d’in­ter­pre­ta­ció de la Gu­àr­dia Ci­vil, en un an­te­ri­or ates­tat, al fe­brer, en què va trans­criu­re mala­ment l’ex­pres­sió ca­ta­la­na fer l’or­ni amb un nom pro­pi d’al­gú ano­me­nat Or­ni.

La ma­tei­xa Gu­àr­dia Ci­vil va do­nar ales a la pa­rò­dia de Sant Es­te­ve de les Rou­res quan va in­terac­tu­ar a Twit­ter amb el fals Ajun­ta­ment, al qual va re­cri­mi­nar que “des d’un compte ofi­ci­al” com­par­tís un ví­deo d’agents dis­pa­rant pi­lo­tes de go­ma con­tra im­mi­grants. Des­prés d’un in­ter­can­vi de tuits, i per evi­tar mals pit­jors, van avi­sar els agents que es trac­ta­va d’un compte d’hu­mor.

Un er­ror en un ates­tat de la Gu­àr­dia Ci­vil del 1-O, que ci­ta­va un po­ble que no exis­teix, crea tot un fe­no­men a la xar­xa

AJUN­TA­MENT DE SANT ES­TE­VE SES­RO­VI­RES

Es­ta­ció de Sant Es­te­ve Ses­ro­vi­res, mu­ni­ci­pi mal trans­crit en un ates­tat que ha do­nat lloc a un al­tre de vir­tu­al

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.