San­fe­liu dei­xa Ysi­os i cre­a­rà un fons de 60 mi­li­ons

Asabys s’es­pe­ci­a­lit­za­rà en ca­pi­tal lla­vor i tec­no­lo­gia mè­di­ca

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - MAR GALTÉS

On­ze anys des­prés de co­fun­dar Ysi­os Ca­pi­tal, Jo­sep Llu­ís San­fe­liu ha pac­tat la se­va sor­ti­da de la ges­to­ra, que es pro­dui­rà el pro­per mes de ju­li­ol, per em­pren­dre un nou pro­jec­te al sec­tor. Se­gons con­fir­ma San­fe­liu, la se­va no­va fir­ma d’in­ver­sió es di­rà Asabys Part­ners i s’es­pe­ci­a­lit­za­rà en pro­jec­tes de bi­o­tec en fa­ses ini­ci­als, en tec­no­lo­gi­es mè­di­ques i en pro­jec­tes d’in­no­va­ció en sa­lut. Asabys tin­drà la se­va seu a Bar­ce­lo­na; ben avi­at s’hi in­cor­po­ra­rà una sò­cia, i comp­ta­rà amb un equip d’in­ver­sió, en to­tal cinc per­so­nes, tots del sec­tor, ex­pli­ca. La se­va in­ten­ció és acon­se­guir 60 mi­li­ons d’eu­ros, de fons ins­ti­tu­ci­o­nals i fa­mily of­fi­ces, amb la idea de co­men­çar a in­ver­tir-los en el quart tri­mes­tre d’aquest any: en to­tal, en unes 12-14 em­pre­ses en els prò­xims qua­tre o cinc anys. La idea per a Asabys és in­ver­tir el 70% en pro­jec­tes d’Es­pa­nya, i un 30% fo­ra, “amb el fo­cus al Reg­ne Unit i Is­ra­el”.

En el lloc del con­sell de qua­tre em­pre­ses par­ti­ci­pa­des que ara ocu­pa­va San­fe­liu, Ysi­os es­ta­rà re­pre­sen­tat a par­tir d’ara per Raúl Mar­tín-Ruiz, director d’in­ver­si­ons d’Ysi­os, o per Ka­ren Wag­ner, sò­cia de la ges­to­ra.

“Aques­ta de­ci­sió té a veu­re amb un pro­cés na­tu­ral. El fu­tur en­fo­ca­ment d’Ysi­os cap a la bi­o­me­di­ci­na dei­xa una opor­tu­ni­tat per ini­ci­ar una co­sa no­va”, ex­pli­ca San­fe­liu. Ysi­os va de­ci­dir que el prò­xim fons, el ter­cer, que es­tà en fa­se de pre­pa­ra­ció, s’es­pe­ci­a­lit­za­rà en com­pa­nyi­es de bi­o­tec­no­lo­gia que desen­vo­lu­pen nous fàr­macs, ex­pli­ca Joël Je­an-Mai­ret, so­ci co­fun­da­dor d’Ysi­os, que con­ti­nua al cap­da­vant de la ges­to­ra jun­ta­ment

Els qua­tre so­cis d’Ysi­os pre­pa­ren un ter­cer fons es­pe­ci­a­lit­zat no­més en nous fàr­macs

amb Cris­ti­na Gar­men­dia, Ju­lia Sa­la­ver­ría i Ka­ren Wag­ner. Cen­trat en em­pre­ses te­ra­pèu­ti­ques, “Ysi­os tin­drà més pul­mó per acom­pa­nyar les em­pre­ses en la se­va ma­du­ra­ció i fins a la desin­ver­sió”, ex­pli­quen.

“Hi ha una gran opor­tu­ni­tat a Es­pa­nya en bi­o­fàr­macs i tec­no­lo­gi­es mè­di­ques, i to­ta ini­ci­a­ti­va aju­da a aug­men­tar la capa­ci­tat de bo­nes ope­ra­ci­ons”, afe­geix Gar­men­dia. “En aquest sec­tor és ha­bi­tu­al coin­ver­tir”, afe­geix Sa­la­ver­ría. Ysi­os Ca­pi­tal, fun­dat el 2008, ges­ti­o­na 191 mi­li­ons d’eu­ros a tra­vés de dos fons; al desem­bre va mou­re la se­va seu so­ci­al a Sant Se­bas­tià.

MARC VÍC­TOR RODRÍGUEZ / LV

Gar­men­dia, Je­an-Mai­ret, San­fe­liu, Wag­ner i Sa­la­ver­ría

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.