Mar­cel·lí Jo­an re­lle­va En­ric Ven­drell

La Vanguardia (Català) - - RELIGIÓ -

La con­se­lle­ra de Jus­tí­cia, Te­re­sa Jordà, ha no­me­nat, amb una cer­ta sor­pre­sa, Mar­cel·lí Jo­an Al­si­ne­lla com a nou di­rec­tor ge­ne­ral d’Afers Re­li­gi­o­sos de la Ge­ne­ra­li­tat en subs­ti­tu­ció d’En­ric Ven­drell (que ha exer­cit cinc anys el càr­rec, fins ara ads­crit a Go­ver­na­ció). Mar­cel·lí Jo­an ha­via tre­ba­llat a la di­rec­ció ge­ne­ral de Jo­ven­tut i a Ser­veis Pe­ni­ten­ci­a­ris i va ser de­le­gat de Mit­jans de Co­mu­ni­ca­ció a l’equip del bis­be Car­re­ra. Era mem­bre del Grup Sant Jor­di de Pro­mo­ció i De­fen­sa dels Drets Hu­mans. / Re­dac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.