Re­bai­xes amb po­lè­mi­ca

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Quim Mon­zó

Quim Mon­zó ens acos­ta amb la se­va plo­ma la cam­pa­nya de re­bai­xes re­ti­ra­da per L’Illa Di­a­go­nal, en la qual es po­dia veu­re di­ver­sos ho­mes (no­més ho­mes) as­se­guts amb te­di en di­fe­rents bo­ti­gues, apa­rent­ment es­pe­rant al­gú: “Oh, se so­bre­en­tén, se so­bre­en­tén... Doncs jo, d’en­tra­da, no so­bre­en­tenc ai­xò. ¿Per què he de so­bre­en­ten­dre que aquests ho­mes es­pe­ren les se­ves pa­re­lles, i per què he de so­bre­en­ten­dre que són do­nes? Igual són ho­mes, o igual ells són so­lo­se­xu­als que han anat de bo­ti­gues”.

Era un car­tell amb tot de fo­tos d’ho­mes que es­pe­ren en un cen­tre co­mer­ci­al. En una s’hi veu un se­nyor amb po­lo blanc, els dits de les mans en­tre­lla­çats i els col­zes als bra­ços de la bu­ta­ca. En una al­tra hi ha un se­nyor amb bar­ret i la mi­ra­da per­du­da. Hi ha tam­bé un ho­me que, de tan can­sat, s’abra­ça a un pa­quet per fer una cap­ci­na­da. Te­nim tam­bé un jo­ve amb sa­mar­re­ta gro­ga i cap d’es­ca­ro­la que re­col­za el cap a la mà, el braç de la qual des­can­sa so­bre la cui­xa. En una al­tra fo­to s’hi veu un se­nyor de ca­bells blancs, amb un bol­so pen­jat de l’es­pat­lla, pan­ta­lons llargs, mit­jons i sa­ba­tes. N’hi ha un al­tre amb ca­mi­sa bla­va, que in­ten­ta su­por­tar l’es­pe­ra en la mi­llor po­si­ció que pot. En­ca­bat, un al­tre de pe­lut, amb ca­mi­sa hawa­ia­na i les ca­mes cre­ua­des men­tre con­sul­ta el mò­bil. A la fo­to del cos­tat, un se­nyor re­pen­ja el front so­bre un pen­ja-ro­bes múl­ti­ple. A to­tes les fo­tos, grans bos­ses de bo­ti­gues als seus peus. El car­tell anun­ci­a­va l’ini­ci de les re­bai­xes d’es­tiu, i s’ha de dir en pas­sat per­què el cen­tre co­mer­ci­al que l’ha­via cre­at (L’Illa Di­a­go­nal) l’ha re­ti­rat. Se­gons l’Agèn­cia Ca­ta­la­na de No­tí­ci­es, “les imat­ges no mos­tren ex­plí­ci­ta­ment cap do­na però se so­bre­en­tén que es­tan es­pe­rant que les se­ves pa­re­lles aca­bin de com­prar”.

Oh, se so­bre­en­tén, se so­bre­en­tén... Doncs jo, d’en­tra­da, no so­bre­en­tenc ai­xò. ¿Per què he de so­bre­en­ten­dre que aquests ho­mes es­pe­ren les se­ves pa­re­lles,

Un cen­tre co­mer­ci­al ha re­ti­rat els car­tells de re­bai­xes per­què n’hi ha que di­uen que són se­xis­tes

i per què he de so­bre­en­ten­dre que són do­nes? Igual són ho­mes, o igual ells són so­lo­se­xu­als que han anat de bo­ti­gues i, des­prés de com­prar unes quan­tes co­ses, han de­ci­dit fer un al­to per re­po­sar cinc mi­nuts. La quei­xa la van for­mu­lar, via Twit­ter, l’as­so­ci­a­ció Do­nes Ju­ris­tes i l’Ins­ti­tut Ca­ta­là de les Do­nes: “Ho­la @li­lla­di­a­go­nal, po­deu re­ti­rar la pu­bli­ci­tat se­xis­ta que es­teu fent per les re­bai­xes?”. L’en­de­mà ma­teix, L’Illa Di­a­go­nal es va ex­cu­sar, tam­bé via Twit­ter, que és com s’anun­ci­en avui dia les grans de­ci­si­ons (i, si no, que l’hi pre­gun­tin a Trump): “Amb l’afany de mi­llo­rar i apren­dre hem de­ci­dit re­ti­rar l’ac­tu­al cam­pa­nya de re­bai­xes. De­ma­nem dis­cul­pes a les per­so­nes que s’ha­gin sen­tit ofe­ses”. La presidenta de l’Ins­ti­tut de les Do­nes va agrair el gest i la ce­le­ri­tat del cen­tre co­mer­ci­al i es va ofe­rir a as­ses­so­rar-los en fu­tu­res cam­pa­nyes.

Sen­se vo­ler-ho la quei­xa de l’Ins­ti­tut de les Do­nes, tan ca­te­quís­ti­ca­ment cor­rec­ta, de­mos­tra que te­nen la cua de pa­lla. So­bre­en­te­nen que els ho­mes de les fo­tos es­tan fas­ti­gue­jats per­què es­pe­ren la do­na a qui acom­pa­nyen. Ai­xí és com van ge­ne­ral­ment les co­ses. Tret d’ex­cep­ci­ons, quan els ho­mes van de com­pres amb cinc mi­nuts en te­nen prou per sa­ber si una pe­ça els in­teres­sa o no. Si els agra­da i els va a la mi­da se l’em­por­ten de se­gui­da. Elles po­den pas­sar-s’hi ho­res en­trant i sor­tint del ves­ti­dor i aca­bar ajor­nant la com­pra per­què no te­nen del tot clar si la vo­len o no. Fins a tal punt ai­xò és ai­xí que, en an­glès, de les bu­ta­ques de les bo­ti­gues on es­pe­ren els ho­mes men­tre les do­nes s’em­pro­ven co­ses en di­uen man chairs o hus­band chairs. Ves que l’Ins­ti­tut Ca­ta­là de les Do­nes no pre­sen­ti tam­bé una quei­xa con­tra el Ur­ban Dic­ti­o­nary per se­xis­ta. Via Twit­ter, evi­dent­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.