La Vanguardia (Català)

Bar­ce­lo­na in­ten­ta re­duir l’abo­ca­ment d’ai­gües re­si­du­als a les plat­ges

- Re­dac­ció

Bar­ce­lo­na po­sa­ra en mar­xa al se­tem­bre una pro­va pi­lot a la se­va xar­xa de cla­ve­gue­ram per con­tro­lar i re­duir l’im­pac­te dels ves­sa­ments d’ai­gües re­si­du­als du­rant els epi­so­dis de tem­pes­ta que desem­bo­quen al li­to­ral. Se­gons va in­for­mar ahir l’Ajun­ta­ment, el nou sis­te­ma de ges­tió a la xar­xa de cla­ve­gue­ram ur­bà evi­ta­ria el ves­sa­ment d’ai­gua no trac­ta­da en rius i plat­ges, co­sa que pas­sa ac­tu­al­ment en perí­o­des de plu­ges in­ten­ses o pro­lon­ga­des. En aquests epi­so­dis, el vo­lum d’ai­gua trans­por­tat pel cla­ve­gue­ram pot ar­ri­bar a su­perar la capa­ci­tat de les plan­tes de­pu­ra­do­res, co­sa que fa que es des­bor­di abans de ser trac­ta­da. Po­dria con­ta­mi­nar les zo­nes de bany pro­pe­res a la ciu­tat i su­po­sar un risc per a la sa­lut.

Per evi­tar el risc, es com­pro­va­rà si la xar­xa de cla­ve­gue­ram de Bar­ce­lo­na pot ser més efi­ci­ent amb la im­plan­ta­ció de mo­dels hi­dràu­lics que trac­tin l’ex­cés de re­si­dus que ar­ri­ben a les de­pu­ra­do­res, me­su­res de ges­tió mi­cro­bi­o­lò­gi­ques en temps re­al i ei­nes d’anà­li­si del risc per a la sa­lut. A més a més, es mi­ni­mit­za­ran els ris­cos sa­ni­ta­ris per als ba­nyis­tes i s’aug­men­ta­rà la cons­ci­èn­cia ciu­ta­da­na so­bre els im­pac­tes am­bi­en­tals i de sa­lut re­la­ci­o­nats amb les des­càr­re­gues d’ai­gües plu­vi­als.

Xa­vi­er Mar­tí­nez, res­pon­sa­ble del cen­tre tec­no­lò­gic Eu­re­cat, ha as­se­gu­rat que “tin­drà un im­pac­te di­rec­te en la qua­li­tat de les plat­ges de la ciu­tat i que aju­da­rà a mi­llo­rar en més d’un 10% les ai­gües de bany que no es con­si­de­ren ex­cel·lents”. Ai­xí ma­teix, es re­dui­ria en un 30% l’im­pac­te so­bre el medi am­bi­ent la càr­re­ga con­ta­mi­nant abo­ca­da du­rant plu­ges i tem­pes­tes in­ten­ses.

La pro­va es­tà pre­vist que co­men­ci l’1 de se­tem­bre i que aca­bi el 31 de desem­bre del 2021. Dis­po­sa d’un pres­su­post glo­bal de 2.274.164 eu­ros, dels quals un 60% es­tà fi­nan­çat pel pro­gra­ma Li­fe de la Unió Eu­ro­pea.

L’as­saig, dut a ter­me si­mul­tà­ni­a­ment a Ber­lín, s’en­glo­ba dins del pro­jec­te iBathwa­ter, li­de­rat pel cen­tre tec­no­lò­gic Eu­re­cat, amb la par­ti­ci­pa­ció de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, el Cer­cle de l’Ai­gua, Ada­sa Sis­te­mes i el Cen­tre d’In­ves­ti­ga­ció de l’Ai­gua de Ber­lín.

La­ia Ca­ses, co­or­di­na­do­ra del pro­jec­te, ad­ver­teix que “la ges­tió in si­tu del cla­ve­gue­ram tin­drà un im­pac­te di­rec­te en l’economia lo­cal i tu­rís­ti­ca de la ciu­tat”, ja que se­rà “un ac­tiu molt im­por­tant” a les plat­ges de Bar­ce­lo­na i vol­tants.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain