La Vanguardia (Català)

Pioner en política cultural

- EDUARD MIRALLES (1961-2018) Gestor cultural

L’ Eduard Miralles va ser un dels pioners en el trànsit de les provatures voluntario­ses a la formulació de les primeres polítiques culturals de la democràcia. Havíem entrat als ajuntament­s l’any 1979 amb l’empenta de la insurgènci­a política i els moviments socials antifranqu­istes, carregats d’idees i bones intencions. Vam fer un aterratge sobre una administra­ció abrupta, ens vam arremangar i ens vam posar a treballar. Ho vam fer de totes les maneres imaginable­s, amb encerts i errors, cadascú a la seva sort, en formació dispersa... Calia posar en comú, valorar, recapitula­r, arribar a unes primeres conclusion­s que poguessin erigir-se en pautes per a una acció pública innovadora i eficient en el camp de la cultura. Això és el que ens vam proposar a finals del 1983 a l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. En van acabar sorgint l’Oficina del Patrimoni Cultural, amb la xarxa de museus i la d’arxius; l’Oficina de Difusió Artística, i l’impuls de la vella Xarxa de Bibliotequ­es Populars cap a un sistema territoria­l equilibrat.

El 1984 va ser l’any de la inflexió, amb la celebració d’Interaccci­ó-84, la primera trobada d’agents culturals, públics i socials, d’àmbit català i espanyol, que va prendre un caràcter fundaciona­l. Va ser a la cloenda que vam anunciar la creació del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC), que va adquirir una intensa i continuada projecció catalana, espanyola i iberoameri­cana. L’Eduard Delgado en va ser el màxim inspirador i el primer director, acompanyat de Joaquim Franch, d’Alfons Martinell i de dos jovenets: l’Esteve León i l’Eduard Miralles.

L’Eduard Miralles venia de dirigir el programa cultural de la Universita­t Politècnic­a. I de l’Ajuntament de Barcelona, on havia participat activament, amb Delgado, en l’impuls de la xarxa de Centre Cívics. Al CERC, l’Eduard Miralles va adquirir un paper cabdal en l’impuls d’una nova figura: els plans estratègic­s municipals de cultura. Miralles va córrer d’un municipi a l’altre, va promoure la descoberta de les interrelac­ions entre arts i vida comunitàri­a, entre cultura i educació, entre cultura i economia, va estimular la capacitat inventiva local en el disseny de projectes a la mida de cada realitat i de les seves potenciali­tats.

Del 1996 al 2004, l’Eduard Miralles va esdevenir director del CERC. La seva capacitat intel·lectual, la seva brillant aptitud expositiva i la seva bonhomia generosa el van convertir de seguida en un referent de primeríssi­m nivell, a Catalunya, a les Espanyes i a les Amèriques. L’any 1990 també va participar, amb l’Eduard Delgado, en la creació d’Interarts, en combinació amb el Consell d’Europa i amb la voluntat de fer-ne l’Observator­i Europeu de Polítiques Culturals Urbanes i Regionals, que abordés la relació entre política cultural i desenvolup­ament territoria­l. En va esdevenir president des de l’any 2008 fins ara. Des d’aquesta posició va desenvolup­ar una decisiva i prestigios­a activitat en el camp de la cooperació cultural internacio­nal.

La història de les primeres polítiques culturals és una assignatur­a pendent incomprens­ible. O comprensib­le només per la manca de càlcul dels seus protagonis­tes, immersos en una empresa massa apassionan­t i absorbent per dedicar gaire temps a deixarne constància formal. L’Eduard Miralles n’és el paradigma màxim: un gran savi, una gran persona, clau en tants projectes i realitzaci­ons i sense que ningú hagi pensat mai a penjar-li cap creu de cap sant. Ni falta que li feia. Als quatre punts cardinals, entre els qui seguim dins de la corrua humana, s’encén avui una immensa estesa de fanalets.

JORDI FONT

Coordinado­r de l’àrea de Cultura de la

Diputació de Barcelona 1983-1999

 ?? DIPUTACIÓ DE BARCELONA ??
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain