PATRULLA NOCTURNA A BARCELONA

‘LA VANGUARDIA’ CONSTATA AMB ELS MOSSOS LA INTENSITAT DELICTIVA A CIUTAT VELLA

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - MAYKA NAVARRO ÀLEX GARCIA (fo­to­gra­fi­es)

Nin­gú no re­cor­da l’úl­ti­ma ve­ga­da que els fu­res de Ciutat Vella van tor­nar a la co­mis­sa­ria dels Mossos d’Es­qua­dra de Nou de la Ram­bla sen­se de­tin­guts.

Fu­ra és l’in­di­ca­tiu del grup de po­li­ci­es de pai­sà que re­cor­re a peu, amb pa­ti­net, pa­tins o bi­ci­cle­ta els car­rers i ra­cons del dis­tric­te més ca­lent i con­vuls de Barcelona. Es ca­mu­flen en­tre tu­ris­tes, ve­ïns i pas­se­jants, bus­cant en­tre les po­ten­ci­als víc­ti­mes els de­lin­qüents rein­ci­dents. N’han me­mo­rit­zat les ca­res i fins i tot són capa­ces de lle­tre­jar-ne la ma­jo­ria dels noms. Els des­co­brei­xen, els se­guei­xen i ai­xí que els ve­uen ac­tu­ar, els de­te­nen. I ai­xí, un dia re­re l’al­tre, els fu­res de Ciutat Vella, 24 agents, qua­tre ca­po­rals i un ser­gent, amb les ma­tei­xes ha­bi­li­tats per a la ca­ce­ra que les fu­res a qui de­uen el seu nom, pres­si­o­nen a la ca­da ve­ga­da més vi­o­len­ta de­lin­qüèn­cia amb ac­tes que s’han dis­pa­rat l’úl­tim any al cen­tre de la ca­pi­tal. Di­ven­dres La Vanguardia va acom­pa­nyar el ser­gent, un ca­po­ral i qua­tre agents en el torn de vuit del ves­pre a sis de la ma­ti­na­da. Deu ho­res a peu, 15 qui­lò­me­tres.

El ro­ba­to­ri amb vi­o­lèn­cia de re­llot­ges pro­ta­go­nit­zat pels de­no­mi­nats re­llot­gers és en­tre les pri­o­ri­tats de la patrulla d’aques­ta nit. Aquests de­lin­qüents, ma­jo­ri­tà­ri­a­ment jo­ves ma­gri­bins, van ir­rom­pre amb for­ça l’es­tiu pas­sat, però aquest agost han tre­ba­llat de va­lent apro­fi­tant l’es­cas­sa pre­sèn­cia de po­li­cia uni­for­ma­da als bar­ris. Di­jous hi va ha­ver dos ro­ba­to­ris. Al pàr­quing Sa­ba de Jo­an de Bor­bó una pa­re­lla de rus­sos va ser as­sal­ta­da per dos de­lin­qüents que es van em­por­tar una pe­ça va­lo­ra­da en 50.000 eu­ros. Les al­tres víc­ti­mes eren cli­ents de l’ho­tel Me­lià de l’avin­gu­da Sar­rià, i gai­re­bé a les por­tes de l’allot­ja­ment a l’home li van do­nar un cop de puny a la ca­ra i li van en­ge­gar un Car­ti­er d’or.

“És pro­ba­ble que ens cre­uem amb al­gun re­llot­ger”, diu el ser­gent, dos anys li­de­rant el fu­ra de Ciutat Vella des­prés d’uns al­tres tre­ba­llant de cap de torn del dis­tric­te que més es fis­ca­lit­za i que ser­veix per me­su­rar la pres­sió de­lin­qüen­ci­al de la ciutat. Els seus bar­ris con­cen­tren el nom­bre més gran de víc­ti­mes po­ten­ci­als, per ai­xò són els pre­fe­rits dels pis­pes.

Els fu­res es­col­ten per rà­dio l’emis­so­ra amb les in­ci­dèn­ci­es del dis­tric­te. La nit ar­ren­ca tran­quil·la i ai­xí es­pe­ra que si­gui el cap de torn per­què ja té du­es de les po­ques pa­tru­lles dis­po­ni­bles hi­po­te­ca­des: una al Li­ceu per la pre­sèn­cia de mi­nis­tres i con­se­llers i una al­tra al dis­po­si­tiu de pre­ven­ció an­ti­ter­ro­ris­ta de la Ram­bla. Sap que en el mo­ment que els fu­res co­men­cin a por­tar de­tin­guts ne­ces­si­ta­rà alli­be­rar els dos mossos que re­cu­llen de­nún­ci­es a la Bar­ce­lo­ne­ta, i que fins i tot hau­rà de sor­tir ell ma­teix a pa­tru­llar. Com gai­re­bé sem­pre úl­ti­ma­ment, és un torn de nit amb po­ques pa­tru­lles. Es­bu­fe­ga al seu des­patx i trans­met con­trol.

A la Ram­bla, a l’al­tu­ra del nú­me­ro 54, men­tre la tre­ba­lla­do­ra del Tou­rist In­for­ma­ti­on bai­xa la per­si­a­na, un pakis­ta­nès i un in­di es­pe­ren em­ma-

ni­llats que dos fu­res aca­bin d’om­plir les ac­tes de lec­tu­ra de drets. Es­tan acu­sats de fer d’in­ter­me­di­a­ris amb uns tu­ris­tes en la ven­da de co­ca­ï­na. No és la pri­me­ra ve­ga­da que els ar­res­ten per un de­lic­te con­tra la sa­lut pú­bli­ca.

Un bi­no­mi ca­mi­na dar­re­re de tres de me­nors que in­ha­len dis­sol­vent. A menys de 200 me­tres han in­ten­tat as­sal­tar un pa­rell de pa­re­lles pel mè­to­de de Ro­nal­din­ho, si­mu­lant que hi ha una pi­lo­ta en­tre les ca­mes de la víc­ti­ma, per dis­treu­re-la i ro­bar-li al­gu­na co­sa. Van tan col·lo­cats que se’ls tre­uen de so­bre. Ar­ri­ben al car­rer Am­ple, da­vant el res­tau­rant Sen­si Mez­za­ni­ne, on un grup de tu­ris­tes s’amun­te­ga so­bre la vo­re­ra. Un me­nor de­ma­na foc a un fran­cès men­tre l’al­tre aga­fa la bos­sa de mà de la do­na i es­ti­ra. Del no-res, tres fu­res ca­uen so­bre ells. Els re­du­ei­xen a ter­ra men­tre el pú­blic de ma­ne­ra es­pon­tà­nia els aplau­deix. Són me­nors i són in­comp­ta­bles les ve­ga­des que han es­tat ar­res­tats. “Por­teu-me a fis­ca­lia, que tinc ga­na”, exi­geix un d’ells.

No se­ran els únics me­nors de­tin­guts aques­ta nit. A la plat­ja del So­mor­ros­tro de la Bar­ce­lo­ne­ta, tres més en­vol­ten una pa­re­lla i a ell li ar­ra­bas­sen d’una es­tre­ba­da la ca­de­na d’or. “És l’únic re­cord del meu pa­re mort”, ex­pli­ca un ve­ne­ço­là, men­tre mi­ra de tran­quil·lit­zar la se­va ami­ga que, amb bas­tan­tes co­pes de més, pas­sa de re­cla­mar la pre­sèn­cia po­li­ci­al a in­cre­par als mossos sen­se ser capaç de ver­ba­lit­zar res co­he­rent. Els agents fan equi­li­bris per in­ten­tar tro­bar la ca­de­na, iden­ti­fi­car els me­nors i cal­mar la jo­ve, que amb els seus crits reu­neix a ca­da ve­ga­da més gent. “No vull es­pec­ta­cles. Els me­nors, a fis­ca­lia, pren­dre de­cla­ra­ció a la víc­ti­ma i mar­xeu d’aquí”, or­de­na el ser­gent. I allà ma­teix, un al­tre grup de me­nors mi­ra d’apro­fi­tar el tu­mult per a un nou ro­ba­to­ri. No ai­xe­quen ni mig pam del ter­ra. Un diu que té 13 anys. La sen­sa­ció d’im­po­tèn­cia dels po­li­ci­es és in­des­crip­ti­ble. Són nens. Vi­o­lents, des­em­pa­rats, dro­gats, se­gu­ra­ment fa­mo­lencs, però unes cri­a­tu­res.

A la ram­bla del Ra­val un home cri­da que tres ma­gri­bins l’han pe­gat. Sag­na pel nas. Els pa­ren i els iden­ti­fi­quen. Un diu que és un al­ge­rià que viu a Lon­dres i es­tà de tu­ris­me. El ser­gent li de­ma­na la iden­ti­tat. Lle­geix el seu nom, se li acos­ta. “Tu­ris­ta? Però si tu ets un re­llot­ger”, li cri­da. Mal­grat les ulle­res de pas­ta, re­co­neix dos dels au­tors del ro­ba­to­ri d’un re­llot­ge gra­vat per les cà­me­res d’un ho­tel i que va di­fon­dre aquest di­a­ri. Es­tan nets, pen­dents de ju­di­ci. Els dei­xen mar­xar. És una nit es­tra­nya. Com si la ciutat ha­gués aga­fat ai­re fins a l’ar­ri­ba­da de les fes­tes de la Mer­cè. Els car­rers són mig buits i l’emis­so­ra en si­len­ci. Una co­lom­bi­a­na de­nun­cia que ha per­dut el mò­bil i que la se­va fi­lla, des de Da­llas, ha tru­cat i s’ha co­mu­ni­cat amb el jo­ve que el té. De­ma­na 200 eu­ros i ci­ta la do­na dar­re­re de l’ho­tel Ve­la. Ella pa­ga, dos ado­les­cents li tor­nen el seu te­lè­fon i com si ha­gues­sin es­tat en­ter­rats a la sor­ra ir­rom­pen dos fu­res, que de­te­nen els xan­tat­gis­tes. Són ucra­ï­ne­sos que as­se­gu­ren que han tro­bat el te­lè­fon i no­més han vol­gut gua­nyar uns quants di­ners.

Són les sis i els fu­res tor­nen a co­mis­sa­ria. Fal­ten un pa­rell d’ho­res de pa­pe­ras­sa. Ha es­tat una nit tran­quil·la. A par­tir de les nou del ma­tí, al­tres com­panys els aga­fa­ran el re­lleu.

‘RE­LLOT­GERS’

La pri­o­ri­tat dels po­li­ci­es aques­ta nit de di­ven­dres és in­ter­cep­tar grups que ro­ben re­llot­ges amb vi­o­lèn­cia

DÈFICIT D’AGENTS

Els ser­veis de pre­ven­ció es res­sen­ten de l’an­goi­xant es­cas­se­tat d’efec­tius uni­for­mats

LA NO­VA DE­LIN­QÜÈN­CIA

Els me­nors amb pro­ble­mes d’ad­dic­ció són ca­da ve­ga­da més vi­o­lents i pro­ta­go­nis­tes de molts dels de­lic­tes

ÀLEX GARCIA

ÀLEX GARCIA

Dos fu­res dels Mossos d’Es­qua­dra de Ciutat Vella im­mo­bi­lit­zen al car­rer Am­ple un dels tres me­nors de­tin­guts in fra­gan­ti ro­bant a una pa­re­lla

Tres de­tin­guts a la plat­ja del So­mor­ros­tro de la Bar­ce­lo­ne­ta des­prés d’ar­ra­bas­sar una ca­de­na d’or a un jo­ve

ÀLEX GARCIA

Un agent de pai­sà atén un home sen­se sa­mar­re­ta que diu que ha es­tat agre­dit i ro­bat pels tres jo­ves re­tin­guts al fons

Un po­li­cia em­ma­ni­lla dos sos­pi­to­sos de cap­tar con­su­mi­dors de dro­ga

Dos ucra­ï­ne­sos acu­sats d’ex­tor­si­o­nar la pro­pi­e­tà­ria d’un mò­bil

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.