La mes­qui­ta de Còr­do­va no ha es­tat mai de l’Es­glé­sia

La ins­crip­ció a nom del bis­bat no té va­li­de­sa ju­rí­di­ca, as­se­nya­len a l’in­for­me

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - ADOL­FO S. RUIZ Se­vi­lla

Un in­for­me d’ex­perts di­ri­git per Fe­de­ri­co Mayor Za­ra­go­za con­clou que no exis­teix cap do­cu­ment que acre­di­ti que la mes­qui­ta de Còr­do­va per­tany a l’Es­glé­sia ca­tò­li­ca.

No hi ha cap do­cu­ment his­tò­ric i pú­blic que acre­di­ti que la mes­qui­ta de Còr­do­va si­gui pro­pi­e­tat de l’Es­glé­sia ca­tò­li­ca. Un co­mi­tè de qua­tre ex­perts, pre­si­dit per l’ex­di­rec­tor ge­ne­ral de la Unes­co Fe­de­ri­co Mayor Za­ra­go­za, ha tri­gat un any i qua­tre me­sos a ar­ri­bar a la con­clu­sió que la mes­qui­ta va ser de ti­tu­la­ri­tat pú­bli­ca fins que l’any 2006 els re­pre­sen­tants de l’Es­glé­sia ca­tò­li­ca a Còr­do­va la van ins­criu­re al seu nom, grà­ci­es a una re­for­ma de Jo­sé María Aznar a la llei hi­po­te­cà­ria fran­quis­ta del 1946.

L’in­for­me de vint pà­gi­nes, que es va fer pú­blic ahir, con­clou que ins­criu­re la mes­qui­ta al Re­gis­tre de la Pro­pi­e­tat a nom de l’Es­glé­sia va ser fruit d’una ir­re­gu­la­ri­tat sen­se va­li­de­sa ju­rí­di­ca, una si­tu­a­ció in­jus­ta que s’ha de cap­gi­rar. L’in­for­me, en­co­ma­nat per l’Ajun­ta­ment de Còr­do­va, acla­reix que es re­fe­rei­xen es­tric­ta­ment a la pro­pi­e­tat de l’edi­fi­ci, no a la si­tu­a­ció del cul­te ca­tò­lic a la mes­qui­ta.

El Go­vern ha anun­ci­at que es­tà pre­pa­rant una llis­ta dels béns im­ma­tri­cu­lats a nom de l’Es­glé­sia les úl­ti­mes dè­ca­des, en­tre els quals hi ha la mes­qui­ta cor­do­ve­sa o la Gi­ral­da se­vi­lla­na. La in­ten­ció és que ad­mi­nis­tra­ci­ons pú­bli­ques, en­ti­tats pri­va­des i per­so­nes fí­si­ques o ju­rí­di­ques pu­guin re­cla­mar la de­vo­lu­ció dels que con­si­de­rin que han es­tat re­gis­trats ir­re­gu­lar­ment per les au­to­ri­tats ecle­si­als.

La mes­qui­ta va ser un es­pai de cul­te dels ome­ia i va dei­xar de fun­ci­o­nar com a cen­tre re­li­gi­ós mu­sul­mà el 1236. El bis­bat, per re­cla­mar la se­va ti­tu­la­ri­tat, ad­du­eix que la mes­qui­ta mu­sul­ma­na es va ai­xe­car so­bre una an­ti­ga es­glé­sia vi­si­go­da i que el rei Fer­ran III li va lliu­rar la pro­pi­e­tat des­prés de con­que­rir la ciutat i ex­pul­sar-ne els mu­sul­mans. “Des d’ales­ho­res, el bis­bat ha tin­gut una pre­sèn­cia per­ma­nent però no se n’ha com­pro­vat la pro­pi­e­tat. Po­dem afir­mar no no­més que l’Es­glé­sia ca­tò­li­ca no pot de­mos­trar la pro­pi­e­tat de l’edi­fi­ci, si­nó que hi ha nom­bro­sos in­di­cis que ens por­ten a pen­sar que no es va pro­duir mai aques­ta do­na­ció per part de Fer­ran III”, as­se­nya­la l’in­for­me.

Els ex­perts des­ta­quen di­ver­sos fets que, se­gons la se­va opinió, de­mos­tra­ri­en la ti­tu­la­ri­tat pú­bli­ca de l’edi­fi­ci. Ai­xí, al se­gle XVI el bis­be vo­lia fer unes obres al cre­uer de la ca­te­dral, però el Con­sell de la ciutat s’hi va opo­sar. Atès que el bis­be va vo­ler ti­rar en­da­vant mal­grat tot, el Con­sell va de­cre­tar la pe­na de mort per a tot aquell que par­ti­ci­pés a les obres i ales­ho­res la re­ac­ció ecle­si­al va ser ex­co­mu­ni­car els mem­bres del Con­sell cor­do­vès. “Fi­nal­ment, Car­les I va de­ci­dir do­nar lli­cèn­cia al bis­be per exe­cu­tar les obres del cre­uer, però va ser el rei [com a Ad­mi­nis­tra­ció de l’èpo­ca] que va de­ci­dir i ai­xò és el que és re­lle­vant”, subrat­lla un mem­bre del co­mi­tè d’ex­perts.

L’any 1906 l’Ajun­ta­ment i el Mi­nis­te­ri d’Ins­truc­ció Pú­bli­ca re­ac­ci­o­nen da­vant la in­ten­ció del bis­bat d’es­ta­blir una ta­xa d’en­tra­da “sen­se au­to­rit­za­ció su­pe­ri­or”. Uns anys més tard, el 1910, el bis­be ad­met pú­bli­ca­ment que no pot ins­tal·lar un pa­ra­llamps a l’edi­fi­ci per­què és “in­cum­bèn­cia de l’Es­tat”.

La co­mis­sió d’ex­perts re­pro­va tam­bé que la im­ma­tri­cu­la­ció de la mes­qui­ta al Re­gis­tre de la Pro­pi­e­tat es fes “ome­tent el deu­re de com­pro­va­ció, co­sa que anul·la la va­li­de­sa de la ins­crip­ció”. És a dir, el re­gis­tra­dor no va com­pro­var res so­bre la pro­pi­e­tat ecle­si­al de la mes­qui­ta. Es va li­mi­tar a co­brar 30 eu­ros i a ins­criu­re-la.

Si la mes­qui­ta fos un bé de l’Es­glé­sia “es re­co­nei­xe­ria la pro­pi­e­tat a una ins­ti­tu­ció que es­tà re­gi­da per nor­mes d’un al­tre Es­tat, l’Es­tat Va­ti­cà, i la pos­si­bi­li­tat que aquest el po­gués ar­ri­bar a ven­dre”, s’as­se­gu­ra al do­cu­ment.

“Per tot ai­xò, cre­iem que l’ac­tu­a­ció que du­gui a ter­me l’Ajun­ta­ment de Còr­do­va s’ha d’in­ter­pre­tar no com la cre­a­ció d’un con­flic­te, si­nó com una pro­pos­ta de con­còr­dia da­vant un bé que, pel seu ca­ràc­ter ex­cep­ci­o­nal, és i ha de ser de tots”, ar­ri­ba a afir­mar la co­mis­sió, que in­sis­teix que l’ob­jec­tiu fi­nal de l’ac­tu­a­ció mu­ni­ci­pal ha de ser “cap­gi­rar” la si­tu­a­ció ac­tu­al.

El bis­bat es va ad­ju­di­car l’edi­fi­ci el 2006 apro­fi­tant una re­for­ma le­gal del go­vern d’Aznar

MAT­TEO COLOMBO / GETTY

Una do­na ca­mi­na en­tre els arcs or­na­men­tats a la mes­qui­ta de Còr­do­va

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.