El Bar­ça pa­teix però re­mun­ta a Ano­e­ta (1-2)

Un Bar­ça des­fi­gu­rat vo­re­ja l’abis­me i re­mun­ta el par­tit amb dos gols de cór­ner

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - AN­TO­NI LÓ­PEZ TOVAR

Mas­te­gant ara­nyes, be­vent sang de ca­mell, tra­ves­sant rius d’ai­gües gè­li­des da­munt d’un tronc cor­cat. Com el te­me­ra­ri Be­ar Grylls, el Bar­ça va prac­ti­car un exer­ci­ci de su­per­vi­vèn­cia per re­mun­tar un al­tre gol pre­ma­tur de la Re­ial i sor­tir in­dem­ne d’Ano­e­ta. Man­cat de flu­ï­de­sa i d’au­to­ri­tat, el con­junt blau­gra­na va flir­te­jar amb la ca­la­mi­tat, va ha­ver de re­cór­rer a l’amu­let d’un Ter Ste­gen mo­nu­men­tal per evi­tar un càs­tig dur i es va re­bel·lar amb dos gols en tres mi­nuts de Suá­rez i Dem­bé­lé a la se­go­na part. Dos gols que no pas­sa­ran a la his­tò­ria de la be­lle­sa, ori­gi­nats al ban­de­rí de cór­ner, però que con­ce­dei­xen un bon co­men­ça­ment nu­mè­ric a la tem­pes­ta de par­tits que s’acos­ta. Tot i que amb el ni­vell del joc des­ple­gat a Sant Se­bas­tià qual­se­vol com­pro­mís és sus­cep­ti­ble d’aca­bar en des­fe­ta.

Ano­e­ta no és un bon lloc per ex­pe­ri­men­tar. El 2014 Ge­rar­do Mar­ti­no hi va con­ce­bre una for­ma­ció amb Song a la de­mar­ca­ció de mig

LA RE­AC­CIÓ Suá­rez i Dem­bé­lé van cap­gi­rar el mar­ca­dor en tres mi­nuts des­prés d’una sè­rie de grans opor­tu­ni­tats lo­cals

cen­tre i va des­pla­çar Busquets a l’in­te­ri­or dret. Va ser un des­as­tre de pro­por­ci­ons ge­gan­ti­nes que va con­clou­re amb una der­ro­ta sen­se pal·li­a­tius (3-1). Ahir, Er­nes­to Val­ver­de, con­di­ci­o­nat per l’im­pla­ca­ble ca­len­da­ri, va de­ci­dir dei­xar el cro­mo de Busquets a la ban­que­ta. Les se­ves fun­ci­ons van ser ad­ju­di­ca­des a Raki­tic. El tèc­nic va si­tu­ar Se­me­do al la­te­ral dret, va avan­çar Ser­gi Ro­ber­to a la po­si­ció d’in­te­ri­or i va con­ce­dir el vo­lant opo­sat a Ra­fin­ha en lloc de Cou­tin­ho. Tot ai­xò el dia de l’es­tre­na d’Ano­e­ta, amb l’afi­ció hi­per­mo­ti­va­da i un ter­reny de joc en prou bo­nes con­di­ci­ons mal­grat les obres.

Po­ques ho­res abans del par­tit els ope­ra­ris in­ter­rom­pi­en els tre­balls a la zo­na del gol nord, en­ca­ra pen­dent de re­for­ma, men­tre els es­pec­ta­dors s’ana­ven con­cen­trant als vol­tants de l’es­ta­di. La idea de Val­ver­de, des­prés dels des­pla­ça­ments dels in­ter­na­ci­o­nals i amb el de­but de la Lli­ga de Cam­pi­ons en pers­pec­ti­va, sem­bla­va co­he­rent. Els ges­tos de de­cep­ció de l’en­tre­na­dor a l’àrea tèc­ni­ca i l’en­ce­fa­lo­gra­ma pla del Bar­ça a la pri­me­ra part ra­ti­fi­quen que no, que Ano­e­ta, el camp on Mes­si ha per­dut més ve­ga­des, no ad­met gai­res in­vents. Hi ha una Re­ial So­ci­e­tat a Ano­e­ta –un con­junt he­roic sus­ten­tat en la pas­sió de la gra­de­ria– i una al­tra de ra­di­cal­ment opo­sa­da, que és la que acos­tu­ma a vi­si­tar el Camp Nou.

“Hem de sor­tir forts des del prin­ci­pi”, ha­via pres­crit Val­ver­de. Al mi­nut 13, gai­re­bé en el ma­teix ins­tant que el curs pas­sat, el Bar­ça en­cai­xa­va el pri­mer gol, ori­gi­nat en una fal­ta co­me­sa per Ser­gi Ro­ber­to per evi­tar un con­tra­a­tac, l’ar­ma local. Ins­tal·lat al seu ter­ri­to­ri, el con­junt do­nos­ti­ar­ra to­le­ra­va el do­mi­ni blau­gra­na per­què era es­tè­ril i pre­vi­si­ble. Per­què no hi ha­via fis­su­res pel cen­tre i Se­me­do era re­ti­cent a in­ter­nar-se per la dre­ta. Per l’es­quer­ra, una so­ci­e­tat en­tre Zal­dua i Oyar­za­bal

LES ROTACIONS Val­ver­de va ha­ver de rec­ti­fi­car, al se­gon temps, uns can­vis que no ha­vi­en do­nat cap re­sul­tat

con­di­ci­o­na­va la pro­jec­ció d’Al­ba.

Una da­da sig­ni­fi­ca­ti­va de la man­ca de flu­ï­de­sa i pro­fun­di­tat: les du­es úni­ques oca­si­ons del Bar­ça al pri­mer temps van ser a par­tir de ju­ga­des de cór­ner. Cu­ri­o­sa­ment, l’es­pe­ci­a­li­tat que li ha­via de con­ce­dir la vic­tò­ria en una se­go­na part de fre­no­pà­tic, amb els dos equips al cai­re del su­ï­ci­di i Del Cer­ro Gran­de in­dul­tant rei­te­ra­da­ment de l’ex­pul­sió el rein­ci­dent Illar­ra­men­di. El ma­dri­leny va es­tar mag­ní­fic amb la se­va de­mos­tra­ció que el VAR no mi­llo­ra les qua­li­tats dels àr­bi­tres.

En vis­ta del pano­ra­ma, i aler­tat per les evi­dents pos­si­bi­li­tats de nau­fra­gi, Val­ver­de va apro­fi­tar l’intermedi per rec­ti­fi­car i in­tro­duir Cou­tin­ho per Se­me­do i, tot se­guit, Busquets per Ra­fin­ha. Pa­ra­do­xal­ment, amb el puz­le re­com­post el par­tit va en­trar en una fa­se de des­con­trol de la qual el Bar­ça va sor­tir viu de mi­ra­cle. En tres mi­nuts la Re­ial va mal­gas­tar tres con-

tra­a­tacs d’or. Sol da­vant Ter Ste­gen, Oyar­za­bal va xu­tar des­vi­at, i, a con­ti­nu­a­ció, el por­ter va des­ba­ra­tar com a úl­tim home sen­gles re­ma­ta­des de Theo i Ju­an­mi. L’ale­many va ser ab­so­lu­ta­ment de­ci­siu.

Ano­e­ta udo­la­va ata­la­iant la re­e­di­ció del male­fi­ci, però el Bar­ça, amb més mús­cul que no pas cer­vell, va con­ver­tir el per­dó de la Re­ial en càs­tig. Suá­rez va em­pa­tar re­so­lent amb opor­tu­nis­me una ju­ga­da con­fu­sa a l’àrea local i tres mi­nuts des­prés, en una al­tra si­tu­a­ció de re­bots des­prés d’un cór­ner, Dem­bé­lé mar­ca­va el gol de­fi­ni­tiu.

Ara bé, amb 24 mi­nuts per dis­pu­tar la vic­tò­ria blau­gra­na no va es­tar mai as­se­gu­ra­da, per bé que Ar­tu­ro Vi­dal va en­trar subs­ti­tuint Dem­bé­lé per re­for­çar el mig del camp. L’equip no va acon­se­guir im­po­sar la je­rar­quia ni re­bai­xar les pul­sa­ci­ons fins que Del Cer­ro Gran­de va do­nar per aca­bat un en­fron­ta­ment con­fús. Ales­ho­res Val­ver­de va res­pi­rar.

AITOR AL­CAL­DE / GETTY

Ce­le­bra­ció. Ous­ma­ne Dem­bé­lé ce­le­brant el se­gon gol del Bar­ça, el seu, ahir a Ano­e­ta;fins ara el Bar­ça ha su­mat tots els punts que ha dis­pu­tat ala Lli­ga

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.