Tec­no­lo­gia per a la sa­lut

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

L’apos­ta d’Ap­ple per do­tar l’Ap­ple Watch de la capa­ci­tat de de­tec­tar ar­rít­mi­es i de fer elec­tro­car­di­o­gra­mes és un exem­ple de com po­den aju­dar a mo­ni­to­rar la sa­lut dels ciu­ta­dans els dis­po­si­tius tec­no­lò­gics d’ús quo­ti­dià. La in­no­va­ció se­gueix la lí­nia d’al­tres aven­ços per a la sa­lut com les apps que comp­ten pas­ses o que re­gis­tren el pols en per­so­nes que fan es­port. L’Ap­ple Watch va un pas més en­llà per­què in­tro­du­eix me­su­ra­ments que tra­di­ci­o­nal­ment es fan amb su­per­vi­sió mè­di­ca. Aques­ta clas­se de me­su­ra­ments ani­ran a més en el fu­tur a me­su­ra que les tec­no­lo­gi­es per re­gis­trar fun­ci­ons del cos hu­mà se sim­pli­fi­quin i s’aba­ra­tei­xin. Si s’uti­lit­zen bé, po­den ser una ei­na de gran uti­li­tat per em­po­de­rar els ciu­ta­dans so­bre la se­va prò­pia sa­lut. Però se­rà im­pres­cin­di­ble desen­vo­lu­par-les se­guint els cri­te­ris dels pro­fes­si­o­nals de la me­di­ci­na, com s’ha fet amb l’Ap­ple Watch, que ha es­tat apro­vat per les au­to­ri­tats sa­ni­tà­ri­es dels EUA i ha re­but el su­port de l’As­so­ci­a­ció Ame­ri­ca­na del Cor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.