Es­vàs­ti­ca al re­vés

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

L’ex­con­se­ller de Cul­tu­ra Llu­ís Puig va la­men­tar ahir des del comp­te de Twit­ter l’atac que va pa­tir el do­mi­ci­li dels seus pa­res a Ter­ras­sa, que es van des­per­tar amb una es­vàs­ti­ca pin­ta­da a la por­ta de la ca­sa. Puig va de­nun­ci­ar el cas ai­xí: “Avui, de nit i ama­gats com de­lin­qüents, ha to­cat a ca­sa dels meus pa­res. Per­so­nes que van pa­tir la guer­ra ci­vil de ben pe­tits i ara es tro­ben ai­xò. Quan el fei­xis­me pin­ta es­vàs­ti­ques (al re­vés) sols bus­ca pro­vo­car, as­se­nya­lar i hu­mi­li­ar. No po­dran amb to­ta la dig­ni­tat que te­nim”. El tuit ana­va acom­pa­nyat de la imat­ge de la des­a­gra­da­ble pin­ta­da en què es po­dia com­pro­var que, efec­ti­va­ment, els au­tors ha­vi­en di­bui­xat el sím­bol na­zi al re­vés i de co­lor ver­mell. El mis­sat­ge de l’atac a la ca­sa dels pa­res de l’ex­con­se­ller que re­si­deix a Bèl­gi­ca des que va ser en­cau­sat pel Tri­bu­nal Su­prem, va sus­ci­tar mol­tes re­ac­ci­ons. La ma­jo­ria dels co­men­ta­ris eren de so­li­da­ri­tat amb els agre­dits i al­tres de mo­fa per la in­cul­tu­ra dels agres­sors.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.