Mar­ne Le­vi­ne DRA. D’OPERACIONS D’INSTAGRAM

La xar­xa so­ci­al pu­bli­ca un lloc i un ma­nu­al per­què els adults en­ten­guin com la fan ser­vir els seus fills ado­les­cents

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - AL­BERT MOLINS RENTER Barcelona

Instagram ha pu­bli­cat un

si­te d’in­ter­net i un ma­nu­al en PDF per­què els pa­res en­ten­guin com es con­nec­ten els seus fills ado­les­cents per mit­jà de la xar­xa so­ci­al i els pu­guin aju­dar a uti­lit­zar-la de ma­ne­ra se­gu­ra.

L’úl­tim crit al món di­gi­tal no és una no­va xar­xa so­ci­al ni l’enè­si­ma cro­a­da a fa­vor de la pri­va­ci­tat de les nos­tres da­des per­so­nals ni l’apa­ri­ció de les no­ves i fas­ci­nants pos­si­bi­li­tats que ofe­reix l’úl­ti­ma apli­ca­ció, l’úl­tim mo­del de te­lè­fon in­tel·li­gent del mercat o l’enè­sim gad­get. “Hi ha un con­cep­te, el de benes­tar di­gi­tal, que es­tà molt de mo­da”, diu Mi­quel Àn­gel Prats, pro­fes­sor ti­tu­lar de Tec­no­lo­gia Edu­ca­ti­va de Bla­quer­na-URL.

La ma­jo­ria dels grans del món di­gi­tal es­tan in­tro­duint ei­nes per­què els seus usu­a­ris pu­guin fer front a la hi­per­con­nec­ti­vi­tat. Bà­si­ca­ment es trac­ta de fun­ci­o­na­li­tats que in­di­quen als usu­a­ris el temps d’ús que han de­di­cat al llarg del dia als seus dis­po­si­tius i a les di­fe­rents apli­ca­ci­ons que hi te­nen ins­tal·la­des.

En aquest sen­tit Instagram, la xar­xa so­ci­al de fo­to­gra­fi­es i ví­de­os, aca­ba de pu­bli­car un lloc (Pa­rents.instagram.com) –i un ma­nu­al en PDF– es­pe­cí­fi­ca­ment per­què els pa­res amb fills ado­les­cents que fan ser­vir aques­ta xar­xa so­ci­al en­ten­guin mi­llor com fun­ci­o­na i pu­guin aju­dar els seus fills a fer-ho d’una ma­ne­ra se­gu­ra. Gai­re­bé un 40% dels usu­a­ris d’aques­ta xar­xa so­ci­al són jo­ves d’en­tre 16 i 24 anys i “Instagram s’ha con­ver­tit en la tar­ge­ta de vi­si­ta dels ado­les­cents, que a més sen­ten una gran pres­sió de grup per te­nir-la ins­tal·la­da als seus te­lè­fons”, as­se­gu­ra l’ex­pert.

“Sa­bem que a molts pa­res i tu­tors els pre­o­cu­pa el que els seus ado­les­cents fan a in­ter­net, i sen­tim una gran res­pon­sa­bi­li­tat per­què Instagram si­gui un lloc po­si­tiu per­què es con­nec­tin i com­par­tei­xin”, diu en un co­mu­ni­cat Mar­ne Le­vi­ne, di­rec­to­ra d’operacions d’Instagram.

Des­prés d’una ex­pli­ca­ció so­bre què és Instagram –com si cal­gués–, i el re­cor­da­to­ri que els me­nors de 13 anys no po­den te­nir un comp­te en aques­ta xar­xa so­ci­al, bà­si­ca­ment el ma­nu­al se cen­tra en tres as­pec­tes com són el qui o la ges­tió de la pri­va­ci­tat, el com o les in­terac­ci­ons i el quant o el temps que els jo­ves pas­sen dins de l’apli­ca­ció.

Per ai­xò, el ma­nu­al és una des­crip­ció de les fun­ci­o­na­li­tats que l’apli­ca­ció de fo­to­gra­fia ofe­reix per con­tro­lar tots aquests as­pec­tes. Un mer tu­to­ri­al al més pur es­til YouTu­be que aju­da a lo­ca­lit­zar on i com con­fi­gu­rar si vo­lem que el per­fil del nos­tre fill si­gui pri­vat o pú­blic, com blo­que­jar i re­por­tar els usu­a­ris que de­mos­trin un com­por­ta­ment poc ade­quat, fer ser­vir els fil­tres per no veu­re con­tin­guts re­la­ci­o­nats amb de­ter­mi­na­des pa­rau­les i co­ses que no vo­lem, i apren­dre a fer ser­vir i a con­fi­gu­rar els re­cor­da­to­ris d’ús de l’apli­ca­ció, per­què els ado­les­cents pu­guin con­tro­lar el temps que pas­sen uti­lit­zant Instagram. I ai­xò és tot.

En cap cas, en aques­ta guia, “no es par­la del per­què. De per què, per exem­ple, un ado­les­cent ha de te­nir un comp­te a Instagram. Tam­poc no hi ha una re­fle­xió dels ris­cos ni dels pe­rills”, tro­ba a fal­tar Prats. “No es par­la gens de la imat­ge per­so­nal ni de la ma­ne­ra com el me­nor fa­rà la fo­to ni del nar­ci­sis­me ni de quin ti­pus de fo­tos fa­rà. Si se­ran no­més dels seus amics i en quin ti­pus de si­tu­a­ci­ons”, la­men­ta

Un 40% dels usu­a­ris de l’app són jo­ves d’en­tre 16 i 24 anys, que l’han con­ver­ti­da en la se­va tar­ge­ta de vi­si­ta

aquest ex­pert. “Al fi­nal apren­dre a con­viu­re és el gran rep­te de les es­co­les al món di­gi­tal”, afe­geix Prats.

Al ma­teix do­cu­ment, tam­bé s’ani­ma els pa­res que “con­ver­sin” amb els seus fills so­bre com fa­ran ser­vir Instagram. Per Prats el que és im­por­tant de de­bò és que a “de­ter­mi­na­des edats el comp­te es­ti­gui tu­te­lat per un adult”, mal­grat “l’efer­ves­cèn­cia de l’ado­les­cèn­cia i el dret que té qual­se­vol jo­ve d’aques­ta edat a com­por­tar-se com a tal”, i que ai­xò pu­gui cre­ar al­gun con­flic­te amb els pa­res. “Els hau­ran de ges­ti­o­nar amb mà es­quer­ra”, opi­na Mi­quel Àn­gel Prats. Pel pro­fes­sor de Blan­quer­na, en aquest cas, “el dret i, so­bre­tot, el deu­re de tu­te­la dels pa­res va per da­vant del dret a la in­ti­mi­tat dels fills”.

INSTAGRAM

Els ado­les­cents re­pre­sen­ten prop d’un 40% dels usu­a­ris de l’app

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.