Marc Llo­ret DIRECTOR MERCAT DE MÚSICA VIVA

Nous tre­balls d’Oli­ver, Gui­lla­mi­no i Chi­cu­e­lo, i l’adeu de Dr. Calyp­so al Mercat

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Do­nat Putx

Vuit edi­ci­ons fa que Marc Llo­ret és al cap­da­vant del Mercat de Música Viva de Vic, que avui clau­su­ra la 30a edi­ció, un fes­ti­val que ha anat con­so­li­dant un per­fil pro­fes­si­o­nal i d’apa­ra­dor de les no­ve­tats de l’es­ce­na ca­ta­la­na.

El Mercat de Música Viva de Vic és un es­pai tra­di­ci­o­nal de pre­sen­ta­ció de nous tre­balls, com va pas­sar di­ven­dres amb les res­pec­ti­ves pro­pos­tes de Jo­an Mi­quel Oli­ver, Gui­lla­mi­no o Chi­cu­e­lo. Tres no­ve­tats que con­tras­ta­ven amb el co­mi­at de Dr. Calyp­so. La ban­da bar­ce­lo­ni­na d’ska i al­tres her­bes diu adeu amb una fre­nè­ti­ca gi­ra que s’allar­ga­rà fins al mes de ge­ner, quan es com­pli­ran tres dè­ca­des exac­tes de la se­va fun­da­ció. Un co­mi­at, cal afe­gir, que al seu pas per la pla­ça Ma­jor de la ciutat va cri­dar més a l’ale­gria que a la tris­te­sa: alt to vi­tal i re­vin­di­ca­ció, com ha de ser i ha es­tat en el seu cas.

Jo­an Mi­quel Oli­ver va pre­sen­tar en for­mat trio les can­çons de l’im­mi­nent Elek­tra, ter­cer vo­lum de la tri­lo­gia ini­ci­a­da el 2015 amb Pe­ga­sus. Pel que fa als te­mes que va avan­çar –i que van com­plau­re un pú­blic en­tre el qual hi ha­via Qui­mi Por­tet– van des­ta­car el pun­tet ba­lla­ble d’Hi­po­tèr­mia i la sim­pà­ti­ca rít­mi­ca d’Ex­plo­ram s’avor­ri­ment. Gui­lla­mi­no, que des­prés d’una es­ta­da al mo­nes­tir de Po­blet ha gra­vat Fra Jú­pi­ter, va in­ter­pre­tar tot el nou àl­bum al Mercat, al cos­tat d’un trio i la par­ti­ci­pa­ció oca­si­o­nal d’un cor in­fan­til de Gra­no­llers. A la se­va pro­pos­ta hi ha una me­na de ca­li­de­sa cal­ma­da, es­tra­nya i es­pe­ci­al, que va aflo­rar par­ti­cu­lar­ment en te­mes com Can­çó, Tre­mo­lor o Per­du­ra eter­na­ment. Hur­ra tam­bé per a Chi­cu­e­lo, que va ini­ci­ar el seu con­cert tot sol amb la gui­tar­ra em­bas­tant una ta­ran­ta, i que al cos­tat dels cinc mú­sics del seu grup –en­tre els quals la can­ta­o­ra Thais Hernán­dez– va des­ple­gar un sa­vi equi­li­bri en­tre tèc­ni­ca, àni­ma i du­en­de, amb les pe­ces del seu prò­xim disc, Uña y car­ne, que pro­met do­nar-nos molts ins­tants de glò­ria.

LAU­RA BUSQUETS / ACN

Jo­an Mi­quel Oli­ver di­ven­dres al Mercat de Música Viva de Vic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.