Lau­ra Ur­qui­zu CONSELLERA DELEGADA RED POINTS

Lau­ra Ur­qui­zu, consellera delegada de Red Points

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Barcelona

Red Points, cre­a­da el 2011, as­pi­ra a con­ver­tir-se en re­fe­rent mun­di­al de la llui­ta con­tra la pi­ra­te­ria i les fal­si­fi­ca­ci­ons a in­ter­net. Amb el su­port de fons in­ter­na­ci­o­nals, ja s’ha con­ver­tit en una de les em­pre­ses més pro­me­te­do­res de Barcelona.

Po­dia in­tuir-ho, però no te­nia ni idea de fins a quin punt ar­ri­ba a ser dur por­tar una em­pre­sa tec­no­lò­gi­ca d’alt crei­xe­ment”, diu Lau­ra Ur­qui­zu. És la consellera delegada de Red Points, l’em­pre­sa de softwa­re per de­tec­tar i eli­mi­nar fal­si­fi­ca­ci­ons a in­ter­net, a la qual es va in­cor­po­rar el 2014. Lla­vors era poc més que una idea de ne­go­ci pro­me­te­do­ra en què hi ha­via deu per­so­nes tre­ba­llant-hi; ara té més de 150 em­ple­ats, el su­port de fons in­ter­na­ci­o­nals i s’ha con­ver­tit en una de les po­ques star­tups (diu que són un 0,4% del to­tal) que acon­se­guei­xen pas­sar d’1 a 10 mi­li­ons de ven­des en dos anys.

Wi­red l’aca­ba de re­co­nèi­xer com la pri­me­ra de les deu em­pre­ses emer­gents més hot de Barcelona.

Ur­qui­zu ex­pli­ca que la se­va car­re­ra ha anat en el sen­tit in­vers al que sol ser ha­bi­tu­al: va créi­xer en grans cor­po­ra­ci­ons, des­prés va ser as­ses­so­ra i a la fi em­pre­ne­do­ra. Na­var­ra, edu­ca­da a l’es­co­la fran­ce­sa i els EUA, va es­tu­di­ar Eco­nò­mi­ques a la Uni­ver­si­tat del Pa­ís Basc, i en­trar a Art­hur An­der­sen. De Pam­plo­na va sal­tar a Chi­ca­go per for­mar-se en els ini­cis de la trans­for­ma­ció di­gi­tal. Avi­at va tor­nar a ca­sa (“vaig te­nir una cri­si d’ar­re­la­ment, des­prés se’m va pas­sar”, diu, fent bro­ma) i es va en­car­re­gar de pre­pa­rar la Ca­ja Mu­ni­ci­pal de Pam­plo­na de ca­ra a l’eu­ro; l’en­ti­tat es va fu­si­o­nar amb la Ca­ja de Ahor­ros de Na­var­ra, i Ur­qui­zu va as­cen­dir a di­rec­to­ra d’or­ga­nit­za­ció, des­prés a sub­di­rec­to­ra ge­ne­ral. “La CAN era in­no­va­do­ra i vam cre­ar Eu­re­can per in­ver­tir en start-ups tec­no­lò­gi­ques, amb 60 mi­li­ons, la mei­tat a Barcelona”. Amb la gran cri­si, l’en­ti­tat es va re­ple­gar, “però a mi ja m’ha­via pi­cat el cuc. El 2011 vaig sor­tir i vaig co­men­çar a col·la­bo­rar amb grups d’in­ver­sió”. Un d’aquests grups va ser Ins­pi­rit, dels Ca­ru­lla i Dí­dac Lee, que el 2013 aju­da­va el Sa­ba­dell a mun­tar el pro­gra­ma d’ac­ce­le­ra­ció BS­tar­tup. Allà van apa­rèi­xer Jo­sep Coll i Da­vid Ca­se­llas amb Red Points, que ha­vi­en cre­at el 2011. “Em va sem­blar una gran idea, els vaig es­tar men­to­rant”, ex­pli­ca Ur­qui­zu. I a l’es­tiu del 2014, “amb Lee com a al­ca­vo­ta, Coll em va pro­po­sar li­de­rar l’em­pre­sa”.

Aquest és un mo­ment crí­tic en la his­tò­ria de qual­se­vol em­pre­sa. “Té molt mè­rit per al fun­da­dor ce­dir el li­de­rat­ge; la ma­jo­ria no ho sa­ben fer. Tam­poc no era fà­cil per a mi: as­ses­so­rar des dels con­sells és molt cò­mo­de. Però la di­fi­cul­tat no es­tà en les ide­es o l’es­tra­tè­gia, si­nó en l’exe­cu­ció”.

Ur­qui­zu diu que li va cos­tar l’es­tiu pren­dre la de­ci­sió. Va tri­ar fer un canvi vi­tal, mu­dar-se amb els seus dos fills ado­les­cents a Barcelona i as­su­mir la se­va pri­me­ra po­si­ció com a consellera delegada. “Sem­pre m’he sen­tit pi­o­ne­ra. I em va aga­far en un mo­ment de va­len­tia, po­dia apor­tar ex­pe­ri­èn­cia per cre­ar va­lor”. Se sent una llui­ta­do­ra que ha sa­but de­ma­nar el que vo­lia: “Les do­nes hem d’apren­dre a de­ma­nar; és el pas que cal per tren­car el sos­tre de vi­dre”.

En aquests “no­més” qua­tre anys Red Points ja ha su­perat la ron­da de sè­rie B; en to­tal ha ai­xe­cat 22,6 mi­li­ons (12,6 per a la com­pa­nyia, 10 en canvi d’ac­ci­o­nis­tes), de fons re­co­ne­guts com Man­gro­ve. “Hem anat de pres­sa. Jo ve­nia del ven­tu­re ca­pi­tal i sa­bia què ha­via d’ex­pli­car, com trans­me­tre con­fi­an­ça. En una ron­da és molt im­por­tant sa­ber-se ex­pli­car”. Però a més de for­mes, cal te­nir fons: “El que dè­iem que fa­rí­em, ho hem anat com­plint” (ara ja no fan pú­bli­ques les xi­fres de fac­tu­ra­ció).

Ai­xò de ser una em­pre­sa d’alt crei­xe­ment no sem­bla ap­te per a qual­se­vol: “Sig­ni­fi­ca de­tec­tar una opor­tu­ni­tat de mercat per ser lí­der mun­di­al i in­ten­tar con­que­rir­la el pri­mer. Cal pren­dre de­ci­si­ons i exe­cu­tar-les a gran ve­lo­ci­tat, i la di­fi­cul­tat con­sis­teix a no per­dre el fo­cus”. Però es­tà con­ven­çu­da que van pel bon ca­mí. “Hem su­perat la pit­jor in­cer­te­sa. El dub­te ara és com de grans se­rem i a qui­na ve­lo­ci­tat”. D’ai­xò es trac­ta: de sa­ber com exe­cu­tar. “El més im­por­tant és l’equip. I aprens que es­ca­lar una em­pre­sa és una cur­sa de re­lleus: de ve­ga­des és dur as­su­mir­ho. Hi ha per­so­nes que po­den fer tot el re­cor­re­gut, però al­tres co­brei­xen eta­pes. En una start-up ar­ri­bes a llocs en què no has es­tat mai, i no hi ha ma­pa. Per ai­xò ens aju­da por­tar gent que ja ha es­tat en aques­tes eta­pes”.

I to­ta aques­ta cur­sa, per ar­ri­bar a on? “El meu som­ni se­ria con­ver­tir Red Points en la mar­ca que tot­hom as­so­ciï a la so­lu­ció con­tra la pi­ra­te­ria i les fal­si­fi­ca­ci­ons a in­ter­net. La nos­tra for­ta­le­sa és l’en­fo­ca­ment tec­no­lò­gic”. Po­sats a mi­rar lluny, “en cinc anys vi­su­a­lit­zo una em­pre­sa de 1.500 per­so­nes, a Barcelona, pot­ser obrim una se­go­na ofi­ci­na als EUA” (ja són a No­va York: ara un 95% de les ven­des són fo­ra d’Es­pa­nya). I sap que en aquest ca­mí pot pas­sar de tot. “Ja hem fet co­ses molt di­fí­cils, no po­dem des­car­tar res”. El ma­teix as­su­meix per a la se­va po­si­ció: “Vull ser al cap­da­vant men­tre con­ti­nuï sent la lí­der ide­al. Hi pot ha­ver un mo­ment en què es ne­ces­si­tin al­tres ha­bi­li­tats que jo no tin­gui, i no tin­dré in­con­ve­ni­ent a fer el pas”. Men­tres­tant, gau­deix pi­lo­tant amb el gas a fons.

“En una start-up ar­ri­bes a llocs en què no has es­tat mai, i no hi ha cap ma­pa”

ÀLEX GARCIA

Ur­qui­zu li­de­ra Red Points des del 2014: Wi­red l’aca­ba de re­co­nèi­xer com la pri­me­ra de les deu em­pre­ses emer­gents més hot de Barcelona

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.