Ai­na Cid MEDALLA DE BRONZE DE REM

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Barcelona DOMINGO MARCHENA

La tar­ra­go­ni­na Ai­na Cid i la bar­ce­lo­ni­na An­na Bo­a­da, de 24 i 26 anys, van ob­te­nir ahir una his­tò­ri­ca medalla de bronze al Mun­di­al de rem que se ce­le­bra a Plov­div (Bul­gà­ria), en una pro­va que se­rà olím­pi­ca a Tò­quio 2020.

Els re­mers –o, mi­llor, les re­me­res– aga­fen el re­lleu als pa­lis­tes de la se­lec­ció es­pa­nyo­la. El re­cent mun­di­al de pi­ra­güis­me d’ai­gües tran­quil·les de Mon­te­mo­ro-Vel­ho (Por­tu­gal) va aca­bar amb sis me­da­lles: un or, tres pla­tes i dos bron­zes, tots en ca­te­go­ri­es mas­cu­li­nes. A aquests èxits cal afe­gir ara un bronze his­tò­ric. L’ob­tin­gut ahir a la mo­da­li­tat de dos sen­se ti­mo­ner al Mun­di­al de rem per la tar­ra­go­ni­na Ai­na Cid i la bar­ce­lo­ni­na An­na Bo­a­da, de 24 i 26 anys. La com­pe­ti­ció, que es va ini­ci­ar fa una set­ma­na i aca­ba avui, se ce­le­bra a la lo­ca­li­tat búl­ga­ra de Plov­div. Es trac­ta del pri­mer po­di mun­di­al del rem es­pa­nyol en 12 anys. Ai­na Cid i An­na Bo­a­da, si­se­nes als Jocs Olím­pics de Rio de Ja­nei­ro del 2016, han fet his­tò­ria per un al­tre mo­tiu: tam­bé és la se­go­na medalla fe­me­ni­na en un cam­pi­o­nat del món en la his­tò­ria del rem es­pa­nyol. I, a més, és la pri­me­ra en una dis­tàn­cia olím­pi­ca, fet que fa ali­men­tar es­pe­ran­ces per a la ci­ta dels prò­xims Jocs, a Tò­quio’20. Les ca­ta­la­nes van ar­ri­bar a Bul­gà­ria amb to­ta l’am­bi­ció del món, mal­grat que de por­tes en­fo­ra es li­mi­ta­ven a dir que la se­va úni­ca as­pi­ra­ció era mi­llo­rar el cin­què lloc que van acon­se­guir l’any pas­sat al Mun­di­al de Sa­ra­so­ta (Flo­ri­da). I tant que el van mi­llo­rar!

Les úl­ti­mes tres me­da­lles mun­di­als d’Es­pa­nya es re­mun­ten al 2006, amb una pla­ta (es­quif lleu­ger mas­cu­lí) i dos bron­zes (dos sen­se ti­mo­ner mas­cu­lí i es­quif fe­me­ní). Es­pa­nya tam­bé va acon­se­guir ahir dos si­sens llocs, els que van as­so­lir les tri­pu­la­ci­ons de Jai­me Ca­na­le­jo i Javier Gar­cía (dos sen­se ti­mo­ner) i Rodrigo Con­de i Pa­tri­cio Ro­jas (do­ble scull).

BORISLAV TROSHEV / EFE

An­na Bo­a­da i Ai­na Cid ahir al po­di

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.