Adeu a la Co­pa Da­vis

El do­ble fran­cès es­com­bra Es­pa­nya, re­sig­na­da a re­nun­ci­ar a la llui­ta per l’en­ci­a­me­ra

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - SER­GIO HEREDIA Barcelona

El do­ble for­mat per Fe­li­ci­a­no Ló­pez i Mar­cel Gra­no­llers va per­dre ahir el seu par­tit (6-0, 6-4 i 7-6) con­tra els fran­ce­sos Ni­co­las Ma­hut i Ju­li­en Ben­ne­te­au i va li­qui­dar d’aques­ta ma­ne­ra la par­ti­ci­pa­ció es­pa­nyo­la a la Co­pa Da­vis.

En 18 mi­nuts el matx es­ta­va llest: al pri­mer set, Fe­li Ló­pez i Gra­no­llers no­més van gua­nyar qua­tre punts

LA CRUA RE­A­LI­TAT “Fran­ça era es­tra­tos­fè­ri­ca: la se­va pa­re­lla no ens va re­ga­lar ni un punt”, va dir Bru­gue­ra, ca­pi­tà es­pa­nyol

En 18 mi­nuts, el do­ble fran­cès s’ha­via apro­pi­at ahir de la pri­me­ra mà­ne­ga. I allà, els es­pa­nyols van com­pren­dre que no hi ha­via res a fer. Res, de­fi­ni­ti­va­ment. Fins aquell ins­tant, els es­pa­nyols ha­vi­en vis­cut en un som­ni. “I si...?”, es pre­gun­ta­va el seu ca­pi­tà, Ser­gi Bru­gue­ra, i tam­bé els seus nois. Fins ara, Es­pa­nya no ha­via re­mun­tat mai un 2-0 en con­tra a la Co­pa Da­vis. Mai, en la se­va llar­ga tra­jec­tò­ria des de la fun­da­ció del Grup Mun­di­al, el 1981.

En 18 mi­nuts, el duo Ben­ne­te­au-Ma­hut ha­via en­co­lo­mat un set en blanc a Fe­li­ci­a­no Ló­pez i Mar­cel Gra­no­llers. I ja, fi­nal de la his­tò­ria. La pa­re­lla es­pa­nyo­la va ser in­ca­paç d’ai­xe­car el cap a les al­tres du­es mà­ne­gues. I es va es­fu­mar el som­ni. Va per­dre per 6-0, 6-4 i 7-6 (7), i ai­xí va cau­re de la llui­ta per l’en­ci­a­me­ra, l’úl­ti­ma que es dis­pu­ta so­ta el for­mat ac­tu­al. Si no hi ha can­vis d’úl­ti­ma ho­ra, el prò­xim se­rà un Mun­di­al de ten­nis, com pas­sa amb el fut­bol, en un es­ce­na­ri i da­ta fi­xos. I es dis­pu­ta­rà a fi­nals d’any.

Per a Yan­nick No­ah (58) no hi hau­rà un adeu mi­llor. Va ser el ca­pi­tà dels fran­ce­sos l’any pas­sat, quan van gua­nyar el seu úl­tim tí­tol (en su­men deu en to­ta la se­va his­tò­ria), i tan­ca­rà el seu pe­ri­ple a la prò­xi­ma fi­nal, abans de ce­dir el re­lleu a un al­tre re­fe­rent del ten­nis fran­cès, Amé­lie Mau­res­mo.

“Fran­ça ha ju­gat una eli­mi­na­tò­ria es­tra­tos­fè­ri­ca”, va dir Ser­gi Bru­gue­ra, el ca­pi­tà dels es­pa­nyols, que va ha­ver de to­re­jar amb un ven­tall de con­tra­temps, uns de pre­vi­si­bles i els al­tres so­bre­vin­guts. En­tre els pre­vi­si­bles, l’elec­ció dels fran­ce­sos, de­can­tats per una su­per­fí­cie sin­tè­ti­ca rà­pi­da i un es­ta­di de fut­bol, el del Li­lla, una olla de pres­sió que va es­par­ve­rar els es­pa­nyols.

I en­tre els so­bre­vin­guts, la le­sió de ge­noll de Na­dal, obli­gat a re­ti­rar-se en les se­mi­fi­nals del US Open, fa tot just una set­ma­na, i les mo­lès­ti­es de Pa­blo Car­reño, que no li ha­via po­gut plan­tar ca­ra a Be­noît Pai­re en el seu par­tit de di­ven­dres i que tam­poc no hau­ria po­gut ju­gar avui, en cas que cal­gués un matx de­ci­siu.

“Es­tic molt or­gu­llós dels meus ju­ga­dors per­què van es­tar llui­tant en el se­gon set per ca­da punt i al fi­nal el par­tit va ser ex­tra­or­di­na­ri –va afe­gir Bru­gue­ra, que va te­nir elo­gis per a tot­hom, in­clo­sos els fran­ce­sos–: Ju­li­an (Ben­ne­te­au) i Ni­co­las (Ma­hut) van ju­gar un gran ten­nis. No ens van do­nar un sol punt de franc. I nos­al­tres hem fet el que hem po­gut”.

Ahir, els es­pa­nyols van po­der molt po­quet.

L’es­pa­nyo­la era una pa­re­lla inè­di­ta, al con­tra­ri de Ben­ne­te­au-Ma­hut, que te­nen tres tí­tols ATP i amb prou fei­nes van con­ce­dir qua­tre punts en tot el pri­mer set.

“In­ten­ta­ré veu­re ai­xò re­pe­tit per­què les co­ses amb cal­ma es ve­uen mi­llor. Però jo m’he sen­tit molt im­po­tent dins de la pis­ta. Ha es­tat un es­pec­ta­cle com han ju­gat els dos, des de la pri­me­ra bo­la del par­tit”, va dir Fe­li­ci­a­no Ló­pez, fent ca­ra llar­ga i en­ro­jo­lat als 37 anys: “Ens sen­tí­em im­po­tents i ri­dí­culs. No vè­iem on ti­rar la bo­la ni com gua­nyar un punt quan trè­iem nos­al­tres. Òb­vi­a­ment, no m’agra­da­ria re­ti­rar-me ai­xí de la Co­pa Da­vis. Però per a ai­xò, el ca­pi­tà m’ha de con­ce­dir una al­tra opor­tu­ni­tat”.

PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

Yan­nick No­ah, ca­pi­tà fran­cès, ce­le­brant l’ac­cés a la fi­nal dels seus ju­ga­dors, ahir a Li­lla

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.