Els te­mes del dia

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

El di­a­ri abor­da la for­ta­le­sa eco­nò­mi­ca de Catalunya, amb un crei­xe­ment que su­pera el del con­junt d’Es­pa­nya, però diu que no hi ha lloc per a la com­pla­en­ça, si­nó per a la fei­na per apro­fi­tar el seu po­ten­ci­al. En un se­gon edi­to­ri­al, co­men­ta, ar­ran d’al­guns epi­so­dis, la in­gra­ti­tud de di­ver­sos pa­ï­sos de l’Est cap a la UE.

L’eco­no­mia ca­ta­la­na ha acon­se­guit man­te­nir una en­co­mi­a­ble ta­xa de crei­xe­ment te­nint en comp­te el con­text ge­ne­ral de desac­ce­le­ra­ció. En el se­gon tri­mes­tre, el pro­duc­te in­te­ri­or brut (PIB) ha aug­men­tat un 3,1%, i el del pri­mer tri­mes­tre ha es­tat re­vi­sat a la bai­xa du­es dè­ci­mes, fins al 3,2%. Aquests crei­xe­ments, mal­grat ser im­por­tants i tro­bar-se en­tre els més alts de la Unió Eu­ro­pea, con­tras­ten amb els mà­xims del 3,5% dels úl­tims tres me­sos del 2017.

Tots els in­di­ca­dors apun­ten que aques­ta con­ten­ció del crei­xe­ment pros­se­gui­rà en el ter­cer i el quart tri­mes­tre, en lí­nia amb la ten­dèn­cia que es re­gis­tra en el con­junt de l’Es­tat, que va desac­ce­le­rar el seu aug­ment del PIB fins al 2,7% en el se­gon tri­mes­tre, i de la res­ta d’Eu­ro­pa.

La mo­de­ra­ció del con­sum do­mès­tic, que és el prin­ci­pal mo­tor de l’ac­ti­vi­tat, i de les ex­por­ta­ci­ons ex­pli­ca l’es­men­tat canvi de ten­dèn­cia. El con­sum de les llars ca­ta­la­nes ha­via cres­cut molt en els úl­tims anys, a cau­sa de la gran re­duc­ció de l’atur, ja que la ta­xa a Catalunya ha bai­xat fins a l’11,4%, molt a prop dels ni­vells d’abans de la cri­si. Però en el se­gon tri­mes­tre, se­gons les da­des fa­ci­li­ta­des aques­ta set­ma­na per l’Ides­cat, el con­sum ha re­gis­trat una re­duc­ció de vuit dè­ci­mes, fins al 2% in­tera­nu­al. Ai­xò s’atri­bu­eix a un me­nor di­na­mis­me en el rit­me d’aug­ment de l’ocu­pa­ció, a la cai­gu­da de la ta­xa d’es­tal­vi de les fa­mí­li­es, que les in­ci­ta a gas­tar menys, i a la pèr­dua de po­der ad­qui­si­tiu re­gis­tra­da. Cal te­nir en comp­te que la in­fla­ció va ar­ri­bar fins al 2,4% al juny, en ta­xa in­tera­nu­al, a cau­sa de l’aug­ment del preu del pe­tro­li i al seu im­pac­te en la ga­so­li­na i l’elec­tri­ci­tat, sen­se que els sa­la­ris i les pen­si­ons gai­re­bé no ha­gues­sin pu­jat. D’aquí la im­por­tàn­cia dels acords as­so­lits re­cent­ment per­què pu­guin mi­llo­rar el seu po­der ad­qui­si­tiu a par­tir d’ara.

En el des­cens del con­sum tam­bé in­flu­eix la cai­gu­da del tu­ris­me que es re­gis­tra aquest any, i que es no­ta­rà es­pe­ci­al­ment aquest tri­mes­tre, com a con­se­qüèn­cia de la re­cu­pe­ra­ció d’al­tres mer­cats afec­tats per pro­ble­mes ge­o­po­lí­tics, com és el cas de Tu­ní­sia i Tur­quia, cap als quals s’ha des­vi­at part dels vi­si­tants que ve­ni­en a Catalunya.

Les ex­por­ta­ci­ons, per la se­va ban­da, que són un fac­tor clau per a l’eco­no­mia ca­ta­la­na, han re­gis­trat una sig­ni­fi­ca­ti­va re­duc­ció en el se­gon tri­mes­tre, ja que han aug­men­tat no­més l’1,6% da­vant el 4,9% de l’an­te­ri­or. Ai­xò es deu a la mo­de­ra­ció del crei­xe­ment que re­gis­tren els prin­ci­pals so­cis co­mer­ci­als de Catalunya, que són Ale­ma­nya, Fran­ça i Ità­lia, cap a on es di­ri­geix el 36% de les ex­por­ta­ci­ons. En aquest marc, un aug­ment de les ten­si­ons co­mer­ci­als po­dria te­nir més efec­tes ne­ga­tius.

En­tre els grans factors po­si­tius del se­gon tri­mes­tre de l’eco­no­mia ca­ta­la­na des­ta­ca una mi­llo­ra de la in­ver­sió (un 4,8% més), grà­ci­es es­pe­ci­al­ment als béns d’equi­pa­ment in­dus­tri­als i la cons­truc­ció. L’ac­ti­vi­tat d’aquest úl­tim sec­tor és la que més ha aug­men­tat en­tre l’abril i el juny, amb un 6,3%, se­gui­da dels ser­veis i la in­dús­tria, que s’ha mo­de­rat lleu­ge­ra­ment res­pec­te als an­te­ri­ors tri­mes­tres.

El crei­xe­ment eco­nò­mic a Catalunya acu­mu­la ja cinc anys d’in­ten­sa ex­pan­sió i, mal­grat les ten­si­ons po­lí­ti­ques que viu el pa­ís, no s’ha pro­du­ït la in­fle­xió a la bai­xa que es te­mia, tot i que els efec­tes so­bre la in­ver­sió a llarg ter­mi­ni en­ca­ra no es po­den me­su­rar. Són al­tres factors, com s’ha ex­pli­cat, els que pro­vo­quen ara una lleu­ge­ra con­ten­ció del crei­xe­ment. En qual­se­vol cas, es fa ne­ces­sa­ri col·lo­car l’eco­no­mia com a pri­o­ri­tat, per aug­men­tar la pro­duc­ti­vi­tat, la in­no­va­ció i la in­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció, de ma­ne­ra que es pu­gui sos­te­nir la cre­a­ció d’ocu­pa­ció, ja que el ni­vell d’atur i de desi­gual­tat en­ca­ra és molt ele­vat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.