L’ora­ció d’Ucra­ï­na

Kí­ev ma­ni­o­bra per acon­se­guir la in­de­pen­dèn­cia de la se­va Es­glé­sia i allu­nyar-se de la po­de­ro­sa òr­bi­ta d’in­flu­èn­cia re­li­gi­o­sa de Mos­cou

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Mos­cou. Cor­res­pon­sal GONZALO ARAGONÉS

Kí­ev ma­ni­o­bra per acon­se­guir la in­de­pen­dèn­cia de la se­va Es­glé­sia or­to­do­xa i allu­nyar-se de la po­de­ro­sa òr­bi­ta d’in­flu­èn­cia de Mos­cou. Des­prés de la in­de­pen­dèn­cia po­lí­ti­ca ar­ri­ba el cis­ma de la fe.

No po­dem dir que cal­gui té­mer un cis­ma en sen­tit es­tric­te, per­què les prin­ci­pals es­glé­si­es or­to­do­xes són in­de­pen­dents (au­to­cè­fa­les) i no de­uen obe­di­èn­cia, com en el cas de la ca­tò­li­ca, a un sol lí­der. Però l’en­fron­ta­ment en­tre l’Es­glé­sia Or­to­do­xa Rus­sa, de lluny la que té més fi­dels, i l’Es­glé­sia Or­to­do­xa de Cons­tan­ti­no­ble, que man­té l’au­to­ri­tat mo­ral, au­gu­ra rup­tu­ra. L’ori­gen de la dis­pu­ta no és re­li­gi­ós, si­nó po­lí­tic, i es va co­men­çar a ges­tar quan el pre­si­dent d’Ucra­ï­na, Pe­tró Po­roi­xenko, va po­sar en mar­xa la se­va cam­pa­nya per in­de­pen­dit­zar l’Es­glé­sia Or­to­do­xa Ucra­ï­ne­sa, que sí que de­pèn del Pa­tri­ar­cat de Mos­cou.

Des­prés del sí­no­de de di­ven­dres pas­sat a Mos­cou, l’Es­glé­sia Or­to­do­xa Rus­sa va de­ci­dir ta­llar de ma­ne­ra efec­ti­va les se­ves re­la­ci­ons amb els seus ger­mans d’Is­tan­bul (an­ti­ga Cons­tan­ti­no­ble). La de­ci­sió té lloc des­prés que el pa­tri­ar­ca cons­tan­ti­no­po­li­tà, Bar­to­meu I, ha­gi do­nat els úl­tims me­sos sig­nes clars que re­co­nei­xe­rà l’Es­glé­sia d’Ucra­ï­na com a in­de­pen­dent del pa­tri­ar­ca de Mos­cou, Ki­ril I.

D’en­çà que Rús­sia es va an­ne­xi­o­nar la pe­nín­su­la de Cri­mea, el març del 2014, i la insurgència pro­rus­sa es va ai­xe­car a l’est d’Ucra­ï­na, les au­to­ri­tats pro­oc­ci­den­tals de Kí­ev in­ten­ten pas a pas anar sor­tint de l’òr­bi­ta d’in­flu­èn­cia de Mos­cou. Se­gons el pre­si­dent ucra­ï­nès, Pe­tró Po­roi­xenko, una de les for­mes que té el Krem­lin per in­fluir en el seu pa­ís és a tra­vés de la fe. Per ai­xò im­pul­sa un nou in­tent per ta­llar els lli­gams re­li­gi­o­sos amb Mos­cou.

A més del seu mis­sat­ge po­lí­tic, a l’abril Po­roi­xenko va de­ma­nar a Bar­to­meu I que con­ce­dei­xi a l’Es­glé­sia Ucra­ï­ne­sa es­ta­tus d’“au­to­cè­fa­la”.

Aquest te­ma s’ob­ser­va amb pre­o­cu­pa­ció a Mos­cou, on el pre­si­dent rus Vla­dí­mir Pu­tin ha con­re­at els úl­tims anys una for­ta re­la­ció amb l’Es­glé­sia Or­to­do­xa Rus­sa, que creu que és l’úni­ca es­glé­sia or­to­do­xa le­gí­ti­ma a Ucra­ï­na.

A Rús­sia la ini­ci­a­ti­va de Po­roi­xenko es va re­bre amb pre­o­cu­pa­ció, i en un pri­mer mo­ment es va creu­re que no pros­pe­ra­ria. Des­prés dels úl­tims es­de­ve­ni­ments i amb l’en­fron­ta­ment re­li­gi­ós a so­bre de la tau­la, el Krem­lin afir­ma que no vol in­ter­ve­nir. “Per des­comp­tat, per a Mos­cou i per a tot el món or­to­dox l’únic es­ce­na­ri pre­fe­ri­ble és la pre­ser­va­ció de la uni­tat”, ha dit Dmi­tri Peskov, por­ta­veu de Pu­tin.

El por­ta­veu del Pa­tri­ar­cat de Mos­cou, Vla­dí­mir Le­goi­da, va anun­ci­ar que el sí­no­de va de­ci­dir sus­pen­dre la par­ti­ci­pa­ció en to­tes les es­truc­tu­res pre­si­di­des o co­pre­si­di­des pel Pa­tri­ar­cat de Cons­tan­ti­no­ble. Ai­xò sig­ni­fi­ca que no hi hau­rà més ce­ri­mò­ni­es re­li­gi­o­ses con­jun­tes i que Ki­ril I dei­xa­rà d’es­men­tar Bar­to­meu I en les se­ves pre­gà­ri­es, se­gons la de­ci­sió del sí­no­de, per­què “en una si­tu­a­ció crí­ti­ca, la part cons­tan­ti­no­po­li­ta­na pràc­ti­ca­ment s’ha ne­gat a re­sol­dre aques­ta qües­tió pel ca­mí del di­à­leg”.

“Es pot dir que és una llum gro­ga, d’ad­ver­tèn­cia, l’úl­ti­ma me­su­ra pre­ven­ti­va. No tan­quem les por­tes i dei­xem la pos­si­bi­li­tat a una re­o­ber­tu­ra del di­à­leg”, ha dit, per la se­va ban­da a l’agèn­cia Tass Alek­sandr Vólkov, se­cre­ta­ri de prem­sa del pa­tri­ar­ca Ki­ril.

“Per pren­dre un exem­ple de la vi­da se­cu­lar, la de­ci­sió és més o menys equi­va­lent a ta­llar re­la­ci­ons di­plo­mà­ti­ques”, va as­se­gu­rar, ci­tat per

L’Es­glé­sia rus­sa tren­ca re­la­ci­ons amb la de Cons­tan­ti­no­ble per ac­cep­tar la pe­ti­ció del pre­si­dent Po­roi­xenko

A Kí­ev es creu que Po­roi­xenko se sor­ti­rà amb la se­va; l’opo­si­ció ucra­ï­ne­sa par­la de ma­ni­o­bra elec­to­ral

Ria Nó­vos­ti, el me­tro­po­li­tà de Vo­loko­lamsk Hi­la­rió, que di­ri­geix el de­par­ta­ment de Re­la­ci­ons Ex­te­ri­ors del Pa­tri­ar­cat de Mos­cou. La pro­pos­ta rus­sa, va afe­gir, és reu­nir a tot el món or­to­dox i trac­tar aques­ta qües­tió.

El pas­sat 31 d’agost Ki­ril I va vi­si­tar Bar­to­meu I a Is­tan­bul, i aquest el va in­for­mar dels aven­ços en les as­pi­ra­ci­ons ucra­ï­ne­ses. El 2 de se­tem­bre el pa­tri­ar­ca de Mos­cou va re­cor­dar que al se­gle XV l’Es­glé­sia ucra­ï­ne­sa va in­ten­tar vin­cu­lar-se a Ro­ma. “No és nou que ara par­lin d’es­quei­xar la Ucra­ï­na or­to­do­xa de l’Es­glé­sia rus­sa. Però lla­vors no va pas­sar! I no és que les for­ces po­lí­ti­ques no s’ho pro­po­ses­sin: no va pas­sar per­què la uni­tat es­pi­ri­tu­al de la San­ta Rús­sia no es pot tren­car”.

A Kí­ev es do­na per fet que Po­roi­xenko acon­se­gui­rà el seu pro­pò­sit, i fins i tot es creu que la pro­cla­ma­ció (Vo­lums d’au­to­ce­fà­lia) ja es­tà redac­ta­da i que no­més fal­ta la fir­ma del pa­tri­ar­ca ecu­mè­nic de Cons­tan­ti­no­ble, Bar­to­meu I.

El me­tro­po­li­tà de Fran­ça, Em­ma­nu­el, que va ser pre­sent a la reu­nió en­tre els dos pa­tri­ar­ques, va dir des­prés de la tro­ba­da que Ber­to­lo­mé I va in­for­mar Ki­ril I que ja es va de­ci­dir “ex­plo­rar les for­mes per con­ce­dir l’au­to­ce­fà­lia a l’Es­glé­sia Or­to­do­xa d’Ucra­ï­na” a l’abril. El que s’es­tà fent ara és “im­ple­men­tar aques­ta de­ci­sió”.

Se­gons va dir Em­ma­nu­el a l’agèn­cia AP, l’úl­tim pas per a la in­de­pen­dèn­cia ecle­si­às­ti­ca to­tal en­ca­ra no s’ha acon­se­guit, però “ja no hi ha mar­xa en­re­re”. El 6 de se­tem­bre Is­tan­bul va en­vi­ar una de­le­ga­ció a Ucra­ï­na, co­sa que no dei­xa­va cap me­na de dub­te.

En la fe or­to­do­xa ucra­ï­ne­sa tam­poc no hi ha una uni­tat clara. Avui en aques­ta ex­re­pú­bli­ca so­vi­è­ti­ca hi ha tres es­glé­si­es or­to­do­xes. L’Es­glé­sia Or­to­do­xa Ucra­ï­ne­sa del Pa­tri­ar­cat de Mos­cou, que obe­eix l’Es­glé­sia Or­to­do­xa Rus­sa, és fins al mo­ment l’úni­ca re­co­ne­gu­da pel Pa­tri­ar­cat Ecu­mè­nic de Cons­tan­ti­no­ble. Les al­tres du­es, l’Es­glé­sia Or­to­do­xa Au­to­cè­fa­la Ucra­ï­ne­sa i l’Es­glé­sia Or­to­do­xa Ucra­ï­ne­sa del Pa­tri­ar­cat de Kí­ev són fruit de cis­mes a l’in­te­ri­or de la pri­me­ra.

Per do­nar més for­ça a la se­va idea, el pre­si­dent Po­roi­xenko la va con­ver­tir en ini­ci­a­ti­va le­gis­la­ti­va a l’abril, i la Ra­da Su­pre­ma (Par­la­ment) va apro­var un de­cret que li do­na­va su­port, co­sa que ja va fer el 2016, però sen­se re­sul­tats pràc­tics. “La uni­tat és l’ar­ma prin­ci­pal en la llui­ta con­tra l’agres­sor rus”, va as­se­ve­rar a la Cam­bra Po­roi­xenko, que sol com­pa­rar te­nir una es­glé­sia au­to­cè­fa­la na­ci­o­nal amb les as­pi­ra­ci­ons d’unir-se a la UE i l’OTAN.

El Bloc d’Opo­si­ció, la frac­ció he­re­va del par­tit que abans del 2014 di­ri­gia el pre­si­dent pro­rús Vík­tor Ia­nukó­vitx, va vo­tar en con­tra de la re­so­lu­ció de la Ra­da Su­pre­ma. Se­gons aquest grup, la ini­ci­a­ti­va de Po­roi­xenko no­més res­pon a una es­tra­tè­gia elec­to­ral. El seu lí­der, Yu­ri Boiko, va acu­sar el go­vern de co­men­çar ai­xí la cam­pa­nya per a les pre­si­den­ci­als, pre­vis­tes per al març de l’any que ve. “L’Es­tat no té dret a in­ter­fe­rir en te­mes re­li­gi­o­sos”, va as­se­gu­rar.

La in­de­pen­dèn­cia de l’Es­glé­sia Or­to­do­xa Ucra­ï­ne­sa tam­bé va ser te­ma del dis­curs del pre­si­dent el 24 d’agost, Dia de la In­de­pen­dèn­cia d’Ucra­ï­na. Se­gons Po­roi­xenko, l’Es­glé­sia Or­to­do­xa Rus­sa “bene­eix la guer­ra hí­bri­da” del Krem­lin con­tra Ucra­ï­na. “Es­tem tren­cant tots els lli­gams que ens unei­xen amb l’im­pe­ri rus i amb la Unió So­vi­è­ti­ca”, va as­se­ve­rar en pre­sèn­cia dels lí­ders re­li­gi­o­sos de to­tes les es­glé­si­es ucra­ï­ne­ses.

VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

Rei­vin­di­ca­ció Po­pes de l’Es­glé­sia or­to­do­xa del pa­tri­ar­cat de Kí­ev ce­le­brant el 1.030è ani­ver­sa­ri de la cris­ti­a­nit­za­ció d’Ucra­ï­na a la ca­pi­tal del pa­ís, en una imat­ge del 28 de ju­li­ol pas­sat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.