Una en­ques­ta a les en­ques­tes

Els ex­perts en son­de­jos re­vi­sen tèc­ni­ques des­prés dels fra­cas­sos del 2016

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - BEATRIZ NAVARRO

Què llu­nyans i plà­cids, aquells anys que les em­pre­ses de son­de­jos en te­ni­en prou de pas­sar per les con­ven­ci­ons, tre­pit­jar una mi­ca el car­rer i fer unes tru­ca­des una set­ma­na abans de les elec­ci­ons per pre­dir qui gua­nya­ria, re­cor­da Larry Sa­ba­to... “No era gai­re ci­en­tí­fic, però so­lia sor­tir bé”, re­cor­da aquest ex­pert en en­ques­tes, fun­da­dor del Cen­ter for Po­li­tics de la Uni­ver­si­tat de Vir­gí­nia.

“Va fun­ci­o­nar bas­tant bé du­rant molt de temps, fins al 2016”. L’ona­da de con­tes­ta­ció glo­bal que va es­cla­tar aquell any no els va dei­xar pre­veu­re ni la vic­tò­ria de Do­nald Trump ni el Bre­xit ni al­tres re­fe­rèn­dums o elec­ci­ons. El sec­tor, ad­met, es­ta­va “bor­rat­xo” d’en­ques­tes. “Les mit­ja­nes de son­de­jos ha­vi­en es­tat tan pre­ci­ses en elec­ci­ons na­ci­o­nals, es­ta­tals i fins i tot lo­cals que vam as­su­mir que n’hi ha­via prou. Va ser un gran er­ror”, re­co­neix Sa­ba­to, que fa anà­li­sis elec­to­rals des dels anys se­tan­ta.

Les prin­ci­pals em­pre­ses de son­de­jos van ser in­ca­pa­ces de pre­dir la vic­tò­ria de Trump, que es pe­ta­va de riu­re quan de­ia que tam­bé les der­ro­ta­ria a elles, tal com va pas­sar. A es­ca­la na­ci­o­nal no es van allu­nyar gai­re del re­sul­tat fi­nal, però en l’àm­bit es­ta­tal van fa­llar. Hi­llary Clin­ton va gua­nyar el vot po­pu­lar però va per­dre el que im­por­ta, el del col·le­gi elec­to­ral. “Una set­ma­na des­prés sem­bla­va que tots ha­ví­em en­cer­tat o que tot era cul­pa de la prem­sa, però va que­dar clar que ha­ví­em de fer al­gu­na co­sa”, ad­met Sa­ba­to, un dels molts ex­perts que va va­ti­ci­nar una gran vic­tò­ria de Hi­llary Clin­ton.

El re­sul­tat d’aque­lles re­fle­xi­ons és una no­va ei­na, Po­li­ti­cal At­las 2018, un sen­zill web desen­vo­lu­pat en col·la­bo­ra­ció amb l’em­pre­sa Ip­sos, on es fe­ien re­fle­xi­ons si­mi­lars des­prés del 2016. L’aug­ment del sen­ti­ment an­ti­es­ta­blish­ment i el cli­ma de des­con­ten­ta­ment ge­ne­ral amb el sis­te­ma, di­bui­xa “un es­ce­na­ri d’in­cer­te­sa i canvi” en què “tots hem de qües­ti­o­nar els mè­to­des que fem ser­vir”, re­co­neix Clif­ford Young, pre­si­dent d’Ip­sos Pu­blic Af­fairs.

Pri­me­ra lli­çó: “No con­fi­ar en un sol mè­to­de”, com es va fer en les elec­ci­ons del 2016 amb els son­de­jos. “Cal uti­lit­zar més in­di­ca­dors, tri­an­gu­lar-los per mi­ni­mit­zar la in­cer­te­sa”. Se­go­na: cal treu­re a la llum les da­des i les pre­mis­ses so­bre les quals es tre­ba­lla. I ter­ce­ra lli­çó: no sor­tir amb una úni­ca xi­fra que exa­ge­ri fal­sa­ment la pre­ci­sió de l’anà­li­si.

El nou Po­li­ti­cal At­las 2018 per­met se­guir i pre­dir les tendències elec­to­rals a les elec­ci­ons de mei­tat de man­dat (mid­term) que els Es­tats Units ce­le­bra­ran el 6 de no­vem­bre. L’ei­na per­met con­sul­tar, d’una ban­da, in­for­ma­ció quan­ti­ta­ti­va, els son­de­jos tra­di­ci­o­nals que Ip­sos fa ca­da set­ma­na. Les da­des es com­pa­ren amb les que re­sul­ten de l’anà­li­si qua­li­ta­ti­va que ofe­reix el Cen­ter for Po­li­tics de la UVA i amb l’ac­ti­vi­tat de les xar­xes so­ci­als. Un al­go­rit­me, ja uti­lit­zat per Ip­sos en al­tres elec­ci­ons a es­ca­la més bai­xa, per­met en­fron­tar quins te­mes mo­bi­lit­zen la gent, el ti­pus de co­men­ta­ris que es fa so­bre ca­da can­di­dat, la ve­lo­ci­tat a què avan­ça una cam­pa­nya i si la mo­uen ro­bots, in­flu­en­cers o sim­ples usu­a­ris. “És un ins­tru­ment im­per­fec­te però im­por­tant per en­ten­dre el con­text i les tendències”, afir­ma Mark Polyak, d’Ip­sos.

El que At­las ofe­reix són múl­ti­ples fonts in­de­pen­dents “per­què ca­das­cú ar­ri­bi a les se­ves prò­pi­es con­clu­si­ons” so­bre què pas­sa­rà al no­vem­bre. El re­sul­tat és una fo­to més com­ple­xa i ma­ti­sa­da de les tendències elec­to­rals, no pas una pre­vi­sió tan­ca­da, ro­do­na, com la que els gu­rus de les en­ques­tes llan­cen de ve­ga­des amb ar­ro­gàn­cia i els mit­jans re­pro­du­ei­xen sen­se re­cor­dar sem­pre la lle­tra pe­ti­ta, el mar­ge d’er­ror de ca­da son­deig.

El nou Po­li­ti­cal At­las 2018 com­bi­na da­des de son­de­jos d’Ip­sos, anà­li­si po­lí­ti­ca i da­des de xar­xes so­ci­als

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.