El ‘Mangk­hut’ i el ‘Flo­ren­ce’ avan­cen amb danys li­mi­tats

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - MANILA / WILMINGTON

El ti­fó Mangk­hut i l’hu­ra­cà Flo­ren­ce, du­es tem­pes­tes de pri­me­ra mag­ni­tud que s’han desen­vo­lu­pat al Pa­cí­fic i l’At­làn­tic, han cau­sat menys danys dels pre­vis­tos al seu pas per les Fi­li­pi­nes i els Es­tats Units, res­pec­ti­va­ment.

El Mangk­hut, que va cre­uar l’illa de Lu­zon, al nord de les Fi­li­pi­nes, ha cau­sat 14 morts. El Flo­ren­ce, per la se­va part, ha pro­vo­cat cinc morts al seu pas per Ca­ro­li­na del Nord, on ara s’es­pe­ra que la plu­ja des­bor­di els rius.

El Flo­ren­ce, que va ar­ri­bar a ser un hu­ra­cà de ca­te­go­ria 4, va to­car ter­ra di­ven­dres da­vant les cos­tes de Ca­ro­li­na del Nord, amb vents de 150 qui­lò­me­tres per ho­ra. Ahir, tot i ai­xò, la for­ça del vent ha­via bai­xat als 75 qui­lò­me­tres per ho­ra i tot in­di­ca­va que, de ma­ti­na­da, es di­lui­ria en una de­pres­sió tro­pi­cal.

El Mangk­hut, per la se­va ban­da, va fer té­mer el pit­jor en unes Fi­li­pi­nes, que no han obli­dat els 7.000 morts que va cau­sar el Haiyan el 2013. Les lli­çons d’aques­ta tem­pes­ta tan de­vas­ta­do­ra, tot i ai­xò, no han ser­vit de gai­re i les au­to­ri­tats van re­ac­ci­o­nar amb la im­pro­vi­sa­ció ha­bi­tu­al. Cal atri­buir a la sort, per tant, que els morts ha­gin es­tat no­més 14 per­què el ti­fó va afec­tar una àrea ha­bi­ta­da per qua­tre mi­li­ons de per­so­nes, mol­tes allot­ja­des en bar­ra­ques que es van es­fon­drar al pas d’un ti­fó que va ge­ne­rar rat­xes de vent que van ar­ri­bar fins als 185 qui­lò­me­tres per ho­ra. El Mangk­hut va per­dre for­ça quan va dei­xar les Fi­li­pi­nes però el més pro­ba­ble és que la re­cu­pe­ri quan s’acos­ti al con­ti­nent asi­à­tic. Va cap a Hong Kong, on ar­ri­ba­rà avui.

VÍC­TI­MES MORTALS Ca­tor­ze morts a les Fi­li­pi­nes i cinc a Ca­ro­li­na del Nord a cau­sa de les tem­pes­tes

JES AZNAR / GETTY

Fi­li­pi­nes. Aques­ta do­na ha vist com ca­sa se­va, a Al­calá (Lu­zon), no ha re­sis­tit la for­ça del ti­fó Mangk­hut

CHIP SOMODEVILLA / AFP

Ca­ro­li­na del Nord El ni­vell del mar va pu­jar uns quants me­tres a New Bern. Ara les inun­da­ci­ons són el pro­ble­ma

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.