Una en­de­vi­na­lla al me­tro de Me­de­llín

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL -

Aques­ta his­tò­ria va pas­sar al me­tro de Me­de­llín, de ca­mí a la Co­mu­na 13. Quan vaig pu­jar vaig veu­re un home que fe­ia pe­ti­tes fi­gu­res de fil­fer­ro. Era alt, prim, gua­po. Ves­tit amb ro­ba hip­py. Por­ta­va, re­col­zat a ter­ra, un pa­nel bas­tant gran fol­rat de ve­llut ne­gre ple de fi­gu­res ja aca­ba­des. Flors di­ver­ses, ani­mals de di­fe­rents es­pè­ci­es, ve­hi­cles de ter­ra, mar i ai­re. Un món pro­pi. Quan ho vaig veu­re vaig re­cor­dar que al meu pri­mer lli­bre de re­lats, ti­tu­lat Vi­at­ges sub­ter­ra­nis ,hi ha­via un per­so­nat­ge que em que­ia molt bé, que es de­di­ca­va a fer es­cul­tu­res de fil­fer­ro. Po­dria ha­ver es­tat ell. Li vaig som­riu­re. Em va som­riu­re. Em vaig po­sar a ob­ser­var la se­va fei­na. Li vaig dir que m’agra­da­va molt. Em va allar­gar una de les pe­ces i em va acla­rir que era una es­pè­cie d’en­de­vi­na­lla. Ca­lia acon­se­guir dei­xar anar una pe­ti­ta ar­go­lla amb una sè­rie de mo­vi­ments. Em va as­se­gu­rar que si ho acon­se­guia em re­ga­la­ria una agu­lla. Em va en­can­tar la pro­pos­ta de ju­gar, tan in­es­pe­ra­da, de ma­ne­ra que ho vaig es­tar in­ten­tant du­rant les po­ques pa­ra­des que te­nia al da­vant, però no vaig te­nir temps. Lla­vors, men­tre li tor­na­va la pe­ça, em va dir: “Gai­re­bé ja ho te­ni­es. Aga­fa-la. T’ho me­rei­xes”. I em va do­nar una flor, una de les se­ves mar­ga­ri­des. El vaig mi­rar als ulls, que es­ta­ven mi­rant els meus. Li vaig do­nar les grà­ci­es, pri­mer amb una en­cai­xa­da, des­prés amb una tí­mi­da ca­rí­cia a la ca­ra. I què va fer ell? Do­nar-me-les a mi. Com si fos jo qui li ha­gués fet un re­gal. He afe­git la flor al meu equi­pat­ge. M’acom­pa­nya­rà, com ja ho fan la Ginny i en Li­món. (Es­tic se­gu­ra que els que van lle­gir el meu re­por­tat­ge so­bre Pa­na­mà el mes pas­sat van en­cer­tar quan van pen­sar en el nom que li vaig po­sar al meu uke­le­le).

FLAVIA COMPANY

Un re­galin­es­pe­rat. La fi­gu­ra amb for­ma de mar­ga­ri­da que li va re­ga­lar a l’au­to­ral’ar­te­sà que fe­ia pe­ces de fil­fer­ro al me­tro de Me­de­llín

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.