Ri­ve­ra exi­geix a Sánc­hez que con­vo­qui elec­ci­ons i no an­te­po­si “la se­va bu­ta­ca”

Ca­sa­do de­ma­na al pre­si­dent que dei­xi d’ame­na­çar els mit­jans i do­ni ex­pli­ca­ci­ons

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Redac­ció

Al­bert Ri­ve­ra té pres­sa per anar a elec­ci­ons ge­ne­rals. El lí­der de Ciu­ta­dans no se surt del guió i, en ca­da in­ter­ven­ció pú­bli­ca, ja si­gui al Con­grés o en un ac­te del par­tit, in­ten­si­fi­ca la pres­sió so­bre Pe­dro Sánc­hez per­què avan­ci la con­vo­ca­tò­ria elec­to­ral. Ahir, a Barcelona, Ri­ve­ra va par­ti­ci­par en el pri­mer ac­te a Catalunya de la pla­ta­for­ma Es­paña Ciu­da­da­na, pa­tro­ci­na­da pel seu par­tit, i va re­cla­mar al pre­si­dent del Go­vern cen­tral que “no an­te­po­si la se­va bu­ta­ca als in­teres­sos d’Es­pa­nya” i con­vo­qui elec­ci­ons. El lí­der de Cs va au­gu­rar que tot el que que­da d’aques­ta le­gis­la­tu­ra ani­rà en con­tra d’Es­pa­nya, se­gons la se­va opinió, per les im­po­si­ci­ons del pre­si­dent Quim Tor­ra o del lí­der de Po­dem, Pa­blo Igle­si­as.

“Han per­dut els pa­pers; el pro­ble­ma no és el PSOE o el PP: és el ‘sanc­his­me’ que vol pac­tar amb els se­pa­ra­tis­tes”, va subrat­llar Ri­ve­ra al moll de la Marina de Barcelona. El lí­der de Cs va as­se­gu­rar que Tor­ra vol li­qui­dar l’Es­tat i deso­beir or­dres ju­di­ci­als, i va jus­ti­fi­car la se­va pe­ti­ció d’avanç elec­to­ral –que va ser acla­ma­da en­tre crits de “vo­lem vo­tar” per part dels as­sis­tents– pèr­què Es­pa­nya ne­ces­si­ta un go­vern que no es­ti­gui con­di­ci­o­nat pels in­de­pen­den­tis­tes. “És fo­na­men­tal per sen­tir-nos acom­pa­nyats i pro­te­gits que pu­guem anar a vo­tar com més avi­at mi­llor”, va subrat­llar.

So­bre la po­lè­mi­ca pels seus es­tu­dis de doc­to­rat, una da­da que ha ha­gut de re­ti­rar del seu cur­rí­cu­lum al web ofi­ci­al de Cs atès que en l’ac­tu­a­li­tat no els es­ta­va fent, Ri­ve­ra no va dir res. En canvi, sí que va re­treu­re a Sánc­hez que con­si­de­ri un atac la se­va in­ter­ven­ció en l’úl­ti­ma ses­sió de con­trol al Con­grés, que res­pon al “con­trol par­la­men­ta­ri” ha­bi­tu­al. “Si li pre­gun­tes per la te­si, lla­vors sí que ets l’ene­mic”, va dir Ri­ve­ra, que va fer una cri­da a la trans­pa­rèn­cia i al con­trol de­mo­crà­tic i va de­ma­nar el pre­si­dent “que no s’equi­vo­qui d’ene­mics”.

A Pa­blo Ca­sa­do tam­bé el per­se­gueix la po­lè­mi­ca pel seu màster. I, ai­xí ma­teix, el pre­si­dent del PP mi­ra de des­vi­ar l’aten­ció cap a la te­si de Pe­dro Sánc­hez, si bé el pre­si­dent del Go­vern ja ha fet pú­blic el text, com li re­cla­ma­ven, se­gons in­for­ma Car­men del Ri­e­go. Ca­sa­do es va reu­nir ahir a Lis­boa amb els di­ri­gents dels dos prin­ci­pals par­tits con­ser­va­dors por­tu­gue­sos (PSD i CDS-PP) i va par­ti­ci­par en una tro­ba­da amb mit­jans dels dos pa­ï­sos. So­bre si pen­sa di­mi­tir del seu càr­rec, Ca­sa­do ho va des­car­tar i va vin­cu­lar les pre­sump­tes ir­re­gu­la­ri­tats del seu màster amb el canvi que va

El rec­tor de Sa­la­man­ca re­cla­ma san­ci­ons per a les uni­ver­si­tats “poc cu­ro­ses”

su­po­sar l’ano­me­nat pla Bo­lo­nya. En canvi, va re­cla­mar a Sánc­hez que do­ni ex­pli­ca­ci­ons so­bre la se­va te­si doc­to­ral, i li va re­treu­re que ha­gi en­vi­at un bu­ro­fax, a tí­tol pri­vat, als dos mit­jans de co­mu­ni­ca­ció que van pu­bli­car que ha­via pla­gi­at part de la se­va te­si i que l’ha­via es­cri­ta un col·la­bo­ra­dor. Ca­sa­do va con­si­de­rar “una ame­na­ça” als mit­jans de co­mu­ni­ca­ció, “un d’ells cen­te­na­ri”, que Sánc­hez s’ha­gi aco­llit al dret de rec­ti­fi­ca­ció. “No és bo ma­tar el mis­sat­ger”, va ad­ver­tir.

En ple­na po­lè­mi­ca per les su­po­sa­des ir­re­gu­la­ri­tats en ti­tu­la­ci­ons de post­grau de po­lí­tics, el rec­tor de la Uni­ver­si­tat de Sa­la­man­ca, Ri­car­do Ri­ve­ro, va de­ma­nar d’es­ta­blir “con­trols i san­ci­ons” que pre­vin­guin les ins­ti­tu­ci­ons aca­dè­mi­ques d’in­cór­rer en ir­re­gu­la­ri­tats, un fet que, a pa­rer seu, ser­vi­rà “per­què es dis­cri­mi­ni en­tre les uni­ver­si­tats que no han es­tat cu­ro­ses i les que sí”.

TONI ALBIR / EFE

Ri­ve­ra es fa una sel­fie amb Ar­ri­ma­das, ahir, en l’ac­te de la pla­ta­for­ma de Cs al moll de la Marina de Barcelona

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.