Cor­bac­ho do­na su­port a la pla­ta­for­ma de Cs

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

L’exal­cal­de de l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat Ce­les­ti­no Cor­bac­ho ha de­ci­dit mos­trar el seu su­port al pro­jec­te de Ciu­ta­dans d’Al­bert Ri­ve­ra. Cor­bac­ho (ex del PSC, però ac­tu­al­ment sen­se afi­li­a­ció) ho va fer a tra­vés d’un mis­sat­ge gra­vat que es va pro­jec­tar du­rant la pre­sen­ta­ció de la pla­ta­for­ma Es­pa­nya Ciu­ta­da­na que va te­nir lloc ahir al moll de la Marina de Barcelona. L’exal­ca­de i ex­mi­nis­tre de Tre­ball de Za­pa­te­ro de­ia, en aquest ví­deo, que Catalunya es­tà vi­vint un mo­ment de “di­fi­cul­tat”, i cri­ti­ca­va que hi ha­gi di­ri­gents po­lí­tics que vul­guin “de­ro­gar l’es­pe­rit de la tran­si­ció i de la Cons­ti­tu­ció es­pa­nyo­la”. Pre­ci­sa­ment, l’exal­cal­de va rei­vin­di­car la va­li­de­sa de la car­ta mag­na, per bé que es va mos­trar obert a la se­va re­for­ma. La pla­ta­for­ma de Ri­ve­ra tam­bé va re­bre el su­port d’un al­tre so­ci­a­lis­ta, Jo­an Mes­qui­da, ex­se­cre­ta­ri d’Es­tat de Tu­ris­me i ex­di­rec­tor ge­ne­ral de la Po­li­cia Na­ci­o­nal i la Gu­àr­dia Ci­vil. Ri­ve­ra va agrair l’ac­ti­tud d’aquests i de molts “al­tres so­ci­a­lis­tes” que, se­gons va dir, li do­nen su­port, i va di­fe­ren­ci­ar el que és el PSOE del que va qua­li­fi­car de “sanc­his­me”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.