LLI­BRE DES DE LA PRE­SÓ

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

“He pas­sat una nit hor­ri­ble”. El di­e­ta­ri de Jo­a­quim Forn Es­crits de pre­só, que surt a la ven­da el 22 de se­tem­bre, re­cull aquest la­ment en

més d’una oca­sió. L’ex­con­se­ller re­la­ta la re­la­ció amb al­tres pre­sos, els dub­tes so­bre l’es­tra­tè­gia po­lí­ti­ca i el su­port de la se­va fa­mí­lia.

11 de desem­bre. El company de cel·la.

“M’ado­no que en­ca­ra no he dit gai­re­bé res de la con­vi­vèn­cia amb l’Ori­ol. És bo­na, però em sob­ta que poc par­la­dor que és. És capaç d’es­tar-se llar­gues es­to­nes sen­se pro­nun­ci­ar cap pa­rau­la. L’hi res­pec­to, lò­gi­ca­ment. És cu­ri­ós que ho di­gui jo, que tam­bé tinc fa­ma d’in­tro­ver­tit”.

22 de ge­ner. No ca­llar.

“Al­guns er­rors que hem co­mès en el pas­sat s’hau­ri­en po­gut evi­tar si tots ha­gués­sim par­lat clar, si ens ha­gués­sim ex­pli­cat les co­ses tal com són, tot evi­tant creu­re’ns (i fer veu­re als al­tres) co­ses ab­so­lu­ta­ment allu­nya­des de to­ta re­a­li­tat”.

12 de març. For­mar go­vern.

“¿De ve­ri­tat ens cre­iem que, en la con­duc­ció del dia a dia, és ne­ces­sà­ri­a­ment do­lent ai­xe­car el peu de l’ac­ce­le­ra­dor? ¿De ve­ri­tat ens cre­iem que sem­pre és ne­ga­tiu fer una atu­ra­da en el ca­mí per aga­far for­ces, des­can­sar, ob­ser­var l’en­torn i re­fle­xi­o­nar una mi­ca? ¿Re­al­ment ens cre­iem que el go­vern que hem tin­gut fins ara no ens ser­veix per a res? ¿Que no ens ha ser­vit mai per a res? De ve­ri­tat que no ho puc en­ten­dre, i em sap molt greu, mol­tís­sim. Cal que for­mem go­vern, i ho pen­so ho­nes­ta­ment. Ja és gai­re­bé una ob­ses­sió que se

m’agreu­ja i em per­se­gueix amb el pas dels di­es i, al­ho­ra, lò­gi­ca­ment, no tinc cap dub­te que soc i se­gui­ré sent in­de­pen­den­tis­ta”.

23 de març. Mar­ta Ro­vi­ra mar­xa a Su­ïs­sa.

“M’he des­per­tat molt ne­gui­tós per la com­pa­rei­xen­ça da­vant el jut­ge Lla­re­na de sis di­pu­tats (...) De fet, la Car­me For­ca­dell, la Do­lors Bas­sa i la Mar­ta Ro­vi­ra ja no són di­pu­ta­des (...) Ens ho ha dit, a pri­me­ra ho­ra del ma­tí en Pe­re So­ler, l’ex­di­rec­tor dels Mossos, que tam­bé ens ha ex­pli­cat que la Mar­ta Ro­vi­ra no s’ha pre­sen­tat al Su­prem i que se n’ha anat a l’es­tran­ger. Res­pec­to la se­va de­ci­sió, no vull eme­tre ju­di­cis, però al­ho­ra és evi­dent que ai­xò no ens aju­da gai­re als que som a la pre­só: abo­na la pos­si­bi­li­tat del risc de fu­ga, com si tin­gués­sim la in­ten­ció de con­ver­tir l’exi­li en el ter­reny de joc de la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.