La com­me­mo­ra­ció de l’1-O

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

La prò­xi­ma da­ta as­se­nya­la­da en ver­mell al ca­len­da­ri de com­me­mo­ra­ci­ons de l’in­de­pen­den­tis­me és l’1 d’oc­tu­bre, quan es re­cor­da­ran les vi­o­len­tes càr­re­gues po­li­ci­als que van in­ten­tar im­pe­dir el re­fe­rèn­dum. És l’es­de­ve­ni­ment a què l’in­de­pen­den­tis­me vol ator­gar una re­lle­vàn­cia més gran. Al prin­ci­pi sem­bla­va que s’op­ta­ria per una com­me­mo­ra­ció molt rei­vin­di­ca­ti­va que tin­dria com a es­ce­na­ri les es­co­les, però ERC, que di­ri­geix la Con­se­lle­ria d’En­se­nya­ment, no vol que in­ter­fe­rei­xi en el desen­vo­lu­pa­ment nor­mal del curs, de ma­ne­ra que els ac­tes hau­ri­en de ser abans o des­prés de les clas­ses i, si és pos­si­ble, da­vant –però no a dins– dels col·le­gis.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.