En­tre el di­à­leg i les elec­ci­ons

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Isa­bel Garcia Pa­gan

L’in­de­pen­den­tis­me no no­més és capaç de con­gre­gar un mi­lió de per­so­nes a l’avin­gu­da Di­a­go­nal de Barcelona. És capaç de fer-ho sen­se una es­tra­tè­gia que de­fi­nei­xi el què, qui, com, quan i on fer efec­tius els seus ob­jec­tius. Ar­ri­bats a aquest punt, qual­se­vol crònica pe­ri­o­dís­ti­ca en­tra­ria en col·lapse se­gons els ma­nu­als aca­dè­mics, però en po­lí­ti­ca no hi ha res que una bo­na re­tò­ri­ca no fa­ci pos­si­ble.

El ju­di­ci con­tra els lí­ders in­de­pen­den­tis­tes em­pre­so­nats con­di­ci­o­na qual­se­vol ofi­ci­a­lit­za­ció del di­à­leg amb el Go­vern de Pe­dro Sánc­hez que va­gi més en­llà de la ges­tió de l’au­to­go­vern, de ma­ne­ra que, fins a la ci­ta al Tri­bu­nal Su­prem, l’agen­da del Go­vern ca­ta­là s’om­ple d’efe­mè­ri­des i dis­cur­sos.

Ni tan sols a Car­les Puig­de­mont no se li es­ca­pa, des de Wa­ter­loo, que la re­so­lu­ció del con­flic­te ca­ta­là, qual­se­vol que si­gui, re­que­reix una ne­go­ci­a­ció de llarg re­cor­re­gut, i per ai­xò l’ex­pre­si­dent tre­ba­lla per aug­men­tar les ex­pec­ta­ti­ves del seu joc de car­tes abans de co­men­çar una par­ti­da que tam­bé ha de pas­sar per les ur­nes. La mo­ció que cons­ti­tu­ïa un man­dat for­mal del Con­grés a obrir el di­à­leg en­tre go­verns va que­dar avor­ta­da aques­ta set­ma­na, però les vi­es de co­mu­ni­ca­ció amb Ma­drid s’han mul­ti­pli­cat per cre­ar un am­bi­ent de dis­ten­sió. A l’equip de Sánc­hez han po­sat es­pe­ci­al aten­ció a l’agen­da ma­dri­le­nya de la consellera El­sa Ar­ta­di, que es reu­neix sen­se la pres­sió de les cà­me­res amb mi­nis­tres i se­cre­ta­ris d’Es­tat, i que ja ha cre­at al­gu­na si­tu­a­ció in­cò­mo­da amb Er­nest Ma­ra­gall, pre­si­dent de la co­mis­sió bi­la­te­ral, per a qui els con­tac­tes amb els di­ri­gents so­ci­a­lis­tes no ne­ces­si­ten tant de vi­at­ge a la ca­pi­tal es­pa­nyo­la.

El pro­ble­ma és que els cen­tres de de­ci­sió in­de­pen­den­tis­ta han pro­li­fe­rat tant du­rant els úl­tims me­sos que ca­da gest com­por­ta re­cór­rer mi­lers de qui­lò­me­tres. De Wa­ter­loo a Lle­do­ners, pas­sant pel Pa­lau de la Ge­ne­ra­li­tat, les seus d’ERC i del PDECat, els grups par­la­men­ta­ris de Junts per Catalunya i els re­pu­bli­cans, el nu­cli pro­mo­tor de la Cri­da i les en­ti­tats in­de­pen­den­tis­tes... Són els que va re­cór­rer la con­fe­rèn­cia del pre­si­dent Tor­ra, que va ar­ren­car far­ci­da d’ul­ti­mà­tums i ame­na­ces, com si el Su­prem ja ha­gués dic­tat sen­tèn­cia, i va aca­bar amb cants a la mo­bi­lit­za­ció i al di­à­leg.

L’or­ga­nit­za­ció dels ac­tes pú­blics per l’ani­ver­sa­ri de l’1-O es va apar­car fins a pas­sar la Di­a­da, però no les re­ser­ves d’ERC a con­vo­ca­tò­ri­es en es­co­les un dia lec­tiu; el con­sell de la re­pú­bli­ca de Puig­de­mont bus­ca da­ta a l’agen­da men­tre ERC ac­ce­le­ra per pre­sen­tar, a mit­jan oc­tu­bre, l’ofi­ci­na del Go­vern pels drets ci­vils –no con­fon­dre amb el Fò­rum Cí­vic que apa­dri­na el pre­si­dent Tor­ra i que no­més té el nom–; con­ti­nua sen­se so­lu­ció la sus­pen­sió dels di­pu­tats pre­sos, tot i que les reu­ni­ons in­ter­nes se suc­ce­ei­xen i n’hi ha que es­tan dis­po­sats a as­su­mir la mi­no­ria par­la­men­tà­ria per no bai­xar del bur­ro, co­sa que po­sa­ria en pe­rill les re­so­lu­ci­ons del de­bat de po­lí­ti­ca ge­ne­ral, pri­mer, i els pres­su­pos­tos, des­prés. Al Go­vern nin­gú no con­fia en l’aju­da de la CUP, i Tor­ra, en la in­ti­mi­tat, mos­tra que el fi­nal del seu man­dat pot es­tar més a prop del que sem­bla.

Les in­còg­ni­tes es per­pe­tu­en i, en­tre el ju­di­ci de l’1-O i unes municipals cru­ci­als, l’únic es­ce­na­ri vi­a­ble si hi ha con­dem­na és tor­nar a les ur­nes. Cons­ci­ents que tam­poc no acla­ri­ran el què, el qui, el com, el quan, l’on ni el per­què.

A l’equip de Sànc­hez li cri­da l’aten­ció l’agen­da ma­dri­le­nya d’Ar­ta­di, que ja ha cau­sat al­gu­na si­tu­a­ció in­cò­mo­da amb Ma­ra­gall

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.