Ba­tet de­fen­sa l’“agen­da de nor­ma­li­tat” per a Catalunya

La mi­nis­tra cri­da a re­for­çar Sánc­hez a les municipals

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Barcelona

La mi­nis­tra de Po­lí­ti­ca Ter­ri­to­ri­al i Fun­ció Pú­bli­ca, Me­rit­xell Ba­tet, va de­cla­rar ahir que amb el perí­o­de d’“ex­cep­ci­o­na­li­tat” que se­gons el seu pa­rer pre­tén man­te­nir el so­bi­ra­nis­me, el Go­vern que pre­si­deix Pe­dro Sánc­hez im­pul­sa una “agen­da de nor­ma­li­tat” en què “es pot par­lar de les ne­ces­si­tats re­als dels ciu­ta­dans”. I va de­fen­sar que el PSC és el par­tit de la “Catalunya re­al”, el que por­ta “els pro­ble­mes del car­rer a les ins­ti­tu­ci­ons i no els pro­ble­mes de les ins­ti­tu­ci­ons al car­rer”.

Ba­tet va fer aques­tes de­cla­ra­ci­ons en el marc del con­sell d’al­cal­des del PSC que va te­nir lloc ahir a Barcelona i en què va par­ti­ci­par jun­ta­ment amb el pri­mer se­cre­ta­ri del par­tit, Mi­quel Ice­ta, el se­cre­ta­ri de po­lí­ti­ca mu­ni­ci­pal, Jau­me Coll­bo­ni, i l’al­cal­des­sa de l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat, Nú­ria Ma­rín. Un con­cla­ve en què es va apro­var un do­cu­ment de mí­nims que ser­vi­rà com a ba­se del pro­gra­ma elec­to­ral so­ci­a­lis­ta per a les elec­ci­ons municipals del maig del 2019 que s’ani­rà desen­vo­lu­pant du­rant els me­sos vi­nents.

“Hem obert una agen­da de nor­ma­li­tat en el marc es­ta­tu­ta­ri i cons­ti­tu­ci­o­nal, una es­pe­ran­ça de fu­tur per a la so­ci­e­tat ca­ta­la­na, que es­tà can­sa­da del con­flic­te i la con­fron­ta­ció i ne­ces­si­ta nor­ma­li­tat per­què aten­guem les se­ves ne­ces­si­tats”, va dir la mi­nis­tra. I com a exem­ples de “la no­va eta­pa” ober­ta pel Go­vern cen­tral va as­se­nya­lar la reu­nió en­tre Sánc­hez i el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, la reu­nió de la co­mis­sió bi­la­te­ral Ge­ne­ra­li­tat-Es­tat, l’ober­tu­ra de co­mis­si­ons per re­sol­dre els con­flic­tes al Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal i per dur a ter­me tras­pas­sos pen­dents, la Jun­ta de Se­gu­re­tat­de Catalunya i la prò­xi­ma reu­nió de la co­mis­sió mix­ta d’Afers Eco­nò­mics i Fis­cals.

Però la mi­nis­tra va ad­ver­tir que per­què “l’am­bi­ci­ós pro­jec­te” que Sánc­hez té per a Es­pa­nya i per a Catalunya pu­gui cul­mi­nar han d’acon­se­guir un su­port ma­jo­ri­ta­ri a les ur­nes. “Ne­ces­si­tem un tri­omf a les municipals per gua­nyar més for­ça. Les elec­ci­ons han d’im­pul­sar el canvi i con­so­li­dar-lo. Po­drem gua­nyar les ge­ne­rals per­què prè­vi­a­ment hau­rem gua­nyat les municipals”, va dir.

Per la se­va part, Ice­ta va afir­mar

Ice­ta in­sis­teix en la re­cer­ca de “so­lu­ci­ons pac­ta­des” com l’úni­ca ma­ne­ra per ti­rar en­da­vant

que a les elec­ci­ons municipals el seu par­tit es ju­ga “po­der pro­por­ci­o­nar es­ta­bi­li­tat al Go­vern cen­tral i una pers­pec­ti­va de jus­tí­cia so­ci­al i eco­nò­mi­ca que re­cla­men els ciu­ta­dans”. Per ai­xò va in­sis­tir que el seu par­tit ha de “pro­por­ci­o­nar un punt de tro­ba­da tan am­pli com si­gui pos­si­ble”, i va as­se­gu­rar que no dei­xa­ran de “bus­car so­lu­ci­ons pac­ta­des” per­què va opi­nar que “és l’úni­ca ma­ne­ra de ti­rar en­da­vant”. Per ai­xò, va dir: “Con­vé tro­bar aquells ele­ments que per­me­tin gua­nyar la ba­ta­lla de l’au­to­go­vern, del fi­nan­ça­ment i de la co­he­sió”.

Cap dels par­ti­ci­pants no va fer al·lu­sió en els seus dis­cur­sos ni van vo­ler co­men­tar res res­pec­te a la po­lè­mi­ca en­torn de la te­si doc­to­ral del pre­si­dent del Go­vern cen­tral, Pe­dro Sánc­hez.

QUIQUE GAR­CÍA / EFE

La mi­nis­tra de Po­lí­ti­ca Ter­ri­to­ri­al i Fun­ció Pú­bli­ca, Me­rit­xell Ba­tet, ahir a Barcelona

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.