Gi­ra del PP per des­men­tir Bor­rell a Eu­ro­pa

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

Pa­blo Ca­sa­do re­cor­re­rà Eu­ro­pa per des­men­tir Jo­sep Bor­rell i ex­pli­car que “Catalunya no és una na­ció, que na­ció no­més és l’es­pa­nyo­la”. Per ex­pli­car que “si els pre­sos se­ces­si­o­nis­tes són a la pre­só és per­què ho ha de­ci­dit un jut­ge, per­què van do­nar un cop d’Es­tat. Un mi­nis­tre d’Ex­te­ri­ors no pot llan­çar aquest mis­sat­ge”. El lí­der del PP va de­fen­sar que “a Es­pa­nya no hi ha un pro­ble­ma amb les lli­ber­tats ni amb l’au­to­go­vern, si­nó amb els qui tren­quen la de­mo­crà­cia”. I per ai­xò va re­cla­mar que es tor­ni a apli­car “ja” el 155.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.