El Go­vern com­me­mo­ra­rà l’1-O a Sant Ju­lià de Ra­mis

Tor­ra pre­si­di­rà una reu­nió on no va po­der vo­tar Puig­de­mont

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Barcelona

El Go­vern es­tà pre­pa­rant la com­me­mo­ra­ció del pri­mer ani­ver­sa­ri de l’1-O, i una de les pri­me­res de­ci­si­ons que ha pres és que la reu­nió que ha­via de man­te­nir aque­lla set­ma­na di­marts dia 2 s’avan­ça­rà a di­lluns dia 1, a fi de do­nar-li més so­lem­ni­tat, ja que coin­ci­deix amb la ma­tei­xa da­ta de la vo­ta­ció. La reu­nió, tan­ma­teix, no es fa­rà, com és ha­bi­tu­al, a Barcelona, al Pa­lau de la Ge­ne­ra­li­tat, si­nó que es tras­lla­da­rà de ma­ne­ra ex­tra­or­di­nà­ria a Sant Ju­lià de Ra­mis, el mu­ni­ci­pi de la co­mar­ca del Gi­ro­nès on no va po­der vo­tar l’ales­ho­res pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Car­les Puig­de­mont, a cau­sa de la in­ter­ven­ció po­li­ci­al prè­via.

La tria d’aques­ta po­bla­ció per ce­le­brar l’efe­mè­ri­de no és, per tant, gra­tu­ï­ta, si­nó que res­pon a la vo­lun­tat que es con­ver­tei­xi en el sím­bol de les càr­re­gues po­li­ci­als que aque­lla jor­na­da hi va ha­ver a tot Catalunya. Un gest, en tot cas, amb què el Go­vern vol dei­xar clar el ca­ràc­ter com­ple­ta­ment ex­cep­ci­o­nal del pri­mer ani­ver­sa­ri de l’1-O, que es con­cre­ta­rà amb una reu­nió al sa­ló de plens de l’Ajun­ta­ment en què els con­se­llers, en­cap­ça­lats per l’ac­tu­al pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, ana­lit­za­ran un ex­haus­tiu in­for­me de to­tes les in­ci­dèn­ci­es –amb fe­rits in­clo­sos– que es van re­gis­trar el dia del re­fe­rèn­dum.

Aques­ta se­rà la com­me­mo­ra­ció prin­ci­pal que fa­rà el Go­vern, però pot ser que no si­gui l’úni­ca. Els pre­pa­ra­tius en­ca­ra no es­tan tan­cats i hi hau­ria la pos­si­bi­li­tat d’in­cor­po­rar al­gun al­tre ac­te ins­ti­tu­ci­o­nal, que, en tot cas, s’aca­ba­rà de de­ci­dir els prò­xims di­es, sem­pre que sa­tis­fa­ci els dos so­cis, JxCat i ERC. Una de les op­ci­ons que s’ha es­tu­di­at ha es­tat un re­co­nei­xe­ment en al­gu­na es­co­la que l’1-O va ser col·le­gi elec­to­ral, però de mo­ment no s’ha con­cre­tat res en cap sen­tit. I tot ple­gat in­de­pen­dent­ment que al­guns mem­bres del Ga­bi­net pu­guin par­ti­ci­par en al­gu­na de les di­fe­rents mo­bi­lit­za­ci­ons que les en­ti­tats so­bi­ra­nis­tes pre­pa­ren al seu torn per a la ma­tei­xa da­ta.

El re­cord de l’1-O ar­ri­ba­rà just el dia abans del de­bat de po­lí­ti­ca ge­ne­ral al Par­la­ment –fi­xat per als di­es 2, 3 i 4 d’oc­tu­bre–, que mar­ca­rà l’ini­ci d’un curs po­lí­tic que es­ta­rà pre­ci­sa­ment con­di­ci­o­nat per la ce­le­bra­ció d’aquell re­fe­rèn­dum i les múl­ti­ples con­se­qüèn­ci­es que s’en van de­ri­var, amb di­ver­sos di­ri­gents in­de­pen­den­tis­tes em­pre­so­nats i al­tres de des­pla­çats a l’es­tran­ger per evi­tar la pre­só, que en­ca­ra es­tan pen­dents de ju­di­ci.

La Ge­ne­ra­li­tat re­cor­re al sim­bo­lis­me per re­mar­car l’ex­cep­ci­o­na­li­tat po­lí­ti­ca del mo­ment

LAU­RA FÍGULS / ACN

Tor­ra va vi­si­tar ahir l’es­co­la Gu­e­rau de Pe­gue­ra a Tor­re­lles de Foix

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.