NA­TU­RAL

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

La in­dús­tria de la mo­da co­men­ça a can­vi­ar els seus pa­trons i a com­ba­tre al­gu­nes de les males pràc­ti­ques me­di­am­bi­en­tals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.