Val més ocell al puny...

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

“Es­ta fo­to­gra­fía está to­ma­da des­de el es­pa­cio na­tu­ral del del­ta del Llo­bre­gat. El avi­ón está ater­ri­zan­do en una pis­ta de la ter­mi­nal 2 del ae­ro­pu­er­to de Barcelona-El Prat. ¿Se­gu­ri­dad o su­er­te?”, es pre­gun­ta el lec­tor Car­les Rau­sa Sau­ra.

Po­deu en­vi­ar les vos­tres fo­to­gra­fi­es a car­tes@la­van­guar­dia.cat. Cal que es­ti­guin sig­na­des amb nom i cognoms i hi ha de cons­tar l’adre­ça, el te­lè­fon i el DNI o el pas­sa­port. La Vanguardia es re­ser­va el dret de pu­bli­car les que con­si­de­ri opor­tu­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.