La dar­re­ra Di­a­da

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

La dar­re­ra Di­a­da va ser el pri­mer cop que ana­va a la ma­ni­fes­ta­ció de Barcelona. El que vaig veu­re va ser har­mo­nia i fra­ter­ni­tat. Des de pe­tit –i en tinc 45– he pen­sat que Catalunya té la ne­ces­si­tat i la capa­ci­tat de te­nir un Es­tat pro­pi. “Com An­dor­ra!”, pen­sa­va. Més tard vaig en­ten­dre les greus con­se­qüèn­ci­es de con­ti­nu­ar for­mant part d’un Es­tat fa­llit his­tò­ri­ca­ment, eco­nò­mi­ca­ment i so­ci­al­ment; un llast que ens en­ca­lla per avan­çar com a la res­ta de pa­ï­sos eu­ro­peus del vol­tant. No ne­ces­si­tem les es­truc­tu­res d’un Es­tat vuit­cen­tis­ta que ha fra­cas­sat en els seus in­tents de tei­xir una na­ció que aglu­ti­ni els di­fe­rents po­bles de bo­na part de la pe­nín­su­la Ibè­ri­ca.

Di­marts hi vaig veu­re co­he­sió i vo­lun­tat, una ener­gia poc ha­bi­tu­al a les so­ci­e­tats ac­tu­als. Sin­ce­ra­ment, fa goig veu­re tan­ta gent amb un ob­jec­tiu co­mú, pa­cí­fic i en­co­mi­a­ble: cons­truir una so­ci­e­tat mi­llor. Tot­hom qui en vul­gui for­mar part per cre­ar hi se­rà ben­vin­gut. Tot­hom qui ho vul­gui des­truir en se­rà ex­clòs. No n’hi ha d’al­tre.

JAU­ME VERGÉS LLAHÍ

Co­ma-ru­ga

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.