El lec­tor ex­po­sa La pres­sió del tu­ris­me a la cos­ta, a re­veu­re

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Se’m des­per­ta una sen­sa­ció es­tra­nya quan sen­to dir a al­gun tu­ris­ta que aquí te­nim un aqua­ri so­ta l’ai­gua. Aques­ta de­cla­ra­ció em sem­bla in­ver­sem­blant, te­nint en comp­te que co­lo­nit­zem les nos­tres cos­tes tres me­sos l’any d’una ma­ne­ra fe­rot­ge.

Les ca­les on no pots ar­ri­bar a peu es­tan abar­ro­ta­des de bar­ques ti­rant el fer­ro de qual­se­vol ma­ne­ra i no et pots es­ca­par del so­roll de les mo­tos d’ai­gua. Però, és clar, tots te­nim dret a gau­dir del pa­ra­dís, no? So­ta l’ai­gua en­ca­ra es ve­uen al­guns grups de pei­xets, però el que re­al­ment ha­bi­ta el nos­tre fons ma­rí quan aca­ba l’es­tiu són tros­sos de plàs­tics a la de­ri­va.

Una de les pit­jors co­ses que po­den pas­sar-li a un li­to­ral és el tu­ris­me mas­si­fi­cat i ego­is­ta. El cer­vell en­tra en mo­de va­can­ces, fins i tot re­ci­clar cos­ta i el “no és meu” sem­bla l’ex­cu­sa per­fec­ta per no re­co­llir l’em­bol­call que vo­la per la plat­ja o per les bran­ques d’un pi. Catalunya té in­drets pre­ci­o­sos i no és es­trany que tam­bé atre­guin tan­ta gent d’ar­reu del món. Ja que el vo­lum del tu­ris­me creix a un rit­me tre­pi­dant, els ajun­ta­ments hau­ri­en d’ins­tau­rar me­su­res es­tric­tes per tal de con­ser­var els es­pais na­tu­rals.

Nos­al­tres, els ciu­ta­dans, po­dem re­la­ci­o­nar-nos d’una ma­ne­ra cons­ci­ent i or­ga­nit­zar cam­pa­nyes o grups de vo­lun­ta­ris per fer ne­te­ges de plat­ges, pre­ser­va­ció de ca­mins de ron­da o pro­mou­re el plog­ging en­tre els més es­por­tis­tes.

Pot­ser més d’un creu que aquests es­for­ços són en va o que no­ves nor­ma­ti­ves ens pri­ven de lli­ber­tats, però a la llar­ga ai­xò es el que ens per­me­trà gau­dir de ma­ne­ra res­pec­tu­o­sa amb l’en­torn. Com va dir Rob Sil­ta­nen, “no­més gent que es­tà prou bo­ja per creu­re que pot can­vi­ar el món és la que ho acon­se­gueix”.

MIREIA PERIS MARTÍNEZ

Barcelona

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.