Por­tu­gal, Xi­le, Is­làn­dia, Rús­sia

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

El de­bat so­bre els can­vis d’ho­ra anu­als fa temps que re­cor­re el món i al­guns pa­ï­sos, unes ve­ga­des amb èxit i d’al­tres no, han mo­di­fi­cat les se­ves nor­mes. Cap a l’oest, Por­tu­gal va de­ci­dir el 1992 can­vi­ar el seu fus per sin­cro­nit­zar-se amb el de l’Eu­ro­pa Cen­tral, però l’ex­pe­ri­èn­cia va du­rar qua­tre anys i el 1996 va de­ci­dir tor­nar a Gre­enwich. En el de­cret llei que re­cull aques­ta mar­xa en­re­re s’in­di­ca l’im­pac­te ne­ga­tiu en els nens, que en­tra­ven a l’es­co­la sen­se claror de dia. A Rús­sia es va op­tar el 2011 per abo­lir els can­vis d’ho­ra anu­als, i es va apos­tar per l’ho­ra­ri d’es­tiu. L’en­dar­re­ri­ment de l’al­ba en un pa­ís tan fred va fer que el 2014 es de­ro­gués aquest canvi i s’es­ta­blís ofi­ci­al­ment l’ho­ra­ri d’hi­vern. Tam­bé el de­bat ha es­tat cons­tant a Xi­le, on s’ha op­tat per­què la pro­vín­cia de Ma­galhães, al sud del pa­ís si­gui una ex­cep­ció i es que­di amb l’ho­ra­ri es­ti­val tot l’any. S’in­ten­ta apro­fi­tar aques­ta ho­ra més de llum a la tar­da per a les ac­ti­vi­tats de lleu­re, i tam­bé pel re­clam tu­rís­tic. El 1967, Is­làn­dia ja va op­tar per dei­xar de can­vi­ar l’ho­ra dos cops l’any, men­tre que en una al­tra zo­na ge­o­grà­fi­ca Tur­quia tam­bé es va de­can­tar el 2016 per abo­lir els can­vis al re­llot­ge. El Go­vern turc man­té l’ho­ra­ri d’es­tiu tot l’any per apro­fi­tar la llum de la tar­da. No és per tant cap no­ve­tat plan­te­jar la su­pres­sió d’aquests dos can­vis d’ho­ra, però cal te­nir en comp­te que si aques­ta és una com­pe­tèn­cia de la Unió Eu­ro­pea, són els pa­ï­sos els que des­prés te­nen la po­tes­tat de dir quin ho­ra­ri tri­en i a quin fus es col·lo­quen. Es­tà ser­vi­da la po­lè­mi­ca i tam­bé el pos­si­ble ca­mí cap a una me­na de Bre­xit ho­ra­ri, ja que ca­das­cun té els seus in­teres­sos en fun­ció de la la­ti­tud on se si­tu­en. A ho­res d’ara hi ha una cer­ta har­mo­nit­za­ció ho­rà­ria a Eu­ro­pa, amb una ma­jo­ria de pa­ï­sos que fun­ci­o­nen amb la ma­tei­xa ho­ra ali­ne­ats a la zo­na cen­tral eu­ro­pea, i una di­fe­rèn­cia d’una ho­ra a l’oest i a l’est. Amb les elec­ci­ons eu­ro­pe­es a l’ho­rit­zó d’aquest juny del 2019, la Co­mis­sió pres­si­o­na per te­nir a punt l’abo­li­ció d’aques­ta di­rec­ti­va per a l’any vi­nent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.