LA CO­MIS­SIÓ EU­RO­PEA VOL AC­CE­LE­RAR LA DE­CI­SIÓ

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

2019

Juncker ha as­se­nya­lat aques­ta set­ma­na que l’any que ve hau­ria de ser

l’úl­tim amb can­vis

Úl­tim canvi obli­ga­to­ri

El març del 2019 se­ria l’úl­tim canvi de re­llot­ges obli­ga­to­ri a la Unió Eu­ro­pea

Les op­ci­ons

Els pa­ï­sos hau­ran de de­ci­dir en­tre que­dar-se amb el canvi fet el març del 2019 per sem­pre o en­dar­re­rir el re­llot­ge a l’oc­tu­bre

El de­bat

Però abans la qües­tió s’ha de de­ba­tre al Par­la­ment i en­tre els es­tats de la UE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.