Per què no re­cor­dem res dels pri­mers anys de vi­da?

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - Ig­na­cio Mor­ga­do DIRECTOR DE L’INS­TI­TUT DE NEUROCIÈNCIES DE LA UNI­VER­SI­TAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

És co­mú que les per­so­nes adul­tes no si­guem capa­ces de re­cor­dar ex­pe­ri­èn­ci­es dels pri­mers anys de la nos­tra vi­da. Du­rant molt de temps s’ha pen­sat que ai­xò po­dria es­tar re­la­ci­o­nat amb el fet que l’hi­po­camp, una es­truc­tu­ra ne­ces­sà­ria per a la for­ma­ció i evo­ca­ció dels re­cords, no es­tà en­ca­ra prou desen­vo­lu­pat i fun­ci­o­nal­ment ma­dur els pri­mers anys de la vi­da.

Ara, però, un equip d’in­ves­ti­ga­dors ha can­vi­at la nos­tra ma­ne­ra de veu­re aques­ta am­nè­sia de la in­fan­te­sa cre­ant ra­to­lins trans­gè­nics en què les neu­ro­nes que for­men els re­cords in­fan­tils es­tan per­ma­nent­ment mar­ca­des amb mo­lè­cu­les fo­to­sen­si­bles. Aques­tes mo­lè­cu­les fan que les neu­ro­nes que les con­te­nen s’ac­ti­vin quan hi in­ci­dei­xen ra­jos là­ser de llum de de­ter­mi­na­des fre­qüèn­ci­es. És la mo­der­na tèc­ni­ca d’in­ves­ti­ga­ció bi­o­lò­gi­ca cone­gu­da com a op­to­ge­nè­ti­ca.

Grà­ci­es a aques­ta tèc­ni­ca els in­ves­ti­ga­dors van mar­car les neu­ro­nes in­vo­lu­cra­des en un apre­nen­tat­ge de por al con­text en ra­to­lins molt jo­ves, de tan sols 17 di­es. Al cap d’un temps van ob­ser­var que aquells re­cords es­ta­ven per­duts, és a dir, no po­di­en evo­car-se en els ra­to­lins ja adults, tal com ens pas­sa ge­ne­ral­ment als hu­mans. Però, quan van re­ac­ti­var amb là­ser les neu­ro­nes im­pli­ca­des en l’apre­nen­tat­ge ori­gi­nal dels ra­to­lins jo­ves, van ob­ser­var que el re­cord sí que es po­dia evo­car en els adults, és a dir, els ra­to­lins als quals els es­ti­mu­la­ven el cer­vell amb là­ser van ser capa­ços de mos­trar les res­pos­tes de por al con­text apre­ses du­rant la in­fan­te­sa, de­mos­trant, d’aques­ta ma­ne­ra, que el re­cord con­ti­nu­a­va em­ma­gat­ze­mat als cer­vells, en­ca­ra que no fos evo­ca­ble d’una ma­ne­ra na­tu­ral.

Aquest ex­pe­ri­ment sug­ge­reix que els nos­tres re­cords de la pri­me­ra in­fan­te­sa po­dri­en con­ti­nu­ar sent al nos­tre cer­vell d’una ma­ne­ra si­len­ci­o­sa, i im­pos­si­bles d’evo­car, de la ma­tei­xa ma­ne­ra que es for­men més tard en les nos­tres vi­des. La in­ves­ti­ga­ció fu­tu­ra ser­vi­rà per des­co­brir al­gun pro­ce­di­ment in­no­cu que fa­ci pos­si­ble po­der evo­car en les per­so­nes adul­tes els seus re­cords de la pri­me­ra in­fan­te­sa.

JAMIE GRILL / GETTY

Un ani­ver­sa­ri que s’obli­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.