Un elec­tro­car­di­ò­graf de bra­ça­let

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - FRAN­CESC BRACERO Cu­per­ti­no (EUA) En­vi­at es­pe­ci­al FRAN­CESC BRACERO

Al’Ap­ple Watch Se­ri­es 4, la quar­ta ge­ne­ra­ció del re­llot­ge in­tel·li­gent d’Ap­ple, li va cor­res­pon­dre el pa­per de te­lo­ner en la pre­sen­ta­ció de di­me­cres a Cu­per­ti­no, amb el pro­ta­go­nis­me dels nous mo­dels d’iP­ho­ne, però l’smartwatch de la mar­ca de la po­ma va te­nir una no­ve­tat im­pres­si­o­nant: la pos­si­bi­li­tat de fer de ma­ne­ra sen­zi­lla un elec­tro­car­di­o­gra­ma (ECG) per por­tar­lo o en­vi­ar-lo al met­ge. De mo­ment no es­ta­rà dis­po­ni­ble i quan ho fa­ci no­més es po­drà fer ser­vir als Es­tats Units, on la ri­go­ro­sa Ad­mi­nis­tra­ció d’Ali­ments i Me­di­ca­ments (FDA) li ha do­nat l’apro­va­ció com a dis­po­si­tiu me­su­ra­dor per a aques­ta fun­ció. A Eu­ro­pa tri­ga­rà més a ar­ri­bar, però és un avenç en pre­ven­ció sa­ni­tà­ria im­pen­sa­ble fa uns quants anys que es per­fec­ci­o­na­rà amb el temps.

El re­llot­ge d’Ap­ple co­men­ça a tra­çar una ori­en­ta­ció molt di­fe­rent de la que va te­nir quan es va llan­çar per pri­me­ra ve­ga­da, la pri­ma­ve­ra del 2015. Ales­ho­res, els dis­po­si­tius de bra­ça­let eren un ter­ri­to­ri molt in­ex­plo­rat.

Des de fa cinc anys, els fa­bri­cants han bus­cat la ma­ne­ra d’in­cor­po­rar el seu eco­sis­te­ma de ser­veis al bra­ça­let. És una ma­ne­ra de fi­de­lit­zar l’usu­a­ri i cre­ar-hi nous vin­cles i subs­crip­ci­ons. En aquest temps s’han llan­çat re­llot­ges amb una mul­ti­tud de fun­ci­ons de po­ca uti­li­tat. De mi­ca en mi­ca, els fa­bri­cants han des­co­bert el món re­al.

L’FDA ha apro­vat a Ap­ple que fa­ci ser­vir el seu sis­te­ma per a du­es fun­ci­ons: el mo­ni­to­rat­ge del cor per no­ti­fi­car a un usu­a­ri si té un rit­me car­dí­ac ir­re­gu­lar i avi­sar-lo que ha d’anar al met­ge, i com a dis­po­si­tiu per a l’elec­tro­car­di­o­gra­ma. No té una au­to­rit­za­ció d’apa­rell mè­dic de risc, com un mar­ca­pas­sos. En cap cas, l’ECG de l’Ap­ple Watch no es­tà pen­sat per re­em­pla­çar un di­agnòs­tic pro­fes­si­o­nal, però pot pro­por­ci­o­nar una va­lu­o­sa in­for­ma­ció ad­di­ci­o­nal que in­ci­dei­xi en la pre­ven­ció i aju­di a cons­ci­en­ci­ar al­gú que pa­tei­xi una pa­to­lo­gia que s’ha de po­sar en mans d’un fa­cul­ta­tiu.

Per fer l’ECG, l’Ap­ple Watch uti­lit­za dos sen­sors me­tàl·lics (elèc­tro­des) en con­tac­te amb la pell del ca­nell. Quan s’ac­ti­va l’apli­ca­ció, l’usu­a­ri ha de col·lo­car el dit dret so­bre la co­ro­na del re­llot­ge i, en uns 30 se­gons, la grà­fi­ca de mo­ni­to­rat­ge del cor es­ta­rà lles­ta.

Una al­tra apli­ca­ció que Ap­ple ha in­clòs al seu re­llot­ge és la de­tec­ció de cai­gu­des. El re­llot­ge ava­lua si és greu, pro­po­sa una tru­ca­da els ser­veis d’emer­gèn­ci­es i, en cas de no

El dis­po­si­tiu rep el vis­ti­plau de l’As­so­ci­a­ció Ame­ri­ca­na del Cor per la se­va uti­li­tat en sa­lut

re­bre res­pos­ta, tru­ca per si sol si con­si­de­ra que la víc­ti­ma pot es­tar in­cons­ci­ent, per­què el per­so­nal d’au­xi­li va­gi a aju­dar-lo. Aques­ta fun­ció ana­lit­za els mo­vi­ments del re­llot­ge i la se­va fre­na­da brus­ca grà­ci­es als seus ac­ce­le­rò­me­tres i os­cil·los­co­pis, jun­ta­ment amb un pro­fund es­tu­di dels im­pac­tes quan una per­so­na cau a ter­ra.

L’al­tra gran ori­en­ta­ció, de­fi­ni­ti­va­ment, és la for­ma fí­si­ca. Ap­ple es va in­cli­nar per po­ten­ci­ar la ma­ne­ra d’en­gan­xar els usu­a­ris des del pri­mer re­llot­ge, amb un ob­jec­tiu di­a­ri adap­tat a ca­da per­so­na de mi­nuts d’exer­ci­ci, ca­lo­ri­es cre­ma­des i ho­res dins de les quals es po­sa dret (im­por­tant en les fun­ci­ons me­ta­bò­li­ques) . Un ex­tens ca­tà­leg d’exer­ci­cis pos­si­bles i un sis­te­ma que ani­ma l’usu­a­ri con­tra el se­den­ta­ris­me fan la res­ta.

Di­me­cres pas­sat, Jeff Wi­lli­ams, director d’operacions d’Ap­ple, va re­su­mir els tres ob­jec­tius del re­llot­ge de la mar­ca pre­sen­tant el nou mo­del Se­ri­es 4. Té tres fun­ci­ons prin­ci­pals: no­ti­fi­ca­ci­ons, for­ma fí­si­ca i sa­lut. Les al­tres co­ses són ac­ces­sò­ri­es. En­ca­ra que pas­sés gai­re­bé des­a­per­ce­but, Ap­ple ha des­car­tat ven­dre un mo­del de lu­xe. Ja no fa­bri­ca el seu re­llot­ge en or o en ce­rà­mi­ca. I tot i ai­xò, amb uni­tats més ba­ra­tes, amb cai­xa d’acer o alu­mi­ni, és el re­llot­ge més ve­nut del món, ja si­gui ana­lò­gic o di­gi­tal. La sa­lut, que­da clar, és el pri­mer.

STEPHEN LAM / REUTERS

Jeff Wi­lli­ams du­rant la pre­sen­ta­ció de la fun­ció d’elec­tro­car­di­o­gra­ma de l’Ap­ple Watch Se­ri­es 4

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.