És bo­na idea que el pa­ci­ent es fa­ci el test?

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

El de­bat so­bre si és una bo­na idea o no po­sar en mans dels pa­ci­ents un elec­tro­car­di­o­gra­ma, que es fa sem­pre so­ta el con­trol d’es­pe­ci­a­lis­tes, que­da obert. A l’es­ce­na­ri de la pre­sen­ta­ció, el te­a­tre Ste­ve Jobs de l’Ap­ple Park de Cu­per­ti­no, va pu­jar un met­ge car­di­ò­leg, Ivor Ben­ja­min, que és el pre­si­dent de l’As­so­ci­a­ció Ame­ri­ca­na del Cor (AHA, per les se­ves si­gles en an­glès), que va as­se­nya­lar que la se­va en­ti­tat man­té “una for­ça im­pla­ca­ble a la re­cer­ca d’un món amb vi­des més llar­gues i sa­lu­da­bles”. Se­gons el seu pa­rer, “els pro­duc­tes que bus­quen pro­por­ci­o­nar una vi­sió més pro­fun­da de la sa­lut, com el re­llot­ge Ap­ple Watch Se­ri­es 4, ofe­rei­xen un gran po­ten­ci­al per por­tar­nos fins allà”. L’ECG del re­llot­ge és més pre­cís que la de­tec­ció del pols que fan tant el re­llot­ge d’Ap­ple com al­tres apa­rells del ma­teix ti­pus, ba­sat en una llum ver­da que es re­flec­teix a la pell i de­tec­ta els ba­tecs mit­jan­çant els can­vis en el vo­lum de sang.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.