La NASA po­sa en òr­bi­ta el sa­tèl·lit IceSat-2 per es­tu­di­ar el gel dels pols

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - Redac­ció

El sa­tèl·lit IceSat-2 de la NASA es va po­sar ahir en òr­bi­ta des de la ba­se es­pa­ci­al de Van­den­berg, a Ca­li­fòr­nia, amb l’ob­jec­tiu de mo­ni­to­rar les mas­ses de gel de la Ter­ra i de­tec­tar com can­vi­en en el con­text ac­tu­al de canvi cli­mà­tic.

Es trac­ta del pri­mer sa­tèl·lit per mo­ni­to­rar mas­ses de gel que té la NASA des que el 2009 va aca­bar la mis­sió del seu pre­de­ces­sor, el pri­mer IceSat, que va es­tar sis anys en ser­vei. Des d’ales­ho­res, el pro­gra­ma de sa­tèl·lits d’ob­ser­va­ció de la Ter­ra de l’Agèn­cia Es­pa­ci­al Eu­ro­pea ha su­perat el de la NASA i la nau eu­ro­pea CryoSat-2 ha es­tat ob­ser­vant con can­vi­en les mas­ses de gel des del 2010.

El nou IceSat-2 de la NASA, que or­bi­ta­rà a 500 qui­lò­me­tres d’al­ti­tud, té una tec­no­lo­gia més avan­ça­da que pro­por­ci­o­na­rà da­des més pre­ci­ses. Va equi­pat amb dos là­sers –un dels quals és de re­can­vi per si fa­lla el prin­ci­pal– que me­su­ra­ran l’al­ti­tud del gel re­gis­trant quant tri­guen els fo­tons a re­bo­tar a la su­per­fí­cie ter­res­tre i tor­nar al sa­tèl·lit. Dis­pa­ra­rà fo­tons amb una fre­qüèn­cia de 10.000 ve­ga­des per se­gon –per da­munt de les 40 ve­ga­des del pri­mer IceSat– i po­drà re­gis­trar can­vis de tot just qua­tre mil·lí­me­tres en l’al­ti­tud del gel.

NASA / GODDARD SPACE FLIGHT CEN­TER

Imat­ge vir­tu­al del sa­tèl·lit en òr­bi­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.