L’ac­ti­vis­ta del cos fe­me­ní tor­na a la càr­re­ga

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

Fa 1,75 m i el seu pes és molt per so­bre del que se su­po­sa per a aques­ta al­ça­da se­gons els cà­nons es­tè­tics tan­tes ve­ga­des qües­ti­o­nats. Però els seus 83 qui­los són pre­ci­sa­ment el que ella ha po­sat en re­lleu i el que ha con­ver­tit Ash­ley Gra­ham en una su­per­mo­del. La su­per­mo­del amb cor­bes per ex­cel·lèn­cia. I l’au­to­de­no­mi­na­da ac­ti­vis­ta del cos fe­me­ní que es va do­nar a conèi­xer es­pe­ci­al­ment el 2015 quan va ser por­ta­da de The Sun­day Ti­mes Ma­ga­zi­ne, de la cam­pa­nya #Cur­ve­sinBiki­nis de l’edi­ció d’es­tiu de Sports Illus­tra­ted i del ca­len­da­ri de la re­vis­ta Lo­ve.

I ara tor­na a la càr­re­ga. Com a pro­ta­go­nis­ta de la no­va cam­pa­nya de Vi­o­le­ta by Man­go (di­lluns la pre­sen­ta al mu­seu ABC de Ma­drid amb la di­rec­to­ra de la fir­ma, Vi­o­le­ta An­dic) la se­va imat­ge es po­drà veu­re a les mar­que­si­nes de mol­tes ciu­tats d’ar­reu del món. Ash­ley Gra­ham és una do­na se­gu­ra de si ma­tei­xa i d’aques­ta ne­ces­si­tat de rei­vin­di­car la be­lle­sa di­fe­rent. Nas­cu­da a Ne­braska (d’aquí un pa­rell de set­ma­nes fa­rà 31 anys), ha per­dut ja el comp­te de les por­ta­des de re­vis­ta que ha pro­ta­go­nit­zat (Vo­gue, Har­per’s Ba­za­ar, Gla­mur, Elle...) i de les cam­pa­nyes en què ha par­ti­ci­pat (Le­vi’s, H&M Stu­dio...), però no perd mai l’opor­tu­ni­tat de fer sen­tir la se­va veu.

La se­va de­ter­mi­na­ció d’ac­cep­tar-se i fer que to­tes les do­nes, pe­sin el que pe­sin, s’ac­cep­tin tal com són l’ha con­ver­ti­da tam­bé en un exem­ple a se­guir. Ai­xí que Gra­ham, que fins i tot ha ar­ri­bat a ser l’es­tre­lla con­vi­da­da en el xou de mit­ja­nit de Jay Le­no i la CBS News, és so­bre­tot una do­na com­pro­me­sa amb el món que li ha to­cat viu­re. Més en­llà de la moda i del seu èxit com a imat­ge de les més di­ver­ses mar­ques, s’es­for­ça a fer con­fe­rèn­ci­es a les es­co­les se­cun­dà­ri­es so­bre l’ac­cep­ta­ció d’un ma­teix. I a de­fen­sar cau­ses hu­ma­ni­tà­ri­es, com és ara la Them­ba Foun­da­ti­on a Sud-àfri­ca.

Gra­ham, que va ar­ri­bar a la moda als dot­ze anys quan va fir­mar un con­trac­te amb Wi­hel­mi­na Mo­dels des­prés de ser des­co­ber­ta men­tre pas­se­ja­va amb les se­ves ami­gues per un cen­tre co­mer­ci­al, va apro­fi­tar l’en­lai­ra­ment ful­mi­nant de la se­va car­re­ra per im­pul­sar aquests ide­als que s’en­glo­ben en el mo­vi­ment He­alth at Every Si­ze. Ad­vo­ca per no re­fe­rir-se a ella (i a les mo­dels de la se­va ta­lla) com a plus-si­ze ino fer dis­tin­ci­ons per les apa­ren­ces. Ai­xò és el que re­su­meix amb un al­tre dels seus es­lò­gans, el #body­po­si­ti­ve.

La imat­ge de Vi­o­le­ta by Man­go (fir­ma es­pe­ci­a­lit­za­da en ta­lles grans) és, doncs, una fer­ma de­fen­so­ra de les ac­ti­tuds po­si­ti­ves i del fe­mi­nis­me que tam­bé en­al­teix al lli­bre que va pu­bli­car fa un any es­càs. Es trac­ta del que va llan­çar amb el tí­tol A new mo­del: what con­fi­den­ce, be­auty, and power re­ally lo­ok like, en el qual ex­po­sa les se­ves ex­pe­ri­èn­ci­es més per­so­nals i les se­ves pers­pec­ti­ves per a l’evo­lu­ció de la imat­ge cor­po­ral anys a ve­nir.

I, a més de mo­del, tant dins com fo­ra de la pas­sa­rel·la, Gra­ham tam­bé ex­plo­ta la se­va fa­ce­ta de per­so­nat­ge te­le­vi­siu (és ha­bi­tu­al en di­ver­sos pro­gra­mes de la gra­e­lla nord-ame­ri­ca­na, en què fins i tot exer­ceix de ju­rat a Ame­ri­ca’s next top mo­del) i de dis­se­nya­do­ra: fa un any, per pre­sen­tar la se­va col·lec­ció de ro­ba in­te­ri­or per a do­nes amb cor­bes amb Ad­di­ti­on Elle, va po­sar amb les se­ves cre­a­ci­ons al me­tro. En una al­tra oca­sió es va fer fo­tos amb bi­qui­ni amb la se­va ma­re ves­ti­da, es­clar, amb el ma­teix es­ti­lis­me.

ES POR­TA

Mar­ga­ri­ta Puig Ash­ley Gra­ham, líder del #body­po­si­ti­ve, és la imat­ge de la no­va cam­pa­nya de Vi­o­le­ta by Man­go per a do­nes de pes

Con­tra la nor­ma Ash­ley Gra­ham plan­ta ca­ra als cà­nons es­tè­tics im­po­sats per la in­dús­tria de la moda

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.