Els CDR ta­llen l’AP-7 i els Mos­sos no hi in­ter­ve­nen

L’au­to­pis­ta va es­tar tan­ca­da fins a la nit a l’Am­po­lla

La Vanguardia (Català) - - PORTADA -

Tot el dia d’ahir els CDR van ta­llar l’AP-7 a l’Am­po­lla. Hi va ha­ver ten­sió amb els au­to­mo­bi­lis­tes, però els Mos­sos no van desa­llot­jar els CDR, que es van re­ti­rar pas­sa­des les deu de la nit.

Els Co­mi­tès de De­fen­sa de la Re­pú­bli­ca (CDR) van ta­llar ahir l’au­to­pis­ta AP-7 als dos sen­tits de la mar­xa a l’al­tu­ra de l’Am­po­lla (Baix Ebre). El Ser­vei Ca­ta­là de Tràn­sit va re­gis­trar l’ini­ci de la in­ci­dèn­cia a les 7.47 ho­res, quan unes 200 per­so­nes van en­vair la via i van cre­ar bar­ri­ca­des amb pneu­mà­tics i bran­ques d’ar­bres. A par­tir d’aquell mo­ment es van fer des­vi­a­ci­ons se­nya­lit­za­des cap a l’N-340. Els ac­ti­vis­tes, ves­tits en al­guns ca­sos amb ar­mi­lles gro­gues com les que sim­bo­lit­zen les pro­tes­tes a Fran­ça, van pin­tar a la cal­ça­da de l’au­to­pis­ta fra­ses com “El po­ble ma­na, el Go­vern obe­eix” i van core­jar le­mes per exi­gir la lli­ber­tat dels pre­sos in­de­pen­den­tis­tes i la im­ple­men­ta­ció de la re­pú­bli­ca.

Tot i que des­prés de deu ho­res de pro­tes­ta el CDR de Cam­brils, que va or­ga­nit­zar l’ac­ció, ha­via de­ci­dit en as­sem­blea man­te­nir el tall de for­ma in­de­fi­ni­da i va fer una cri­da, via Twit­ter, per­què “l’es­pur­na” ini­ci­a­da a les Ter­res de l’Ebre es fes ex­ten­si­va a tot Ca­ta­lu­nya, pas­sa­des les deu de la nit els con­vo­cants van de­ci­dir ai­xe­car la pro­tes­ta.

Els Mos­sos d’Es­qua­dra van man­te­nir des del pri­mer mo­ment un cor­dó de se­gu­re­tat, però no van in­ten­tar desa­llot­jar els con­cen­trats a la cal­ça­da de l’au­to­pis­ta. Les cu­es qui­lo­mè­tri­ques de pri­me­ra ho­ra es van anar re­duint i a la tar­da ja no que­da­ven ve­hi­cles atra­pats, per­què ha­vi­en po­gut con­ti­nu­ar la mar­xa per la car­re­te­ra N-340.

Du­rant la pro­tes­ta es van viu­re mo­ments de ten­sió. En­tre aquests, un ca­mió de mer­ca­de­ri­es pe­ri­llo­ses que es va sal­tar els con­trols dels Mos­sos d’Es­qua­dra i va ar­ri­bar fins a pocs me­tres del punt on es tro­ba­ven els mem­bres dels CDR. El ca­mió va que­dar atra­pat i els ma­ni­fes­tants el van fer re­cu­lar. Se­gons fonts de la po­li­cia ca­ta­la­na, van de­ma­nar al ca­mi­o­ner que fes mar­xa en­re­re i cir­cu­lés per una via al­ter­na­ti­va. Abans d’aquest in­ci­dent, que no va pro­vo­car ni danys ni fe­rits, es van viu­re si­tu­a­ci­ons de cris­pa­ció en­tre els ma­ni­fes­tants i els con­duc­tors atu­rats. Els dos grups es van es­bron­car i es van fer re­trets men­tre els uns po­sa­ven i els al­tres re­ti­ra­ven bran­ques d’ar­bres a fi de de­li­mi­tar amb una bar­re­ra l’àrea de pro­tes­ta. Tots van coin­ci­dir a cri­ti­car la in­ac­ció de la po­li­cia, mal­grat que per ra­ons di­fe­rents. Men­tre que els con­duc­tors mos­tra­ven el seu re­buig a la pro­tes­ta, que al­guns van qua­li­fi­car de “se­grest”, i es quei­xa­ven que la po­li­cia no res­ta­blís la cir­cu­la­ció, els ma­ni­fes­tants van la­men­tar la fal­ta de pro­tec­ció: “Ens han agre­dit i no han fet res, sem­bla que es­ti­guin bus­cant que ens ba­ra­llem en­tre no­sal­tres”.

En­tre els ve­hi­cles atra­pats per la pro­tes­ta hi ha­via un au­to­bús del Vi­la-re­al Club de Fut­bol on ana­ven uns qua­ran­ta nens d’en­tre 10 i 12 anys. L’equip ha­via de par­ti­ci­par en un tor­neig per re­cap­tar fons per a la Ma­ra­tó de TV3. L’au­to­car va es­tar im­mo­bi­lit­zat més de qua­tre ho­res amb l’enuig con­se­güent dels pa­res i ma­res que acom­pa­nya­ven els mem­bres de l’equip.

A l’al­tre cos­tat, un re­pre­sen­tant dels CDR amb la ca­ra ta­pa­da va ex­pli­car a TV3 que “els Mos­sos no han fet la se­va fei­na, hem eva­cu­at les si­tu­a­ci­ons d’emer­gèn­cia com una do­na em­ba­ras­sa­da o un ho­me a qui ha­vi­en d’ope­rar el pa­re i hem obert ca­mí a l’am­bu­làn­cia i als bom­bers”. Més tard es van quei­xar via Twit­ter: “Des­prés de les càr­re­gues a Gi­ro­na i Ter­ras­sa, els Mos­sos no te­nen cap pa­per. Tam­bé han de­ci­dit no

La po­li­cia au­tò­no­mi­ca va cre­ar un cor­dó de se­gu­re­tat fins que els con­vo­cants van ai­xe­car el blo­queig

ges­ti­o­nar les ur­gèn­ci­es. Es­tan es­pe­rant que els con­duc­tors s’en­ca­rin amb no­sal­tres man­te­nint-se al mar­ge”.

La pro­tes­ta d’ahir va te­nir lloc des­prés dels in­ci­dents de di­jous pas­sat, dia de la Cons­ti­tu­ció, quan els Mos­sos van car­re­gar con­tra els ma­ni­fes­tants que pro­tes­ta­ven con­tra Vox a Ter­ras­sa i Gi­ro­na. L’ac­tu­a­ció, que va pro­vo­car fe­rits en­tre els ma­ni­fes­tants, va des­en­ca­de­nar po­lè­mi­ca. El pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, va qües­ti­o­nar l’ac­tu­a­ció dels Mos­sos i va exi­gir can­vis i el con­se­ller d’Interior, Mi­quel Buch, va ad­me­tre que al­gu­nes ac­tu­a­ci­ons no es van ajus­tar al pro­to­col.

MAR ROVIRA / ACN

Efec­tius dels Mos­sos mi­ren el tall de l’AP-7 a dis­tàn­cia sen­se in­ter­ve­nir

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.