El Go­vern es fa cu­pai­re

Creix la lo­qua­ci­tat sub­ver­si­va de l’in­de­pen­den­tis­me, amb el pre­si­dent Tor­ra al cap­da­vant. El Con­sell de Mi­nis­tres que Sánc­hez vol fer a Bar­ce­lo­na el 21 es pre­sen­ta com­pli­cat. El Go­vern en­co­rat­ja la pro­tes­ta men­tre ir­ri­ta els Mos­sos

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - | Ar­ti­cle de Lo­la Gar­cía |

É s cu­ri­ós que la CUP ha­gi re­ti­rat el seu su­port al Go­vern per­què aquest és l’Exe­cu­tiu més cu­pai­re que ha tin­gut Ca­ta­lu­nya des que va co­men­çar el pro­cés in­de­pen­den­tis­ta. Si con­ti­nua ai­xí, els an­ti­sis­te­ma tin­dran di­fi­cul­tats per dis­tin­gir-se dels dis­cur­sos ca­da ve­ga­da més bel·li­ge­rants del Go­vern i els seus ten­ta­cles. Per al pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, Ca­ta­lu­nya ha d’op­tar per una se­ces­sió a l’es­lo­ve­na, és a dir, uni­la­te­ral i fins i tot amb víc­ti­mes (en aquell pa­ís hi va ha­ver dese­nes de morts). L’ex­con­se­ller de Sa­lut To­ni Co­mín creu que “el tram que que­da” per as­so­lir la in­de­pen­dèn­cia se­rà “dra­mà­tic” i que ha ar­ri­bat el mo­ment de “pa­gar un preu alt”. El ti­tu­lar d’Interior, Mi­quel Buch, con­si­de­ra des­pro­por­ci­o­na­da la vi­o­lèn­cia dels Mos­sos que di­ri­geix. (En sis anys hem pas­sat de ne­gar amb obs­ti­na­ció que una pi­lo­ta de go­ma de la po­li­cia ca­ta­la­na va cau­sar la pèr­dua d’un ull a una do­na a po­sar en dub­te els Mos­sos per dis­pa­rar els subs­ti­tu­tius d’aquells pro­jec­tils, in­cor­po­rats per­què se su­po­sa que no fan tant mal, i fer un bon blau amb un d’aquests subs­ti­tuts a la mà d’una di­ri­gent de la CUP). I, fi­nal­ment, la con­se­lle­ra de Pre­si­dèn­cia, El­sa Ar­ta­di, as­se­gu­ra que or­ga­nit­zar un Con­sell de Mi­nis­tres a Bar­ce­lo­na o que el pre­si­dent del Go­vern cen­tral vi­si­ti al de la Ge­ne­ra­li­tat al Pa­lau és “una pro­vo­ca­ció”. No es­tà gens mala­ment en no­més una set­ma­na.

Aques­ta lo­qua­ci­tat sub­ver­si­va ani­rà en aug­ment. Les set­ma­nes vi­nents po­den ser molt com­pli­ca­des. La va­ga de fam de qua­tre dels lí­ders in­de­pen­den­tis­tes em­pre­so­nats se­gueix el seu curs amb el risc que com­por­ta per a la se­va sa­lut ca­da dia que pas­sa. I el Con­sell de Mi­nis­tres del dia 21 es pro­dui­rà en­mig d’una gran ten­sió. Ar­ta­di, se­guint la con­sig­na del seu pre­si­dent d’ani­mar els CDR a “pres­si­o­nar”, ha mos­trat el seu su­port a les pro­tes­tes con­tra la vi­si­ta de Pe­dro Sánc­hez a Bar­ce­lo­na. Des­prés de me­sos d’in­sis­tir que el Go­vern ofe­reix di­à­leg, quan un dels col·la­bo­ra­dors de Sánc­hez va tru­car al cap de ga­bi­net de Tor­ra per de­ma­nar-li la tro­ba­da, ja va per­ce­bre in­co­mo­di­tat a l’al­tre cos­tat del te­lè­fon. Al Pa­lau de la Ge­ne­ra­li­tat i a Wa­ter­loo no vo­len que el Go­vern cen­tral ren­di­bi­lit­zi po­lí­ti­ca­ment la vi­si­ta a Ca­ta­lu­nya i pre­te­ni­en con­ver­tir-la en una es­pè­cie de ci­me­ra bi­la­te­ral his­pa­no­ca­ta­la­na, com si es trac­tés de dos es­tats. Amb la ne­ga­ti­va de la Mon­cloa, el que s’acos­ta és una jor­na­da de pro­tes­tes con­tra l’ar­ri­ba­da de Sánc­hez en un cli­ma de mà­xi­ma ten­sió en­tre el Go­vern, que ani­ma a l’agi­ta­ció, i la se­va po­li­cia, que rep ins­truc­ci­ons po­lí­ti­ques con­tra­dic­tò­ri­es, de ve­ga­des im­pos­si­bles de com­plir al­ho­ra.

L’ANC es­tà mo­bi­lit­zant els seus nu­clis més ac­tius i els CDR tam­bé s’es­tan pre­pa­rant. Es do­na per fet que hi hau­rà talls de car­re­te­res i veu­rem si s’atre­vei­xen a anar més en­llà. La po­si­ció de l’Exe­cu­tiu de Tor­ra es pot con­ver­tir en una ar­ma de do­ble tall. Men­tre es bus­ca re­flec­tir el re­buig del pre­si­dent Sánc­hez, es pot dei­xar en evi­dèn­cia la Ge­ne­ra­li­tat. Quan un go­vern no és capaç de ga­ran­tir la se­gu­re­tat a les au­to­ri­tats po­lí­ti­ques que vi­si­ten la se­va ca­pi­tal, la se­va imat­ge tam­bé es fa mal­bé.

Ai­xí ma­teix, la po­lí­ti­ca de dis­ten­sió de Sánc­hez po­dria que­dar in­ter­rom­pu­da amb brus­que­dat. Des­prés del fi­as­co que han su­po­sat els re­sul­tats elec­to­rals a An­da­lu­sia, el pre­si­dent po­sa­rà l’in­de­pen­den­tis­me en la tes­si­tu­ra de vo­tar o no uns pres­su­pos­tos que alleu­ja­ri­en la se­va si­tu­a­ció fi­nan­ce­ra –di­me­cres vi­nent hi ha va­ga de fun­ci­o­na­ris a Ca­ta­lu­nya per re­cla­mar les pa­gues ex­tra–, però ara ma­teix els in­de­pen­den­tis­tes no te­nen in­ten­ció de do­nar-los su­port. Si aques­ta der­ro­ta par­la­men­tà­ria evi­den­cia que Sánc­hez no té su­ports per go­ver­nar, el que se­ria lò­gic se­ria con­vo­car elec­ci­ons. Però no és tan sen­zill. Una si­tu­a­ció d’in­teri­ni­tat en la Mon­cloa fins que es for­més un nou Go­vern, te­nint en comp­te que no és pro­ba­ble una ma­jo­ria ab­so­lu­ta, se­ria molt in­con­ve­ni­ent men­tre se ce­le­bra el ju­di­ci als in­de­pen­den­tis­tes en­cau­sats i fins i tot abans de sa­ber la sen­tèn­cia. I ai­xò és un fac­tor a te­nir en comp­te per con­vo­car a la tar­dor.

De mo­ment, sem­bla que l’in­de­pen­den­tis­me té més pres­sa a pro­pi­ci­ar una des­fe­ta de Sánc­hez –en­ca­ra que ai­xò su­po­si l’ar­ri­ba­da al po­der de PP, Ciu­ta­dans i fins i tot Vox– que a con­vo­car elec­ci­ons a Ca­ta­lu­nya.

STEPHANIE LECOCQ / EFE

El pre­si­dent Quim Tor­ra ahir a Brus­sel·les du­rant l’ac­te del Con­sell per la Re­pú­bli­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.