Un Mes­si d’or en­fon­sa l’Es­pa­nyol.

L’ar­gen­tí, en molt bo­na for­ma, va di­ri­gir ahir el Bar­ça en la vic­tò­ria so­bre l’Es­pa­nyol per 0-4. Mes­si va fer dos gols; Dem­bé­lé i Suá­rez, els al­tres dos.

La Vanguardia (Català) - - PORTADA -

Dins d’una Lli­ga ca­rac­te­rit­za­da per la igual­tat i la ir­re­gu­la­ri­tat, el tri­omf del Bar­ce­lo­na al der­bi li per­met apun­ta­lar el li­de­rat. L’equip blau­gra­na avan­tat­ja en tres punts l’At­lè­tic i el Se­vi­lla, que va veu­re com el Va­lèn­cia li em­pa­ta­va el par­tit a úl­ti­ma ho­ra. El con­junt de Val­ver­de so­bre­pas­sa en vuit punts de ma­ne­ra pro­vi­si­o­nal el Ma­drid, que avui ju­ga a Os­ca. El cam­pió ha su­mat 17 punts a ca­sa i 14 a do­mi­ci­li des que va co­men­çar el tor­neig.

ALEX CAPARROS / GETTY

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.