El va­lor del temps

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

Quan in­ter­net va en­trar a la vi­da dels ciu­ta­dans als anys no­ran­ta, una vi­sió utò­pi­ca pre­de­ia que la no­va re­vo­lu­ció tec­no­lò­gi­ca se­ria alli­be­ra­do­ra. Bus­car in­for­ma­ció i co­mu­ni­car-nos se­ria més rà­pid i efi­ci­ent, co­sa que ens dei­xa­ria més temps per a ac­ti­vi­tats per­so­nals en­ri­qui­do­res. Amb la ir­rup­ció dels smartp­ho­nes a par­tir del 2007, va ar­ri­bar la pos­si­bi­li­tat de fer i com­par­tir fo­tos amb el mò­bil, afi­ci­o­nar-se a nous jocs (re­cor­deu la fe­bre de l’Angry birds?), re­ser­var vols, comp­tar pas­ses o con­nec­tar-se a xar­xes so­ci­als. Què es po­dia de­ma­nar més? La gran pa­ra­do­xa és que, lluny de sen­tir-se alli­be­ra­des, mol­tes per­so­nes tro­ben que els fal­ta temps per­què, com més co­ses es po­den fer, més temps fa­ria fal­ta per fer-les. Ai­xí, el temps que es de­di­ca a les pan­ta­lles es treu d’al­tres ac­ti­vi­tats im­por­tants com el temps amb la fa­mí­lia o les ho­res de son. Per ai­xò un nom­bre crei­xent de ciu­ta­dans han co­men­çat a qües­ti­o­nar-se la se­va re­la­ció amb els gad­gets tec­no­lò­gics per re­cu­pe­rar el con­trol del seu pro­pi temps.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.