El bu­cle his­tò­ric

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Mà­rius Ca­rol DIRECTOR

JOSEP Tar­ra­de­llas va es­criu­re una car­ta a Ho­ra­cio Sáenz Gu­er­re­ro, que va ser director de La Van­guar­dia (1969-1983), un any des­prés d’ha­ver pas­sat el re­lleu de la pre­si­dèn­cia de la Ge­ne­ra­li­tat a Jor­di Pu­jol, on de­ia: “Sé molt bé que ara no es pro­cla­ma­rà l’Es­tat Ca­ta­là ni la Re­pú­bli­ca Fe­de­ral Es­pa­nyo­la, ni els res­pon­sa­bles del que suc­ce­eix mo­ri­ran per Ca­ta­lu­nya, res d’ai­xò. El que es fa­rà és vo­ler fer obli­dar les ac­ti­tuds ir­res­pon­sa­bles dels ma­tei­xos que han fet fra­cas­sar la nos­tra au­to­no­mia, acon­se­guint la desu­nió de Ca­ta­lu­nya i l’en­fron­ta­ment amb Es­pa­nya; i amb ai­xò l’ac­ti­tud dels au­tors d’aques­ta si­tu­a­ció és im­per­do­na­ble. És deso­la­dor que avui la me­ga­lo­ma­nia i l’am­bi­ció per­so­nal d’al­guns ens ha­gi con­du­ït a l’es­tat la­men­ta­ble en el qual ens tro­bem”.

M’ha vin­gut a la ment aques­ta mis­si­va, en què el po­lí­tic re­pu­bli­cà te­mia que els po­lí­tics tor­nes­sin a te­nir la temp­ta­ció de re­pe­tir el 6 d’oc­tu­bre del 1934 que no­més ens por­ta­ria a la tra­gè­dia i el des­as­tre. És in­dub­ta­ble que la se­va car­ta va ser pre­mo­ni­tò­ria, com si in­tu­ís que la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na es­ta­va con­dem­na­da a re­pe­tir er­rors per­què vi­via en un bu­cle his­tò­ric tan ter­ri­ble com ab­surd. Ho he re­cor­dat des­prés d’es­col­tar els dis­cur­sos dels di­ri­gents ca­ta­lans al Te­a­tre Na­ci­o­nal Fla­menc, du­rant la pre­sen­ta­ció de l’ano­me­nat Con­sell per la Re­pú­bli­ca.

L’in­de­pen­den­tis­me té tot el dret a man­te­nir els seus som­nis. Però dis­cre­po de les pa­rau­les de l’ex­con­se­ller To­ni Co­mín que no s’ha de te­nir por, so­bre­tot quan va anun­ci­ar que el se­güent tram de llui­ta al car­rer se­rà “dra­mà­tic”. I re­sul­ta es­pe­ci­al­ment in­com­pren­si­ble que el pre­si­dent Quim Tor­ra de­fen­si la via es­lo­ve­na per ar­ri­bar a la in­de­pen­dèn­cia. A Es­lo­vè­nia hi va ha­ver una guer­ra, amb morts, fe­rits i pre­so­ners.

Tam­bé va es­criu­re Tar­ra­de­llas, des­prés de dei­xar el go­vern, que Ca­ta­lu­nya ha de re­cu­pe­rar la uni­tat, per­què el nos­tre pa­ís és mas­sa pe­tit per­què es menys­preï nin­gú i prou gran per­què hi ca­pi­guem tots.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.