Ma­ria del Mar Ver­net

PATOLOGIA MAMÀRIA H. DEL MAR

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

La uni­tat de patologia mamària de l’hos­pi­tal del Mar ha en­ge­gat un pro­gra­ma d’exer­ci­ci fí­sic es­pe­cí­fic per a les se­ves ex­pa­ci­ents de càn­cer de ma­ma. L’ob­jec­tiu és la mi­llo­ra fí­si­ca i aní­mi­ca i la pre­ven­ció de re­cai­gu­des.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.